Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Vernieuwing syllabus geschiedenis vmbo 2018

Laatste update

Voor het centraal examen geschiedenis vmbo 2018 is een vernieuwde syllabus opgesteld.

Aanleiding

De huidige syllabus geschiedenis vmbo is gebaseerd op het examenprogramma uit 2003. Na jaren is de wens ontstaan om de syllabus grondiger te wijzigen dan bij het jaarlijks 'klein onderhoud' mogelijk is. Dit heeft ertoe geleid dat het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in oktober 2014 een syllabuscommissie ingesteld heeft met de opdracht de inhoud te herstructureren en waar nodig aan te vullen. De syllabuscommissie heeft haar werkzaamheden in april 2015 afgerond.

De nieuwe syllabus

In de nieuwe syllabus zijn de onderdelen staatsinrichting en de verrijkingsdelen voor GL/TL geïntegreerd in het Historisch overzicht. Hierdoor is meer horizontale en verticale samenhang ontstaan tussen de verschillende examenonderdelen en is overlap tussen de verschillende onderdelen zo goed als verdwenen. Vanwege de integratie is de structuur van de syllabus gewijzigd, de nieuwe syllabus is ingedeeld in periodes.

Het onderdeel staatsinrichting verandert inhoudelijk niet wezenlijk, maar wordt wel in een historisch kader geplaatst. Waar nodig zijn onderdelen aangevuld.

Belangrijkste verschillen tussen de oude syllabus en de nieuwe syllabus

Belangrijkste inhoudelijke verschillen tussen de oude en de nieuwe syllabus zijn:

Een deel van de begrippen uit het onderdeel staatsinrichting (namelijk de begrippen die betrekking hebben op de werking van de staatsinrichting en die nodig zijn om de wordingsgeschiedenis te kunnen begrijpen en verklaren) hebben een plaats gekregen in de introductie op de periode 1848-1914.

Voor GL/TL zijn daarnaast enkele gebeurtenissen en ontwikkelingen toegevoegd aan het onderdeel 'Interbellum'. Deze hebben respectievelijk betrekking op de jaren twintig in Duitsland en op de buitenlandse politiek van Duitsland in de jaren dertig.

Voor de verrijkingsdelen voor GL/TL is een andere vorm en gedeeltelijk een andere inhoud gekozen, die beter aansluit op de inhoud van het Historisch Overzicht. Het verrijkingsdeel 'Het ontstaan en de gevolgen van de brandhaard Israël/ Palestina' heeft een plaats gekregen in het schoolexamen.

Zie het verantwoordingsdocument onderaan de pagina voor meer verschillen.

Veldraadpleging en verantwoording

In maart 2015 is een conceptsyllabus via een digitale veldraadpleging voorgelegd aan docenten. Meer dan 150 docenten hebben de vragenlijst ingevuld. Uit deze veldraadpleging blijkt dat 94% van de respondenten de nieuwe structuur overzichtelijk vindt en dat 91% de toevoeging van een historische context aan de staatskundige ontwikkelingen in de periode 1848-1914 als een verbetering ziet. Zo'n 88% acht de integratie van de verrijkingsdelen in het Historisch Overzicht een verbetering en meer dan 90% is blij met de aanvullingen voor de jaren twintig en dertig. Bijna 95% van de docenten is van mening dat de nieuwe syllabus voldoende houvast biedt. Naar aanleiding van de veldraadpleging is de syllabus op een aantal punten aangepast.

Uit de opmerkingen van respondenten werd meermalen de opmerking geplaatst dat de syllabus niet in leerlingentaal is geschreven. De syllabus is niet opgesteld in leerlingentaal omdat deze niet voor hen bestemd is, maar voor docenten, methodemakers en examenmakers.

In het verantwoordingsdocument staan de overwegingen en keuzes die de syllabuscommissie heeft gemaakt. Ook staat in dit document een overzicht van de verschillen tussen de oude en de nieuwe syllabus en wordt verder ingegaan op de veldraadpleging.

Brochure

Om de nieuwe structuur en de veranderingen in de syllabus te verduidelijken is een brochure gemaakt voor docenten geschiedenis die in 2017-2018 lesgeven aan examenklassen basisberoepsgerichte leerweg (BB), kaderberoepsgerichte leerweg (KB) en de gemengde en/of theoretische leerweg (GL/TL). Deze brochure geeft een aantal nieuwe vragen die in het centraal examen 2018 kunnen voorkomen. De brochure is onder het kopje documenten te downloaden.

Documenten

De syllabus geschiedenis vmbo 2018 is beschikbaar op de examenpagina's geschiedenis vmbo op Examenblad.nl in jaarring 2018.