Wet- en regelgeving centrale examens 2023

Schooltype

Wetten en Algemene maatregelen van bestuur

Actuele versies zijn te vinden op www.overheid.nl (wet- en regelgeving). Daarvoor kunt u de titels zoals hier aangegeven in het zoekvenster (“in de titel”) plakken.

Ministeriële regelingen

Beleidsregel alternatief centrale examens Nederlandse taal

5 juli 2022; kenmerk: VO/33199666; gepubliceerd: Staatscourant 2022, nr. 18471

De beleidsregel Alternatieve centrale examens Nederlands voor het schooljaar 2022-2023 is bedoeld voor examenkandidaten waarvan Nederlands niet de moedertaal is en die ten hoogste zes jaar onderwijs in Nederland hebben gevolgd. Scholen kunnen in dat geval examenkandidaten uiterlijk 15 september aanmelden voor een alternatief centraal examen Nederlands.

Regeling wijziging examenprogramma biologie havo

24 januari 2022; kenmerk: 31169672; gepubliceerd: Staatscourant 2022, nr. 3214

Deze regeling wijzigt de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met verplaatsing van één onderdeel van het centraal examen naar het schoolexamen in het examenprogramma biologie havo.

Wijziging Regeling codetabellen school- en studiejaar 2018-2019 en wijziging Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

9 oktober 2018; kenmerk: VO/1402028; gepubliceerd: Staatscourant 2018, nr. 59070

Deze regeling wijzigt zowel de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2018-2019 als de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo op de volgende punten:

Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

22 juni 2016; kenmerk: VO/BZO/869644; gepubliceerd: Staatscourant 2016, nr. 34133

Deze regeling geeft concrete voorschriften voor de kwaliteitsborging van beroepsgerichte keuzevakken en stelt de examenprogramma’s voor de beroepsgerichte keuzevakken vast.

Regeling modellen diploma’s VO (voorheen: modellen diploma’s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o.)

10 juni 2008; kenmerk: VO/OK-2008/51284; gepubliceerd: Staatscourant 2008, nr. 123, maandag 30 juni 2008

In deze regeling worden de modellen vastgesteld van de diploma's, cijferlijsten en voorlopige cijferlijsten voor het vwo, havo en vmbo. Tevens worden vastgesteld het model certificaat vmbo, het model getuigschrift basisgerichte leerweg vmbo, modellen vavo cijferlijsten van het deeleindexamen en certificaten vwo, havo en theoretische leerweg vmbo, de modellen voor de diploma's, certificaten en cijferlijsten van de staatsexamens voor vwo, havo en vmbo en tot slot het model voor het Bewijs van ontheffing voor het vwo, havo en vmbo met de bijbehorende verklaring.

Regelingen en mededelingen van het College voor Toetsen en Examens

Wijziging regeling van de vaststelling van de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores voor het centraal examen

17 februari 2023; kenmerk: CvTE-23.00413; gepubliceerd: Staatscourant 2023, nr. 5401

Met deze regeling wordt de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO gewijzigd. Het College voor Toetsen en Examens stelt het beoordelingsmodel per toets van het centraal examen vast voor het jaar 2023. De bijlage bij deze wijzigingsregeling dient daartoe ter vervanging van bijlage 3 bij de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015.

Wijziging van Regeling omzetting scores in cijfers VO in verband met het vervallen van het derde tijdvak in 2023

6 februari 2023; kenmerk: CvTE-23.00408; gepubliceerd: Staatscourant 2023, nr. 6985

Met deze regeling wordt de Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016 gewijzigd.

Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2023

25 januari 2023; kenmerk: CvTE-23.00007; gepubliceerd: Staatscourant 2023, nr. 2941

In deze regeling worden de vakken aangewezen voor het tweede tijdvak 2023 waarin het College voor Toetsen en Examens het centraal examen afneemt als onderdeel van het eindexamen. Het afnemen van de examens gebeurt niet op de eigen school, maar op een centrale plek in het land.

Wijziging besluit rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2023

25 januari 2023; kenmerk: CvTE-23.00006; gepubliceerd: Staatscourant 2023, nr. 2939

Dit besluit wijzigt het rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs 2023 in verband met de publicatie van het rooster voor het tweede tijdvak.

Wijziging besluit rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2023

28 november 2022; kenmerk: CvTE-22.00982; gepubliceerd: Staatscourant 2022, nr. 34932

Dit besluit wijzigt het rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs 2023 in verband met de verlenging van de afnameperiode voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken, voor de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg en van het schriftelijk centraal examen in het tweede tijdvak.

Wijziging besluit rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2023

27 juni 2022; kenmerk: CvTE-22.00849; gepubliceerd: Staatscourant 2022, nr. 17992

De wijzigingen die zijn doorgevoerd naar aanleiding van deze wijzigingsregeling, zijn komen te vervallen door de Wijziging besluit rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2023.

Regeling syllabi centrale examens vo 2024

27 juni 2022; kenmerk: CvTE-22.00853; gepubliceerd: Staatscourant 2024, nr. 18949

In deze regeling stelt het College voor Toetsen en Examens de syllabi vast voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo 2024. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's vwo, havo en vmbo.

Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2023

21 juni 2021; kenmerk: CvTE-21.00868; gepubliceerd: Staatscourant 2021, nr. 34202

Het CvTE heeft bekendgemaakt welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij de centrale examens in 2023.

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2023

21 juni 2021; kenmerk: CvTE-21.00867; gepubliceerd: Staatscourant 2021, nr. 34203

Deze publicatie van het College voor Toetsen en Examens geeft een overzicht van de dagen en uren waarop de centrale examens van de eindexamens vwo, havo, vmbo en de staatsexamens in 2023 worden gehouden en op welk tijdstip zij beginnen. De dagen en tijden zijn opgenomen in bijlage 1.

Regeling syllabi centrale examens vo 2023

21 juni 2021; kenmerk: CvTE-21.00902; gepubliceerd: Staatscourant 2021, nr. 35375

In deze regeling stelt het College voor Toetsen en Examens de syllabi vast voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo 2023. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's vwo, havo en vmbo. Ook stelt het College enkele eerder vastgestelde syllabi nader vast voor examenjaar 2022. Eén syllabus voor 2024 is preliminair vastgesteld.

Wijziging van Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016 in verband met de gevolgen van COVID19 voor de wijze van normering in het examenjaar 2021

15 maart 2021; kenmerk: CvTE-21.00446; gepubliceerd: Staatscourant 2021, nr. 18168

Met deze regeling wordt de Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016 gewijzigd.

Regeling syllabi centrale examens vo 2022

22 juni 2020; kenmerk: CvTE-20.01233; gepubliceerd: Staatscourant 2020, nr. 35650

In deze regeling stelt het College voor Toetsen en Examens de syllabi vast voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo 2022. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's vwo, havo en vmbo. Ook stelt het College enkele eerder vastgestelde syllabi nader vast voor examenjaar 2021. Eén syllabus voor 2023 is preliminair vastgesteld.

Regeling syllabi centrale examens vo 2021

24 juni 2019; kenmerk: CvTE-19.00779; gepubliceerd: Staatscourant 2019, nr. 42966

In deze regeling stelt het College voor Toetsen en Examens de syllabi vast voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo 2021. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's vwo, havo en vmbo. Ook stelt het College enkele eerder vastgestelde syllabi nader vast voor examenjaar 2020. Enkele syllabi voor 2022 en 2023 zijn preliminair vastgesteld.

Wijziging van de Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016

26 november 2018; kenmerk: CvTE-18.01321; gepubliceerd: Staatscourant 2019, nr. 9325

Met deze regeling wordt de Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016 gewijzigd in verband met tijdelijke speelruimte centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) en actualisering en verduidelijking van bijlage 1 van de regeling. De aanpassing verbetert tevens de beschrijving van de systematiek van de N-term. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Regeling syllabi centrale examens vo 2020

25 juni 2018; kenmerk: CvTE-18.00866; gepubliceerd: Staatscourant 2018, nr. 41288

In deze regeling stelt het College voor Toetsen en Examens de syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo in 2020 vast. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's vwo, havo en vmbo. Ook stelt het College enkele eerder vastgestelde syllabi voor 2019 nader vast. Enkele syllabi voor 2021 en 2022 zijn preliminair vastgesteld.

Wijziging van de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015 en de Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016

16 mei 2018; kenmerk: CvTE-18.00853; gepubliceerd: Staatscourant 2018, nr. 31384

Met deze regeling worden de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015 en de Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016 gewijzigd in verband met explicitering van de wijze waarop compensatie plaatsvindt van fouten of onvolkomenheden via de normeringsterm.

Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016

30 november 2015; kenmerk: CvTE-15.02159; gepubliceerd: Staatscourant 2016, nr. 4817

Het College voor Toetsen en Examens heeft in het kader van de Wet College voor toetsen en examens de opdracht gekregen om regels te stellen voor de omzetting van scores voor centrale examens en de rekentoets VO in cijfers.

Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen

9 februari 2015; kenmerk: CvTE-15.00617; gepubliceerd: Staatscourant 2015, nr. 5321

Deze regeling gaat over de vakspecifieke regels en het beoordelingsmodel van het correctievoorschrift bij de beoordelingsnormen voor de centrale examens vwo, havo en vmbo. Artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel d, en achtste lid van de Wet College voor toetsen en examens bepaalt dat de beoordelingsnormen en bijbehorende scores voor het centraal examen vwo, havo en vmbo per regeling worden vastgesteld. De beoordelingsnormen voor de centrale examens worden weergegeven in een correctievoorschrift bij een toets. Het correctievoorschrift bestaat uit vier onderdelen: