Ontwikkelingen in het beleid rond de examinering van het rekenonderwijs

9 november 2018

 

Afgelopen jaren is door leerlingen, studenten, docenten, scholen en instellingen veel werk verzet om de rekenvaardigheden van alle leerlingen en studenten te verbeteren. De kennis en expertise die hierbij is opgebouwd, wil OCW vasthouden. Minister Slob en minister Van Engelshoven hebben op 9 november een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin het voorgenomen beleid m.b.t. rekenen in het vo en mbo. Over deze brief zal hoogstwaarschijnlijk nog een Kamerdebat plaatsvinden, wat nog tot wijzigingen in het beleid kan leiden. Zij begrijpen dat de Kamerbrief nog vragen zal oproepen bij scholen over hoe ze hiermee om moeten gaan en dat het voorstel de nodige aanpassingen vraagt van scholen in een kort tijdsbestek. Daarom zet OCW in op goede ondersteuning van scholen met o.a. handreikingen.

De hoofdlijnen van de brief zijn:

  • Scholen krijgen meer verantwoordelijkheid in de manier waarop zij hun rekenonderwijs en de afsluiting daarvan vormgeven. Door middel van een schoolexamen rekenvaardigheid kunnen het onderwijs en de examinering van rekenen beter op elkaar aansluiten. Zo kan een school zelf bepalen hoeveel toetsmomenten zij inzet, op welk moment rekenen wordt afgesloten en welke vorm van toetsing daarbij passend is. Het hele referentieniveau moet worden gedekt met de examens.
  • Conform het regeerakkoord, wordt het schoolexamen rekenvaardigheid voor het voortgezet onderwijs ingevoerd per schooljaar 2019-2020, waarmee rekenen een voorwaarde wordt voor het behalen van het diploma. Scholen kunnen vanaf dat moment voor alle leerlingen schoolexamens inzetten. Het cijfer voor het schoolexamen rekenvaardigheid gaat echter pas meetellen voor leerlingen die in het schooljaar 2020-2021 hun diploma behalen. De minimale eis voor het schoolexamen is het behalen van een vier.
  • De huidige situatie, waarin de centrale rekentoets moet worden afgelegd maar de hoogte van het cijfer niet meetelt voor het behalen van het diploma, blijft gelden tot en met schooljaar 2018-2019. Scholen en instellingen kunnen echter tot en met het schooljaar 2020-2021 de huidige rekentoets gebruiken. Vanaf 2021-2022 is de centrale rekentoets niet meer beschikbaar.

Heeft u vragen?

Voor vragen over de geldende regelgeving van de rekentoets in het voortgezet onderwijs kunt u terecht bij het Steunpunt taal en rekenen vo (info@steunpuntvo.nl) en het Examenloket (examenloket@duo.nl).