Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Regeling syllabi centrale examens VO 2016 (en nadere vaststelling enkele syllabi 2015 en rekentoetswijzers 2015)

Laatste update
Kenmerk
CvE-14.01070
Datum
15 april 2014
Gepubliceerd
Staatscourant 2014, nr. 14992

Deze Regeling betreft de vaststelling van de syllabi voor de centrale examens VO. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's vwo, havo en vmbo. Tevens wordt de toetswijzer rekentoets vo 2015 vastgesteld. Ook stelt het College enkele syllabi 2015 nader vast.

De examenprogramma's en de syllabi zijn te raadplegen op www.examenblad.nl (kies de desbetreffende jaarring). De meeste syllabi worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.

Deze regeling vervalt voor artikel 1 per 1 januari 2017, voor artikel 2 per 1 januari 2016 en voor artikel 3 per 1 januari 2016.


Besluit

Het College voor Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor examens;

Gezien de goedkeuring van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 13 mei 2014, kenmerk 629550;

Artikel 1 Syllabi 2016

De syllabi, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor examens worden vastgesteld voor de centrale examens in het v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. in 2016, voor de vakken als vermeld in respectievelijk de bijlagen 1a, 1b en 1c bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 2 Nadere vaststelling enkele syllabi 2015

De syllabi voor de centrale examens 2015 die bij Regeling syllabi centrale examens VO 2015 zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de vakken als vermeld in respectievelijk de bijlagen 2a, 2b en 2c bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 3 Initiële vaststelling toetswijzers rekenen 2015

De toetswijzers rekenen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor examens worden vastgesteld voor de rekentoets in het v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. in 2015, voor de toetsen als vermeld in bijlage 3 bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 4 Bekendmaking

 • 1.Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
 • 2.De syllabi als bedoeld in artikel 1, 2 en 3 worden bekend gemaakt op www.examenblad.nl.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:

 • 1.betreffende artikel 1: per 1 januari 2017;
 • 2.betreffende artikel 2: per 1 januari 2016;
 • 3.betreffende artikel 3: per 1 januari 2016

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens VO 2016.

Het College voor examens,

Namens deze, de voorzitter,

drs H.W. Laan

Bijlage 1a: syllabi v.w.o. 2016

Voor de centrale examens v.w.o. 2016 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

aardrijkskunde
beeldende vakken
biologie
economie
filosofie
Fries
geschiedenis
Grieks
kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)
Latijn
maatschappijwetenschappen
management en organisatie
moderne vreemde talen
muziek
natuurkunde
Nederlands
scheikunde
wiskunde A
wiskunde B
wiskunde C

Bijlage 1b syllabi h.a.v.o. 2016

Voor de centrale examens h.a.v.o. 2016 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

aardrijkskunde
beeldende vakken
biologie
economie
filosofie
Fries
geschiedenis
kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)
maatschappijwetenschappen
management en organisatie
moderne vreemde talen
muziek
natuurkunde
Nederlands
scheikunde
wiskunde A
wiskunde B

Bijlage 1c syllabi v.m.b.o. 2016

Voor de centrale examens v.m.b.o. 2016 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

algemene vakken:

aardrijkskunde
beeldende vakken
biologie
dans
drama
economie
Fries
geschiedenis en staatsinrichting
maatschappijleer II
moderne vreemde talen
muziek
natuur- en scheikunde I
natuur- en scheikunde II
Nederlands
wiskunde

beroepsgerichte programma's:

administratie
bouwtechniek-fijnhoutbewerken
bouwtechniek-metselen
bouwtechniek-schilderen
bouwtechniek-timmeren
bouw-breed
consumptief-bakken
consumptief-breed
consumptief-horeca
elektrotechniek
grafimedia
handel en administratie
handel en verkoop
ict-route
instalektro
installatietechniek
intersectoraal
metaaltechniek
metalektro
mode en commercie
sport, dienstverlening en veiligheid
techniek-breed
technologie in de GL
transport en logistiek
uiterlijke verzorging
verzorging
voertuigentechniek
zorg-en-welzijn-breed
landbouw-plantenteelt (BB / KB / GL)
landbouw-groene ruimte (BB / KB / GL)
landbouw-bloembinden en -schikken (BB / KB / GL)
landbouw-dierhouderij en -verzorging (BB / KB / GL)
landbouw-verwerking agrarische producten (BB / KB / GL)
landbouw-agrarische techniek
landbouw-agrarische bedrijfseconomie
landbouw-breed (BB / KB / GL)

Bijlage 2a Nadere vaststelling syllabi v.w.o. 2015

De syllabi voor de centrale examens v.w.o. 2015 die bij Regeling syllabi centrale examens VO 2015 zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

beeldende vakken
biologie
natuurkunde
scheikunde

Bijlage 2b nadere vaststelling syllabi h.a.v.o. 2015

De syllabi voor de centrale examens h.a.v.o. 2015 die bij Regeling syllabi centrale examens VO 2015 zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

biologie
filosofie
natuurkunde
scheikunde

Bijlage 2c nadere vaststelling syllabi v.m.b.o. 2015

De syllabi voor de centrale examens v.m.b.o. 2015 die bij Regeling syllabi centrale examens VO 2015 zijn vastgesteld, worden nader vastgesteld voor de volgende vakken:

beeldende vakken

Bijlage 3 initiële vaststelling toetswijzers rekenen 2015

De toetswijzers voor de rekentoets VO centrale 2015 worden nader vastgesteld voor de volgende niveaus:

rekenen 2F
rekenen 3F

Toelichting bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2016

Algemeen

Deze Regeling betreft de vaststelling van de syllabi voor de centrale examens VO en de vaststelling van de toetswijzers voor de rekentoets VO.

Syllabi

De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. zoals vastgesteld in de 'Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs'.

Voor de beroepsgerichte programma's in de sector landbouw van het v.m.b.o. sluiten de syllabi aan bij de 'Regeling examenprogramma's Landbouw en natuurlijke omgeving en Landbouw-breed'.

In de examenprogramma's wordt steeds aangegeven welk deel van de examenstof voor het desbetreffende vak centraal zal worden geëxamineerd en over welke examenstof het schoolexamen zich uitstrekt. Het c.e.-deel (c.e. = centraal examen) wordt nader toegelicht in de syllabus, waardoor docenten in staat worden gesteld hun leerlingen op het centraal examen voor te bereiden. Het resterende gedeelte van het examenprogramma wordt in het schoolexamen (s.e.) getoetst.

De examenprogramma's en de syllabi zijn te raadplegen op www.examenblad.nl (kies de desbetreffende jaarring). De meeste syllabi worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.

Toetswijzers

De toetswijzers voor de rekentoets zijn gebaseerd op de 'Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen' en het het 'Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen'.

In de toetswijzer voor de rekentoets wordt nader toegelicht over welke toetsstof de toets zich uitstrekt, waardoor docenten in staat worden gesteld hun leerlingen op de rekentoets voor te bereiden.

De toetswijzers voor de rekentoets zijn te raadplegen op www.examenblad.nl (kies de desbetreffende jaarring). De meeste toetswijzers worden uitsluitend digitaal gepubliceerd.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Door dit artikel worden de syllabi voor de centrale examens van 2016 vastgesteld.

 • In de syllabi 2016 (www.examenblad.nl, jaarring 2016) zijn de wijzigingen ten opzichte van de syllabi 2015 duidelijk zichtbaar – geel – gemarkeerd.
 • Er zijn geen vakken waarvoor de syllabus 2016 nog niet kan worden vastgesteld.
 • Bij de regeling betreffende de vaststelling van de Syllabi 2017 kunnen bijstellingen gegeven worden op de thans vastgestelde syllabi 2016.

Artikel 2

In de toelichting bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2015 was vermeld dat in de regeling betreffende de vaststelling van de Syllabi 2016 bijstellingen gegeven kunnen worden op de vastgestelde Syllabi 2015. In deze Regeling gebeurt dat voor de vakken:

Vwo

 • beeldende vakken
 • biologie
 • Natuurkunde
 • scheikunde

Havo

 • biologie
 • filosofie
 • natuurkunde
 • scheikunde

Vmbo

 • beeldende vakken

Op www.examenblad.nl (kies jaarring 2015) zijn de nader vastgestelde syllabi gepubliceerd.

De verschillen met de eerder vastgestelde syllabi zijn duidelijk zichtbaar – blauw – gemarkeerd.

Artikel 3

Deze regeling bevat tevens de initiële vaststelling van de toetswijzers voor de rekentoets VO 2015. Het betreft de volgende toetsen:

 • rekenen 2F
 • rekenen 3F

Administratieve lasten

In deze regeling worden de vereisten van het examen aangepast. Dit betreft een jaarlijkse aanpassing. Deze regeling veroorzaakt dan ook geen administratieve lasten voor de scholen omdat de informatieverplichtingen niet wijzigen.

Het College voor examens,

Namens deze, de voorzitter,

drs H.W. Laan