Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2019

Laatste update
Kenmerk
CvTE-17.01277
Datum
26 juni 2017
Gepubliceerd
Staatscourant 2017, nr. 37575

Het CvTE heeft bekend gemaakt welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij de centrale examens in 2019.

Met deze regeling worden regels gegeven met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven van de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2019.

De bijlagen bij deze regeling zijn op onderdelen gewijzigd. Dit is gebeurd bij drie wijzigingsregelingen:

  • Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 26 juli 2017, nummer CvTE-17.01487, houdende wijziging van de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2019.
  • Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 28 augustus 2017, nummer CvTE-17.01506, houdende wijziging van de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2019.
  • -Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 25 juni 2018, nummer CvTE-18.00959, houdende vaststelling van toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vo in 2020 en wijziging van de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2019 (Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2020)

De aanpassingen die het gevolg zijn van de eerste wijzigingsregeling zijn in bijlage 1B blauw gemarkeerd.

De aanpassingen die het gevolg zijn van de tweede wijzigingsregeling (28 augustus 2017) zijn in de bijlagen 1A en 1B groen gemarkeerd.

De aanpassing die het gevolg is van de derde wijzigingsregeling (25 juni 2018) is in bijlage 1B geel gemarkeerd.

Besluit

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op

artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel g van de Wet College voor toetsen en examens;

besluit:

Artikel 1 Hulpmiddelen

Bij de centrale examens 2019 zijn de algemene hulpmiddelen toegestaan, zoals vermeld in bijlage 1A voor het vmbo en bijlage 1B voor havo en vwo.

Artikel 2 Hulpmiddelen kandidaten met een beperking

Bij de centrale examens 2019 zijn met betrekking tot kandidaten met een beperking, bij toepassing van artikel 55 Eindexamenbesluit, Afwijking wijze van examineren, hulpmiddelen toegestaan, zoals vermeld in bijlage 2.

Artikel 3 Bekendmaking

De regeling zal met de bijlagen en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen kunnen ook geraadpleegd worden op Examenblad.nl.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2018.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2019.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlagen

Toelichting

bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vo 2019, van 26 juni 2017, nummer CvTE-17.01277.

Algemeen

Met deze regeling worden regels gegeven met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven van de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2019.

Hulpmiddelen

In bijlage 1A en 1B zijn de algemene hulpmiddelen opgenomen die zijn toegestaan bij de centrale examens 2019 voor respectievelijk vmbo en havo/vwo. In bijlage 2 zijn hulpmiddelen opgenomen met betrekking tot kandidaten met een beperking bij toepassing van artikel 55 Eindexamenbesluit, Afwijking wijze van examineren.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

drs. P.J.J. Hendrikse