Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Bevoegd gezag

Laatste update

Het bevoegd gezag (zie Eindexamenbesluit VO artikel 1), ook wel het bestuur genoemd, is het hoogste gezagsorgaan van de school. Alles wat het personeel van de school doet, valt onder de eindverantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, dus ook de uitvoering van het examen. In de praktijk van alle dag hebben kandidaten met de directeur te maken.

Het bevoegd gezag heeft in het Eindexamenbesluit de volgende taken gekregen.

 • De toelating tot het eindexamen. Zie Eindexamenbesluit VO artikel 2. De kandidaat moet in de regel door het bevoegd gezag worden toegelaten. Eenmaal toegelaten heeft de kandidaat het recht het eindexamen te voltooien.
 • Is eindverantwoordelijk voor de afname van het eindexamen (zie Eindexamenbesluit VO artikel 3 lid 1).
 • Stelt een commissie van beroep in (zie Eindexamenbesluit VO artikel 5 lid 4).
 • Kan voor vakken en andere programmaonderdelen het eindexamenprogramma vaststellen (zie Eindexamenbesluit VO artikel 7).
 • Bepaalt het aanbod van eindexamenvakken (zie Eindexamenbesluit VO artikel 8).
 • Het vaststellen van het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) (zie Eindexamenbesluit VO artikel 31).
 • Bepaling van het tijdstip van aanvang en afsluiten van het schoolexamen (zie Eindexamenbesluit VO artikel 32) en het eventueel toestaan dat een leerling het schoolexamen later afsluit (artikel 32 lid 3 van het Eindexamenbesluit).
 • Het aanwijzen van de gecommitteerden en ervoor zorgen dat hij de uit deze aanwijzing voortkomende verplichtingen nakomt (zie Eindexamenbesluit VO artikel 36).
 • Draagt er zorg voor dat de leraar van zijn school die als gecommitteerde is aangewezen, de uit die aanwijzing voortvloeiende verplichtingen nakomt (zie Eindexamenbesluit VO artikel 36, lid 2).
 • Kan een leerling toestaan om eindexamen te doen in het voorlaatste leerjaar of direct daaraan voorgaand leerjaar (zie artikel 37a van het Eindexamenbesluit VO).
 • Bemiddelt in geschillen tussen examinator en gecommitteerde over de score voor het centraal examen (artikel 42 lid 1 van het Eindexamenbesluit VO).
 • Stelt kandidaten op de hoogte dat zij in aanmerking kunnen komen voor het afleggen van een rekentoets ER en de mogelijke gevolgen van deelname aan de rekentoets ER (zie artikel 46a lid 2 van het Eindexamenbesluit VO).
 • Kan vakken toevoegen aan het combinatiecijfer (zie artikel 50 lid 2 van het Eindexamenbesluit VO).
 • Stelt kandidaten in gelegenheid om van de tweede, derde of vierde kans gebruik te maken van de ER-toets of van de mogelijkheid om de rekentoets op hoger niveau af te leggen (zie artikel 51a lid 4 van het Eindexamenbesluit VO).
 • Kan afwijken van de wijze van afname van de examens bij leerlingen die ten hoogste zes jaar onderwijs in Nederland hebben gevolgd in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal (zie Eindexamenbesluit VO artikel 55); zie ook bijzondere groepen kandidaten.
 • Verstrekt examengegevens aan de minister (in de praktijk DUO) (zie Eindexamenbesluit VO artikel 56).
 • Kan na overleg met de inspectie spreiding van het eindexamen over twee schooljaren toestaan (zie Eindexamenbesluit VO artikel 59).
 • Kan deskundigen aanwijzen die mede het examen afnemen. Zie WVO artikel 29 lid 2.