Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Eindexamenbesluit VO

Laatste update

De basis van het Eindexamenbesluit VO is gelegd in 1989. Sindsdien zijn er vele wijzigingen doorgevoerd. Hieronder worden de meeste recente op een rij gezet.

Met ingang van 1 augustus 2013 is het wijzigingsbesluit van 23 april 2012 van kracht geworden waarmee volgens artikel II het Eindexamenbesluit VO werd aangepast in verband met onder meer de invoering van de rekentoets als onderdeel van het eindexamen vo. De bepalingen omtrent de uitslag van het examen (vmbo artikel 49, havo-vwo artikel 50 van het Eindexamenbesluit VO) werden zodanig aangepast dat het cijfer van de rekentoets daarin werd opgenomen.

In november 2015 is het wijzigingsbesluit gepubliceerd, waarin werd geregeld dat de rekentoets alleen op vwo in 2015-2016 mee zou tellen in de uitslagbepaling (Staatsblad 424 van november 2015). Er is toen voor gekozen om de artikelen waarin de uitslagbepaling vastlag (de artikelen 49 en 50) niet te wijzigen, maar het voorlopig niet meetellen van de rekentoets te regelen in aparte overgangsartikelen, namelijk in de artikelen 61 t/m 65b.

Concreet betekende dit dat het cijfer van de rekentoets in 2015-2016 niet meetelde voor de uitslagbepaling op vmbo en havo (artikel 61 en 63). Ook in 2016-2017 was dat het geval. Wel moet de rekentoets gemaakt zijn. Voor de vmbo-bb-leerlingen gold en geldt nog steeds dat zij een bijlage bij de cijferlijst ontvangen, waarop het cijfer voor de rekentoets staat (artikel 62). Voor de andere vmbo-leerlingen en havo-leerlingen geldt dat het behaalde cijfer voor de rekentoets op de cijferlijst bij het diploma wordt vermeld (artikel 52, lid 1). Op vwo telde het cijfer voor de rekentoets wel mee bij de uitslagbepaling in 2015-2016. Hiervoor moest minimaal een 5 worden behaald (artikel 65).

Omdat de vwo-ers in 2016 de rekentoets goed hadden gemaakt, is er geen gebruik gemaakt van het vangnet (zie artikel 65a). Daarom gold voor 2016-2017 dat de rekentoets voor vwo in de kernvakkenregeling viel.

In artikel 65b was geregeld dat in een Koninklijk Besluit zou worden bepaald wanneer de artikelen met het overgangsrecht zouden vervallen.

Omdat in het regeerakkoord was opgenomen dat de toetsing van de rekenvaardigheden anders geregeld moest worden en de rekentoets dus zou verdwijnen, heeft de minister in december 2017 aan de scholen en de Tweede Kamer laten weten dat ook op vwo de rekentoets reeds in schooljaar 2017-2018 niet meer mee zou tellen in de uitslagbepaling. Het Eindexamenbesluit VO is officieel hierop aangepast per 15 maart 2018. Met deze wijziging zijn ook alle overgangsbepalingen opgeheven.

In de loop van het schooljaar 2018-2019 zal bekend worden hoe de rekenvaardigheid in de toekomst in de examinering verwerkt zal worden. Tot die tijd geldt voor alle schoolsoorten en leerwegen dat de rekentoets gemaakt moet zijn, maar dat deze niet meetelt in de uitslagbepaling.

In augustus 2015 is een andere wijziging doorgevoerd, waarmee o.a. de mogelijkheid werd geopend om Cum Laude te slagen. Dit is geregeld in artikel 52a.

Op 1 augustus 2016 is het Eindexamenbesluit VO gewijzigd in verband met de invoering van de profielen in het vmbo. Dit betreft met name wijzigingen in de uitslagbepaling. Effectief zijn deze pas van kracht geworden in schooljaar 2017-2018, omdat toen de scholen die de profielen hebben ingevoerd in 2016-2017 volgens de profielen hebben geëxamineerd en gediplomeerd.

Per 1 januari 2018 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in het Eindexamenbesluit VO. Hiermee zijn onder andere de volgende zaken gewijzigd:

 • Uitbreiding van de groep deskundigen in de zin van artikel 55 lid 2. Naast de verklaring van een deskundige psycholoog en orthopedagoog, kan een verklaring van een neuroloog of een psychiater aanleiding zijn voor een afwijking bij de examinering ten behoeve van leerlingen als bedoeld in artikel 55 lid 2.
 • Eindexamen op oorspronkelijk niveau bij een vak op hoger niveau. Het is mogelijk dat de leerling die in een vak eindexamen heeft afgelegd op een hoger niveau, alsnog eindexamen kan afleggen van de schoolsoort of leerweg waarvoor de leerling is ingeschreven.
 • Cijferbeoordeling CKV. Het vak culturele en kunstzinnige vorming wordt vanaf het schooljaar 2018-2019 op havo en vanaf schooljaar 2019-2020 op vwo beoordeeld met een cijfer. Dit cijfer wordt ook opgenomen in het combinatiecijfer.
 • Verduidelijking de regels over voorlopige cijferlijsten, uitgereikt aan kandidaten die de school verlaten zonder het eindexamen te voltooien.
 • Het is officieel mogelijk gemaakt door wijziging van o.a. artikel 2 dat vso-leerlingen alleen het beroepsgerichte vak afronden aan de vmbo-school en de algemene vakken voltooien via het staatsexamen.
 • Het Examenbesluit VO is met dit besluit aangepast op de praktijk van de digitale examens in het vmbo.
 • Eindexamenbesluit VO op wetten.overheid.nl
 • Wijzigingsbesluit van maart 2018
 • Wijzigingsbesluit van juni 2017
 • Wijzigingsbesluit van november 2015
 • Wijzigingsbesluit van augustus 2015