Veldraadpleging conceptsyllabi profielvakken BWI, PIE, M&T en D&P

7 januari 2019

 

Voor de profielvakken BWI, PIE, M&T en D&P heeft de syllabuscommissie wijzigingsvoorstellen voor de syllabus voor het examenjaar 2021 gedaan op basis van de gewijzigde examenprogramma’s voor deze vakken.

Een syllabus is een beschrijving van de centraal te examineren examenstof en heeft als doel houvast te bieden bij het voorbereiden van de examenkandidaten op de centrale examens. Om te kunnen beoordelen of deze conceptsyllabi aan dit doel voldoen en de gewenste informatie bevatten over de aanpassingen, wordt het veld digitaal geraadpleegd. De resultaten van deze digitale veldraadpleging worden gewogen en mogelijk verwerkt in de definitieve syllabus.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de inhoud van de syllabus. Het ministerie van OCW is verantwoordelijk voor de inhoud van het examenprogramma. Bij vraag 24 van de enquête is ruimte voor uw eventuele commentaar op het examenprogramma. Het CvTE zal uw commentaar op het examenprogramma doorgeven aan de Sectorale Vernieuwings Commissie (SVC). Die commissie kan de minister adviseren over het bijstellen van het examenprogramma 2022.

Conceptsyllabus van de profielvakken

Enquête

U kunt tot en met vrijdag 25 januari 2019 uw mening geven over de conceptsyllabi van de vakken BWI, PIE, M&T en D&P.

Deelname aan deze veldraadpleging gaat op de volgende wijze:

Stap 1: u gaat naar het aanmeldformulier

Stap 2: u vult uw persoonsgegevens in

Stap 3: u ontvangt (via e-mail) een persoonlijke link naar een pagina waarin de enquête voor u klaar staat.

Aanmelden

N.B. Indien u dit als examensecretaris leest, wilt u dan uw docenten BWI, PIE, M&T en D&P op dit nieuwsbericht attenderen?