Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar. Ga naar het huidige examenjaar

Eindrapporten verkenningstraject syllabi biologie, natuurkunde en scheikunde beschikbaar

Gepubliceerd op

In 2018-2019 organiseerden wij focusgroepen met docenten biologie, natuurkunde en scheikunde. Inmiddels zijn deze focusgroepen afgerond en publiceren wij de eindrapporten voor de drie vakken:

Aanleiding voor dit onderzoek

De nieuwe examenprogramma’s biologie, natuurkunde en scheikunde zijn ingevoerd in 2013. De eerste examens werden op havo afgenomen in 2015 en op vwo in 2016. Op wat klein onderhoud na zijn de syllabi sindsdien niet aangepast. Na een aantal jaren gebruik van de syllabi bereikten ons van diverse kanten signalen over die syllabi. Om na te gaan of die signalen breder gedragen werden, zijn we hierover met een grotere groep gebruikers in gesprek gegaan. We willen de uitkomsten gebruiken als input voor het groot onderhoud dat zal worden uitgevoerd door syllabuscommissies voor de drie vakken.

Focusgroepen: van gedachten wisselen over syllabi

Het onderzoek vond plaats middels zogenoemde focusgroepen. In het schooljaar 2018-2019 gingen we op zes verschillende plaatsen in het land in gesprek met docenten biologie, natuurkunde en scheikunde die in examenklassen op havo en/of vwo lesgeven en de syllabus goed kennen. In twee rondes wisselden we van gedachten over de bruikbaarheid, actualiteit en relevantie van de syllabi voor havo en vwo. Daarbij was de eerste ronde bedoeld voor een inventarisatie van goede en minder goede aspecten van de syllabi. De tweede ronde was voor verdieping van de belangrijkste verbeterpunten. In totaal hebben 51 biologiedocenten, 59 scheikundedocenten en 59 natuurkundedocenten deelgenomen.

Gesprekken met HBO en WO

Naast de gesprekken met docenten uit het VO hebben gesprekken plaatsgevonden met docenten uit het HBO en WO, waaronder ook lerarenopleiders. Het doel hierbij was te focussen op de belangrijke uitgangspunten van de vernieuwing, te weten actualiteit en relevantie. Uiteraard werd ook gekeken naar de bruikbaarheid van de syllabus vanuit het perspectief van docenten die studenten voor zich hebben die recent onderwijs hebben genoten op basis van onze syllabi.

Vervolg

In 2020 zullen drie syllabuscommissies voor de afzonderlijke vakken zich met deze eindrapporten in de hand buigen over de syllabi. Het doel is te komen tot verbeterde versies van de reeds bestaande syllabi. De examenprogramma’s blijven ongemoeid. Er komen dus geen volledig nieuwe syllabi met compleet nieuwe inhouden. Afhankelijk van de mate waarin de syllabi inhoudelijk wijzigen, bekijken we met ingang van welk examenjaar de nieuwe syllabi gelden. Tot die tijd blijven we de huidige syllabi gebruiken, waarbij ieder jaar wel kleine wijzigingen mogelijk zijn.