Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2018

Laatste update
Kenmerk
CvTE-16.01424
Datum
27 juni 2016
Gepubliceerd
Staatscourant 2016, nr. 35399

Het CvTE heeft bekend gemaakt welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij de centrale examens in 2018.

Met deze regeling worden regels gegeven met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven van de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2018.

De bijlagen bij deze regeling zijn op onderdelen gewijzigd.

Dit is gebeurd bij twee wijzigingsregelingen:

  • -Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 7 september 2016, nummer CvTE-16.01686, houdende wijziging van de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2018.
  • -Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 28 augustus 2017, nummer CvTE-17.01506, houdende wijziging van de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2018.

De aanpassingen die het gevolg zijn van de eerste wijzigingsregeling zijn in bijlage 1B geel gemarkeerd.

De aanpassingen die het gevolg zijn van de tweede wijzigingsregeling (28 augustus 2017) zijn in de bijlagen 1A en 1B blauw gemarkeerd.


Besluit

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op

artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel g van de Wet College voor toetsen en examens;

besluit:

Artikel 1 Hulpmiddelen

Bij de centrale examens 2018 zijn de algemene hulpmiddelen toegestaan, zoals vermeld in bijlage 1A voor het vmbo en bijlage 1B voor havo en vwo.

Artikel 2 Hulpmiddelen kandidaten met een beperking

Bij de centrale examens 2018 zijn met betrekking tot kandidaten met een beperking, bij toepassing van artikel 55 Eindexamenbesluit, Afwijking wijze van examineren, hulpmiddelen toegestaan, zoals vermeld in bijlage 2.

Artikel 3 Bekendmaking

De regeling zal met de bijlagen en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen kunnen ook geraadpleegd worden op Examenblad.nl.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2017.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2018.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

drs. P.J.J. Hendrikse

Bijlagen

Toelichting

bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vo 2018, van 27 juni 2016, nummer CvTE-16.01424.

Algemeen

Met deze regeling worden regels gegeven met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven van de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2018.

Hulpmiddelen

In bijlage 1A en 1B zijn de algemene hulpmiddelen opgenomen die zijn toegestaan bij de centrale examens 2018 voor respectievelijk vmbo en havo/vwo. In bijlage 2 zijn hulpmiddelen opgenomen met betrekking tot kandidaten met een beperking bij toepassing van artikel 55 Eindexamenbesluit, Afwijking wijze van examineren.

Basispakket hulpmiddelen

Naast het basispakket hulpmiddelen kan de kandidaat enkele hulpmiddelen meenemen die niet genoemd zijn, die op geen enkele wijze een relatie hebben met de exameneisen maar die wel functioneel (kunnen) zijn, zoals een puntenslijper, een markeerstift of een leesliniaal (loep). Op grond van de actualiteit van de afgelopen twee jaar zouden leerlingen bijvoorbeeld een nietapparaat mee kunnen nemen. Hulpmiddelen die een relatie kunnen hebben met exameneisen, zijn niet toegestaan. Daaronder vallen onder andere tekensjablonen en spellingkaarten. Hulpmiddelen die geen relatie tot de exameneisen hebben maar geen enkele examenfunctie dienen, dienen te worden geweerd; niet omdat daardoor de exameneisen worden aangetast, maar omdat de ontstane onoverzichtelijkheid kan leiden tot een indirecte aantasting van exameneisen. Bij twijfel of een specifiek hulpmiddel een relatie tot de exameneisen heeft, wendt de school zich tot het CvTE.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

drs. P.J.J. Hendrikse