Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Vakspecifieke informatie mobiliteit en transport vmbo bb, kb en gl

Laatste update

Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling/Maartaanvulling van het College voor Toetsen en Examens (zie Examenblad.nl).

Veranderingen t.o.v. 2018 zijn geel gemarkeerd.

Wat is nieuw?

Het is van belang dat de examinator alle opgaven uit het leerlingenboekje zelf maakt voordat hij start met de afname van het cspe. Met ingang van dit examenjaar is het toegestaan, dat de examinator vanaf 10 werkdagen voorafgaand aan de start van de afname daartoe een kandidaat exemplaar (zending B) mag inzien.

Algemene informatie en aandachtspunten

Op bijeenkomsten met scholen op maandag 12 november 2018 wordt zowel in algemene zin als profielvak specifiek nadere informatie verstrekt over de profielvak-cspe’s.

In maart 2019 wordt een tweede bijeenkomst, specifiek gericht op de organisatie van de afname, gepland.

De examinatoren, die daadwerkelijk de profielvak-cspe’s afnemen in 2019, zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. Via onder meer de Stichting Platforms vmbo worden de scholen nader geïnformeerd.

Examenstof

De examenstof voor het centraal praktische examen is beschreven in de syllabus. De syllabus is een uitwerking van het examenprogramma. De syllabus is leidend (niet de educatieve methode).

Voorbeeld-cspe’s op Examenblad.nl

Op de examenpagina’s onder de jaarringen van voorgaande jaren (vanaf 2016) is onder ‘Examendocumenten’ een overzicht beschikbaar met examendocumenten van het betreffende jaar. Deze in voorgaande jaren afgenomen examens kunnen worden gebruikt als oefenexamen.

Afnameperiode

De cspe’s kunnen worden afgenomen van 1 april t/m 5 juli 2019, zie het interactief rooster en de activiteitenplanning op Examenblad.nl.

Examenduur

Zie voor de examenduur per leerweg per versie het ‘overzicht onderdelen en ICT’ onder ‘Specifieke informatie’.

Twee versies per profielvak-cspe

Bij de afname worden in de afnameperiode twee versies, een rode en een blauwe, ingezet. Op de onderwerppagina ‘Werken met twee profielvak-cspe’s’ vindt u de informatie hierover. Onder meer de brochure ‘Werken met twee profielvak-cspe’s’.

Onder het kopje ‘Specifieke informatie’ is per versie specifieke informatie en het overzicht onderdelen en ICT weergegeven.

Richtlijnen

De Instructie voor de Examinator die de school ontvangt in zending A bevat richtlijnen voor de voorbereiding, de uitvoering en de beoordeling.

Tot de Instructie voor de Examinator behoort ook de Instructie voor de Kandidaat. De instructie voor de kandidaat bestaat bij de profielvakken uit twee delen:

  • ·Een openbare algemene instructiefilm voor alle profielvak-cspe’s waarin de kandidaat geïnformeerd wordt over de opzet van het profielvak-cspe.
  • ·Profielvak-specifieke animaties voor elke versie van een onderdeel van een cspe. De animatie staat op de in zending C meegeleverde dvd. In de specifieke animaties wordt geduid waar het cspe onderdeel over gaat en welke opdrachten de kandidaat gaat maken. Dit zonder dat de concrete inhoud van de opdracht vermeld wordt. Kandidaten mogen deze animaties alleen inzien met inachtneming van de richtlijnen die zijn aangegeven in de Instructie voor de Examinator over de Instructie voor de Kandidaat. Van de animaties is ook een papieren versie 'Instructie voor de Kandidaat' beschikbaar. Ook deze staat op de dvd.

Bij de afname moeten de richtlijnen voor het omgaan met examentijd in acht genomen worden.

Zie hiervoor het document: ‘Richtlijnen examentijd cspe’.

Het is van belang dat de examinator alle opgaven uit het leerlingenboekje zelf maakt voordat hij start met de afname van het cspe. De examinator mag daartoe vanaf 10 werkdagen voorafgaand aan de start van de afname op de school een kandidaatexemplaar (zending B) inzien.

Zending A van het profielvak-cspe wordt 12 februari op de school bezorgd. Zending A voor de profielvak-cspe’s bevat zogenaamde ‘grijze vlekken exemplaren’. Aan de hand van zending A (zie 5.7.2 van de Septembermededeling) kunnen examinatoren en de examensecretaris de organisatie van het cspe afstemmen.

Zending B voor de scholen van de profielvak-cspe’s vmbo bb, kb en gl bevat de pakketten met de opgaven voor de kandidaten. De verzending van zending B vindt vanuit DUO plaats. Deze zending wordt 11, 12 of 13 maart op de scholen bezorgd.

Zending C van de profielvakcspe’s vmbo BB, KB en GL wordt 12 maart op de scholen bezorgd. Zending C bevat een dvd (in tweevoud): Applicaties cspe (zie ook 5.7.2 van de Septembermededeling) met de handleiding en de bestanden bij de profielvak-cspe’s; dit zijn de digitale bestanden bij de praktische opdrachten. Op deze dvd staan ook de specifieke animaties onderdeel uitmakend vande Instructie voor de Kandidaat. Zending C bevat daarnaast per profielvak-cspe twee (papieren) exemplaren van het correctievoorschrift.

Minitoetsen

De minitoetsen worden uitsluitend afgenomen in Facet.

Verklanking

Alle varianten van alle minitoetsen zijn verklankbaar in Facet. Bij het maken van een afnameplanning in Facet moet door middel van een vinkje aangegeven worden welke kandidaten recht hebben op verklanking. De mogelijkheid om tekst te laten verklanken mag niet voor alle leerlingen gebruikt worden. Kandidaten die gebruik willen maken van verklanking dienen te beschikken over een hoofdtelefoon.

Proef op de Som is noodzakelijk

Het is noodzakelijk om de Proef op de Som te nemen. Dat wil zeggen van tevoren alle aspecten van een afname oefenen aan de hand van voorbeeldminitoetsen. Zo komen leerlingen niet voor het eerst bij de echte minitoetsen met Facet in aanraking en oefenen de examensecretaris en de docent met het plannen van de afnames en het overbrengen van de scores naar het beoordelingsschema.

Voorbeeldminitoetsen in Facet

Uiterlijk in januari staan de voorbeeldminitoetsen klaar als package in Facet. Als het zover is ontvangt de examensecretaris daarover een bericht van DUO/Facet.

Regelgeving: status correctievoorschrift

Het CvTE heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

Als de corrector van mening is dat het correctievoorschrift een onvolkomenheid bevat, neemt hij contact op met het Examenloket via het contactformulier op www.examenloket.nl.

Aanleveren scores in Wolf

Scores van kandidaten voor profielvak-cspe’s die uiterlijk 22 mei door de examinator in Wolf zijn geaccordeerd, worden gebruikt bij de normering. Scores geaccordeerd in Wolf voor 4 juni worden meegenomen bij het genereren van de groepsrapportages die kort na de normering worden geleverd.

Ook over Wolf-groepen die tussen 4 juni en 12 juli worden ingezonden, verstrekt Cito groepsrapportages, al is het mogelijk dat die uw school pas na de zomervakantie bereiken.

Deze gegevens zijn naast van belang voor uw school ook van belang bij de verdere ontwikkeling van de profielvak-cspe’s. Daarom het verzoek zo veel als maar enigszins mogelijk de scores van de kandidaten van de eerste afname van het profielvak-cspe in Wolf te zetten.

Specifieke informatie per versie

Specifieke informatie M&T bb versie blauw

Hiervoor is geen vakspecifieke informatie.

Overzicht onderdelen en ICT M&T bb versie blauw

Specifieke informatie M&T kb versie blauw

Hiervoor is geen vakspecifieke informatie.

Overzicht onderdelen en ICT M&T kb versie blauw

Specifieke informatie M&T gl versie blauw

Hiervoor is geen vakspecifieke informatie.

Overzicht onderdelen en ICT M&T gl versie blauw

Specifieke informatie M&T bb versie rood

Hiervoor is geen vakspecifieke informatie.

Overzicht onderdelen en ICT M&T bb versie rood

Specifieke informatie M&T kb versie rood

Hiervoor is geen vakspecifieke informatie.

Overzicht onderdelen en ICT M&T kb versie rood

Specifieke informatie M&T gl versie rood

Hiervoor is geen vakspecifieke informatie.

Overzicht onderdelen en ICT M&T gl versie rood