Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Vernieuwing syllabus economie vmbo vanaf 2017

Laatste update

Vanaf het centraal examen 2017 is een herziene syllabus in gebruik voor het centraal examen economie vmbo.

Aanleiding

De syllabus economie vmbo die tot en met 2016 in gebruik was, was gebaseerd op het examenprogramma uit 2003 en was sinds de centrale examens van 2008 in gebruik.

Na jaren is de wens ontstaan om de syllabus grondiger te wijzigen dan bij het jaarlijks 'klein onderhoud' mogelijk is. Door maatschappelijke en economische ontwikkelingen, bijvoorbeeld de digitalisering van de aangifte van de inkomstenbelasting en de grotere aandacht voor zelfstandig ondernemen, raakt de syllabus op een aantal punten verouderd. Dit heeft ertoe geleid dat het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in januari 2014 een syllabuscommissie ingesteld heeft met de opdracht de inhoud te herstructureren, waar nodig aan te vullen en te actualiseren. Deze commissie heeft haar werkzaamheden in december 2014 afgerond

De nieuwe syllabus

De nieuwe syllabus beoogt meer horizontale en verticale samenhang aan te brengen, waarbij:

  • de totale omvang van de examenstof min of meer hetzelfde blijft;
  • overlap tussen de verschillende onderdelen zoveel mogelijk wordt vermeden;
  • de volgende nieuwe onderwerpen voor GL/TL aan de orde komen: economische orde, marktvormen, ondernemingsvormen, indexcijfers en samengestelde interest;
  • het onderwerp inkomensongelijkheid voor zowel KB als ook GL/TL nieuw is.

Door de aanpassingen is de structuur van de syllabus gewijzigd en is gezocht naar meer overzicht.

Omdat de syllabus niet bestemd is voor leerlingen maar voor docenten, methodemakers en examenmakers is het document niet opgesteld in leerlingentaal.

Bij het maken van centrale examens is de syllabus leidend en niet de methodes, al zijn die uiteraard wel gebaseerd op de syllabus.

Verschillen tussen de syllabi voor BB, KB en GL/TL

De basis van de drie syllabi voor respectievelijk BB, KB en GL/TL is dezelfde; alles wat voor BB-leerlingen geldt, is ook van toepassing op KB- en GL/TL-leerlingen. Wat geldt voor KB-leerlingen geldt ook voor GL/TL-leerlingen. Voor veel gezamenlijke onderwerpen blijft gelden dat de leerstof omvangrijker is naarmate het niveau hoger is. Voor GL/TL-leerlingen komt daar, behalve de bestaande exameneenheden overheid en bestuur en verrijkingsstof, een aantal nieuwe onderwerpen bij, namelijk economische orde, marktvormen, ondernemingsvormen, indexcijfers, samengestelde interest en inkomensongelijkheid (tevens voor KB). Ook is meer kennis van economische terminologie vereist voor GL/TL en KB dan voor BB.

Veldraadpleging en verantwoording

De conceptsyllabus is in november 2014 voorgelegd aan docenten, werkzaam in het vmbo. Meer dan 160 docenten hebben de vragenlijst ingevuld. Uit deze veldraadpleging blijkt dat 93% van de respondenten de nieuwe structuur overzichtelijk vindt. Zo wordt verder ervaren dat de syllabus completer is en er een betere aansluiting is op bedrijfseconomische vakken op het vmbo en mbo, het vervolgonderwijs, waaronder ook het havo. Bijna 86% van de docenten is van mening dat de nieuwe syllabus voldoende houvast biedt.

In het verantwoordingsdocument staan de overwegingen en keuzes die de syllabuscommissie heeft gemaakt. Ook staat in dit document een overzicht van de verschillen tussen de oude en de nieuwe syllabus en wordt verder ingegaan op de veldraadpleging.

Brochure

Om de nieuwe structuur en de veranderingen in de syllabus te verduidelijken is een brochure gemaakt voor docenten economie die in 2016-2017 lesgeven aan examenklassen basisberoepsgerichte leerweg (BB), kaderberoepsgerichte leerweg (KB) en van de gemengde en/of theoretische leerweg (GL/TL). Deze brochure geeft een aantal nieuwe vragen die in het centraal examen 2017 kunnen voorkomen. De brochure is onder het kopje documenten te downloaden.

Documenten

De syllabus economie vmbo 2017 is op Examenblad.nl beschikbaar via de examenpagina's in jaarring 2017.