Let op: Je bekijkt nu informatie uit een oud examenjaar.Ga naar het huidige examenjaar

Wiskunde-examens en technologie

Gepubliceerd op

Tijdens de havo en vwo wiskunde-examens zijn op dit moment alleen grafische rekenmachines met een examenstand toegestaan. Daarmee zijn in principe de mogelijkheden voor alle leerlingen gelijk, ongeacht welk merk machine ze gebruiken, en is het aantal mogelijke functies en opties van de machines beperkt. De ontwikkeling van grafische rekenmachines gaat echter steeds verder en nieuwe machines worden ter goedkeuring aan het College van Toetsen en Examens (CvTE) aangeboden. Het wordt steeds lastiger om op het gebied van ICT binnen wiskunde gelijke kansen te bieden aan examenkandidaten.

Behalve de grafische rekenmachine is er (veel) andere technologie beschikbaar die bij wiskunde kan worden ingezet. Als laptops, tablets of smartphones op het examen zouden worden toegestaan, valt het gebruik van programma’s als Geogebra, Excel en Mathematica binnen de mogelijkheden. Deze technologie is bij de wiskunde-examens op dit moment niet toegestaan.

In 2017 heeft de werkgroep “ICT bij het CE wiskunde in havo-vwo” scenario’s verkend voor het inzetten van technologie tijdens de wiskunde-examens. Tijdens een veldraadpleging werden de deelnemers drie scenario’s voorgelegd over de toekomst van het gebruik van ICT bij wiskunde-examens:

 • Scenario 1: een eindexamen met alleen een ‘gewone’ rekenmachine
 • Scenario 2: een eindexamen met een computer met Geogebra
 • Scenario 3: een eindexamen in twee delen: een deel met en een deel zonder ICT/technologie

De uitslag van de veldraadpleging is gepubliceerd in de WiskundE-brief nummer 824 (28 oktober 2018). Op Examenblad staat een uitgebreidere beschrijving van de resultaten.

Scenario 1 was voor de werkgroep geen optie omdat het beperken van ICT niet in lijn is met ontwikkelingen in maatschappij en onderwijs. Scenario 2 is op dit moment logistiek niet haalbaar. Je kunt niet van alle scholen eisen dat zij tijdens het examen alle leerlingen tegelijkertijd van een geschikte computer kunnen voorzien. De veldraadpleging liet een voorkeur zien voor het derde scenario. Dat scenario wordt nu door het CvTE nader onderzocht.

Onderzoek naar CE wiskunde in twee delen

Het CvTE probeert om scherp in beeld te brengen wat de mogelijkheden zijn van een wiskunde-examen in twee delen. Enkele uitgangspunten zijn reeds geformuleerd waarbij steeds gelet wordt op:

 • Inhoud

  Welke wiskunde kunnen en willen we met en zonder technologie toetsen;

 • Technologie;

  Welke vormen van technologie zijn beschikbaar en bruikbaar;

 • Organisatie

  Welke vormen van organisatie van een wiskunde-examen zijn mogelijk en haalbaar.

Het inventariserende onderzoek brengt visies, meningen en suggesties in kaart van experts en instanties die bij wiskundeonderwijs in Nederland zijn betrokken. Ook beschrijft het onderzoek wat in het buitenland op het gebied van wiskunde-examinering gebeurt. Het CvTE streeft er naar in de zomer een tussenrapportage van dit inventariserende onderzoek gereed te hebben, inclusief aanbevelingen voor vervolgstappen.

Voorlopig zal de grafische rekenmachine met examenstand de enige toegestane vorm van technologie blijven tijdens het havo en vwo eindexamen wiskunde.