Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Examencyclus

Laatste update

De examenprogramma's van de minister van OCW worden vertaald naar concrete examenopgaven voor jaarlijks meer dan tweehonderd examens. Dat proces - vanaf het allereerste overleg tot en met de aflevering van de pakketten met examenopgaven bij de scholen - duurt ongeveer twee jaar.

Syllabi

De examenprogramma's worden vastgesteld door de minister. Ze geven in hoofdlijn aan welke kennis, inzichten en vaardigheden bij een bepaald vak nodig zijn.

Voor het centraal examen geeft het examenprogramma niet genoeg houvast aan examenmakers en opleiders. Vandaar dat het CvTE belast is met de taak om de eisen voor het centraal examen te specificeren. Dat doet het CvTE in syllabi. Door middel van deze syllabi met specificaties biedt het CvTE docenten een wettelijke leidraad ter voorbereiding van kandidaten op het centraal examen.

Actualisatie syllabi

De syllabi worden elk jaar geactualiseerd. Ze gelden voor maar één centraal-examenjaar. Zo kunnen binnen de kaders van het examenprogramma nieuwe inzichten en ontwikkelingen snel hun weg vinden naar het centraal examen.

De jaarlijkse aanpassingen van de syllabi zijn meestal beperkt. Wijzigingen ten opzichte van de syllabus van het voorafgaande examenjaar zijn altijd duidelijk gemarkeerd.

De syllabi verschijnen bijna twee jaar voor het centraal examen.

Nieuwe of grondige herziening syllabus

In een aantal gevallen wordt een syllabuscommissies ingesteld omdat een nieuwe syllabus of een grondige herziening van een syllabus nodig is:

  • Als uit evaluatie en maatschappelijke signalen blijkt dat de geldende syllabus niet meer voldoet.
  • Bij een vak waar de centraal-examenstof geregeld wisselt.
  • Bij een nieuw vak of een nieuw examenprogramma dat met een centraal examen wordt afgesloten.

Samenstelling syllabuscommissies

In al deze gevallen wordt een syllabuscommissie ingesteld, bestaande uit een voorzitter, enkele leden en ondersteuning van SLO en Cito. De leden van een syllabuscommissie ontvangen in beginsel vacatiegelden zoals vastgelegd is in het vacatiegeldenbesluit, tenzij hun werkgever een taakvergoeding wenst te ontvangen.

Examenopgaven

De syllabus is de basis voor de constructieopdracht die het CvTE aan Cito geeft. De constructieopdracht regelt zaken als de verhouding tussen open en gesloten vragen, ze verdeelt globaal hoofdthema's en vaardigheden en geeft aan hoeveel scorepunten het examen moet tellen. Aan de hand van de constructieopdracht maakt Cito een examen. De vaststellingscommissies van het CvTE beoordelen of dit geschikt en passend is als centraal examen en stellen het centraal examen vast. Het college stelt vervolgens - op voorstel van de vaststellingscommissies - de correctievoorschriften vast.

In schema: samenwerking tussen het CvTE en Cito voor de constructie en vaststelling van centrale examens vo.

Normering

Het eindexamen in het vo bestaat uit een schoolexamen en een centraal examen en wordt in zijn geheel door de school afgenomen. Bij het schoolexamen stelt de school zelf opgaven en normering vast. Bij het centraal examen worden opgaven, beoordelingsmodellen en normering centraal vastgesteld en door de school toegepast.

Na de correctierondes van de centraal examens buigen de vaststellingscommissies van het CvTE zich samen met toetsdeskundigen van Cito over de normering. De vaststellingscommissies geven vervolgens een advies over een passende normeringsterm. Het college stelt de normeringsterm uiteindelijk vast. De normeringsterm bepaalt welk cijfer bij een score hoort. Dankzij de onderzoekstechnieken van Cito zijn (historische) gegevens over de moeilijkheidsgraad van de examens beschikbaar. Met deze gegevens kan een vergelijking gemaakt worden met voorgaande jaren. Zo kan bereikt worden dat de exameneisen van jaar tot jaar ongeveer gelijk zijn.

Meer informatie:

Evaluatie

Nadat de centraal examenperiode achter de rug is, evalueert het CvTE de examens van die afgelopen periode samen met het scholenveld. De resultaten van deze evaluaties worden in een nieuwe examencyclus ingebracht.

Infographic

Dit is een getekende afbeelding (infographic) waarin wordt beschreven hoe de centrale examens vo tot stand komen en worden beoordeeld.

 

Voorlichtingsfilm centrale examens vo

Het CvTE heeft een serie voorlichtingsfilms ontwikkeld die het proces rond de centrale examens duidelijk in beeld brengt. Hieronder vindt u deze films. Als de doorverwijzingen in de hoofdfilm door uw browser niet ondersteund worden, kunt u gebruik maken van de films die u onder de hoofdfilm aantreft.

External video URL
External video URL