Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Directeur (rector)

Laatste update

In het geval van een centrale directie draagt de voorzitter hiervan de verantwoordelijkheden van de directeur (zie WVO artikel 32a). In het vavo vervult de examencommissie de taken van de directeur (zie Eindexamenbesluit VO artikel 1; WEB artikel 7.4.5 en artikel 7.4.11, lid 2).

De directeur (zie Eindexamenbesluit VO artikel 1) is de hoogste leidinggevende binnen de school. Hij geeft leiding aan het gehele team en doet dit in opdracht van het bevoegd gezag. De directeur is binnen de school de eerstverantwoordelijke voor de uitvoering van de examens.

Hij heeft in de WVO en het Eindexamenbesluit VO een aantal taken toegewezen gekregen:

  • Hij verleent toestemming voor het afleggen van de rekentoets ER (artikel 46a lid 3).
  • Hij zorgt er voor dat het werk van het centraal examen en de rekentoets en alle bijbehorende papieren/documentatie gedurende ten minste zes maanden na vaststelling van de uitslag bewaard worden ter inzage voor belanghebbenden (artikel 57 lid 1).=
  • Als bij het centraal examen op een school een afwijking dreigt van de normale gang van zaken voorafgaand aan, tijdens of in de afwikkeling van een examenzitting, dient de directeur c.q. de school dit probleem in eerste instantie zelf op te lossen. Een dergelijk probleem en de voorgenomen of reeds uitgevoerde oplossing dienen te worden gemeld aan de Inspectie, om deze laatste haar toezichthoudende taak uit te kunnen laten voeren op het centraal examen en op het examen als geheel (zie Eindexamenbesluit VO artikel 43).
  • In de praktijk zal de directeur ook veel van de taken uitvoeren die aan het bevoegd gezag zijn toegewezen en door het bevoegd gezag aan hem gedelegeerd.