Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs

Laatste update
Kenmerk
VO/OK-2009/80256
Datum
1 april 2009
Gepubliceerd
Staatscourant 2009, nr. 73, vrijdag 17 april 2009

De examenprogramma's voor het vwo, havo, mavo en vbo zijn opnieuw vastgesteld. Zo is onder meer voor het vmbo een vijftal nieuwe beroepsgerichte en door scholen gewenste programma's ontwikkeld en toegevoegd aan het bestaande aanbod. Het gaat om de volgende vakken:

 • techniek-breed
 • ICT-route
 • technologie in de GL
 • intersectoraal en
 • sport dienstverlening en veilgheid (SDV)

Met het opnieuw vaststellen van de examenprogramma's is de naamwijziging van grafische techniek in grafimedia nu ook gerealiseerd.

De bijlage van deze regeling vervangt Bijlage 2 van de Regeling vaststelling examenprogramma's voortgezet onderwijs van 4 juni 2007.

De regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2008.


Besluit

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit,

Gelet op:

 • artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Besluit

Artikel I

De Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage 2 wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

B

Na artikel 6 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 6a

De examenprogramma's 2.47 techniek-breed, 2.48 ICT-route, 2.49 technologie in de gemengde leerweg, 2.50 intersectoraal, 2.51 sport, dienstverlening en veiligheid en 2.52 lichamelijke opvoeding 2 als genoemd in bijlage 2 zijn voor het eerst van toepassing op leerlingen die in het schooljaar 2008-2009 beginnen met opleidingen in het derde jaar vmbo. Voor de scholen die op basis van de Beleidsregel Scholenplanning voortgezet onderwijs 2007 en 2008, danwel op basis van de Beleidsregel LO2 in het vmbo, reeds zijn gestart met deze examenprogramma's, zijn deze programma's ook van toepassing op leerlingen die in het schooljaar 2008-2009 beginnen met opleidingen in het vierde jaar vmbo.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Toelichting

Algemeen

In deze regeling worden nieuwe examenprogramma's vastgesteld voor het vmbo, door bijlage 2 van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs van 4 juni 2007 nr. VO/OK/2007/13731 in zijn geheel opnieuw vast te stellen. Daarbinnen worden de in deze toelichting genoemde toevoegingen op het programma-aanbod van beroepsgerichte vakken op het vmbo van kracht en de naamswijziging van het examenprogramma grafische techniek gerealiseerd. Behalve deze veranderingen zijn alle overige examenprogramma's in bijlage 2 hetzelfde gebleven.

Inter- en intrasectorale programma's

In diverse projecten is een vijftal nieuwe beroepsgerichte en door scholen gewenste programma's ontwikkeld voor het vmbo. De examenprogramma's van deze vakken worden nu aan het bestaande aanbod toegevoegd. Dit zijn:

 • techniek-breed
 • ICT-route
 • technologie in de GL
 • intersectoraal
 • sport dienstverlening en veiligheid (SDV)

Het doel is meer ruimte in het programma-aanbod te creëren, meer leerlingen voor techniek te interesseren en te komen tot een betere beroepsoriëntatie voor de leerlingen. De experimentele fase gedurende de ontwikkeling van deze programma's heeft duidelijk gemaakt dat er daadwerkelijk vraag is naar en draagvlak voor deze examenprogramma's. Tevens is gebleken dat voor ieder programma geschikte examens te maken en organiseren zijn. De programma's zijn breed opgezet en met uitzondering van Techniekbreed (i.e. intrasectoraal) zijn deze programma's sectoroverstijgend (i.e. intersectoraal). Hierdoor kan het programma-aanbod op scholen nu optimaal variëren van smal en vakgericht tot breed en beroepsoriënterend. Het aanbieden van intersectorale vakken in het vmbo is sinds 1 augustus 2008 mogelijk door het in werking treden van artikel 26j van het Inrichtingsbesluit W.V.O. Voor het aanbieden van een intersectoraal programma is geen aparte toestemming van het departement nodig. Wel is er een aantal voorwaarden gesteld zoals aansluiting op het vervolgonderwijs en voldoende beschikbare stageplaatsen.

Deze programma's zijn in september 2008 naar scholen gezonden en maken ofwel in het kader van een regionaal arrangement, danwel op basis van een projectbeschikking voor individuele scholen, reeds op uitgebreide schaal onderdeel uit van de onderwijsprogrammering op scholen. Deze regeling dient om aan deze praktijk nu wettelijke borging te geven.

Lichamelijke opvoeding 2 (LO2)

LO2 is analoog aan havo/vwo ontwikkeld voor het vmbo. LO2 kan worden aangeboden als keuzevak in het vrije deel voor leerlingen in de gemengde en theoretische leerweg (artikel 10, zevende lid, onderdeel b en artikel 10d, zevende lid, onderdeel c van de wet) en wordt afgesloten met een schoolexamen. Voor basis- en kaderberoepsgerichte leerweg biedt het nieuwe beroepsgerichte programma sport, dienstverlening en veiligheid keuzemogelijkheden voor sportieve leerlingen. Voor het hele VO –van basisberoepsgerichte leerweg tot gymnasium- ontstaat zo de mogelijkheid om naast het eindexamenvak lichamelijke opvoeding in het gemeenschappelijke deel, sport een duidelijke plek in het onderwijsaanbod te geven.

Grafimedia

Grafimedia is ontwikkeld op initiatief van de 18 scholen met een afdeling Grafische Techniek en het platform Grafimedia. Het oude programma voldeed niet meer aan de ontwikkelingen in de branche en is daarom gemoderniseerd. Dit nieuwe programma is vastgesteld per 1/8/2007 maar nog onder de oude naam grafische techniek. De naamswijziging van grafische techniek in grafimedia vereiste wetswijziging die per 1 augustus 2008 is gerealiseerd in artikel 10c, onderdeel a, onderdeel 6 van de wet en werkt middels deze regeling door in het examenprogramma. Het examenprogramma grafimedia verschilt overigens alleen van naam met het examenprogramma grafische techniek (2.29) dat bij Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs op 4 juni 2007 is vastgesteld.

Artikelsgewijs

Artikel II

Het met terugwerking inwerking doen treden van deze regeling houdt verband met het feit dat scholen de aan de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs, bijlage 2 toegevoegde intra- en intersectorale programma's regulier kunnen aanbieden op basis van de Regeling intra- en intersectorale programma's vmbo van 11 juli 2008 nr. VO/OK-2008/33116. Deze examenprogramma's zijn in september 2008 naar de scholen verspreid, echter abusievelijk niet eerder in een regeling gepubliceerd.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart