Wet- en regelgeving centrale examens 2019

Schooltype

Wetten en Algemene maatregelen van bestuur

Actuele versies zijn te vinden op www.overheid.nl (wet- en regelgeving). Daarvoor kunt u de titels zoals hier aangegeven in het zoekvenster (“in de titel”) plakken.

Ministeriële regelingen

Wijziging Regeling codetabellen school- en studiejaar 2018-2019 en wijziging Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

9 oktober 2018; kenmerk: VO/1402028; gepubliceerd: Staatscourant 2018, nr. 59070

Deze regeling wijzigt zowel de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2018-2019 als de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo op de volgende punten:

Wijziging Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

15 augustus 2018; kenmerk: 1385368; gepubliceerd: Staatscourant 2018, nr. 47975

Deze regeling wijzigt de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo. De regeling wijzigt enkele beroepsgerichte keuzevakken in het profiel produceren, installeren en energie en in het profiel economie en ondernemen. Tevens is er nieuw beroepsgericht keuzevak is toegevoegd.

Wijziging Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs

9 juli 2018; kenmerk: 1380336; gepubliceerd: Staatscourant 2018, nr. 40531

Deze wijzigingsregeling actualiseert en verduidelijkt de examenprogramma's van negen van de tien beroepsgerichte profielvakken in het vmbo (het examenprogramma voor het profielvak Horeca, bakkerij en recreatie wordt niet gewijzigd). Over het algemeen gaat het om beperkte wijzigingen die de inhoud van het examenprogramma niet beïnvloeden, maar de tekst beter leesbaar of wat minder specifiek maken.

Regeling codetabellen school- en studiejaar 2018-2019

7 juni 2018; kenmerk: DUO/OND-2018/4968; gepubliceerd: Staatscourant 2018, nr. 34682

Deze regeling stelt de volgende tabellen vast:

  • de elementcodetabel voor het schooljaar 2018–2019 voor VO- en VSO scholen
  • de opleidingencodetabel volwasseneneducatie voor het schooljaar 2018–2019
  • de vakcodetabel voor het VO, VSO en de volwasseneneducatie voor het schooljaar 2018–2019
  • de generieke examenonderdelencodetabel MBO voor het studiejaar 2018–2019
Wijziging Regeling modellen diploma’s VO i.v.m. vervallen van overgangsbepalingen voor rekentoets

15 mei 2018; kenmerk: VO/1296185; gepubliceerd: Staatscourant 2018, nr. 28733

Sinds 15 maart 2018 zijn Artikel 64 Eindexamenbesluit VO en Artikel 43a Staatsexamenbesluit VO komen te vervallen (Stb. 2018, 74). In deze artikelen waren overgangsbepalingen opgenomen over de relatie tussen de rekentoets en het judicium cum laude in het vmbo en het havo. In de Regeling modellen diploma’s VO werd in een aantal artikelen en bijlagen naar deze overgangsbepalingen verwezen. Met deze wijziging zijn die verwijzingen komen te vervallen.

Wijziging Regeling examenprogramma’s vo i.v.m. verduidelijking van het examenprogramma kunstvakken 1, de aanpassing van de naam van dit programma, en toevoeging van het examenprogramma informatietechnologie vmbo

8 januari 2018; kenmerk: VO/BZO/1168692; gepubliceerd: Staatscourant 2018, nr. 1873

Deze regeling verduidelijkt de inhoud van het examenprogramma kunstvakken 1 en wijzigt de naam van dat examenprogramma in: kunstvakken inclusief ckv, dat staat voor culturele en kunstzinnige vorming. Niet te verwarren met het havo/vwo-vak culturele en kunstzinnige vorming (CKV), dat een eigen examenprogramma kent. Daarnaast stelt deze regeling het examenprogramma voor het vak informatietechnologie vast.

Regeling informatievoorziening WVO

14 december 2017; kenmerk: VO/1016970; gepubliceerd: Staatscourant 2018, nr. 73735

Besluit over het ambtshalve verlenen van toestemming op aanvragen voor deelname aan de pilotrekentoetsen 2A, 2A-ER of 3S door scholen in het voortgezet onderwijs in schooljaar 2017–2018

28 september 2017; kenmerk: VO/1219283; gepubliceerd: Staatscourant 2017, nr. 56946

Om deel te kunnen nemen aan de 2A-, 2A-ER- of 3S-toets, hebben scholen toestemming nodig van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voorheen ontvingen scholen die deelnamen aan de pilottoets een toestemmingsbrief om deel te nemen aan de pilot. De toestemming wordt vanaf dit jaar automatisch verkregen wanneer een school in Facet een leerling inschrijft voor een van de pilotrekentoetsen.

Wijziging Regeling modellen diploma’s VO en Regeling modellen diploma’s VO BES i.v.m. vermelding van vakken op hoger niveau op het diploma

14 september 2017; kenmerk: VO/1252235; gepubliceerd: Staatscourant 2017, nr. 53354

Wijziging Regeling examenprogramma’s vo i.v.m. het aanpassen van de examenprogramma filosofie havo en vwo

5 juli 2017; kenmerk: VO/1188661; gepubliceerd: Staatscourant 2017, nr. 39364

Deze regeling vervangt de oude examenprogramma's filosofie havo/vwo door de nieuwe examenprogramma's filosofie havo/vwo.

Wijziging Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

26 juni 2017; kenmerk: VO/1161413; gepubliceerd: Staatscourant 2017, nr. 38007

Deze regeling wijzigt de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo. De wijzigingen hebben onder meer betrekking tot enkele bestaande beroepsgerichte keuzevakken in met name het profiel zorg en welzijn. Ook voegt deze regeling diverse nieuwe beroepsgerichte keuzevakken toe.

Regeling correctie op bijlage bij Wijzigingsregeling examenprogramma's voortgezet onderwijs

15 februari 2017; kenmerk: 1138617; gepubliceerd: Staatscourant 2017, nr. 11171

In deze regeling wordt artikel 1 van de Wijzigingsregeling Examenprogamma's voortgezet onderwijs in verband met vernieuwing culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo gecorrigeerd.

Wijziging Regeling examenprogramma's vo i.v.m. het aanpassen van het examenprogramma geschiedenis havo/vwo

12 februari 2017; kenmerk: VO/1116503; gepubliceerd: Staatscourant 2017, nr. 9955

Deze regeling vervangt het examenprogramma geschiedenis havo/vwo door twee nieuwe examenprogramma's geschiedenis havo en geschiedenis vwo. De Regeling vaststelling examenprogramma's voortgezet onderwijs wordt daartoe gewijzigd.

Beleidsregel onregelmatigheden in het centraal examen en het staatsexamen in het voortgezet onderwijs

13 juli 2016; kenmerk: Nr. 4750483; gepubliceerd: Staatscourant 2016, nr. 38531

De Inspectie van het Onderwijs kan besluiten dat een centraal examen of een staatsexamen geheel of gedeeltelijk opnieuw moet worden afgenomen. De redenen die tot zo'n besluit kunnen leiden, zijn in deze beleidsregel opgenomen.

Regeling profielen vmbo

22 juni 2016; kenmerk: VO/BZO/809397; gepubliceerd: Staatscourant 2016, nr. 34129

Deze Regeling profielen vmbo voert terminologische en andere wijzigingen op uitvoeringsniveau door. Vmbo-scholen kunnen daardoor:

  • de juiste onderwijsgegevens leveren aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO),
  • de juiste diploma’s uitreiken aan leerlingen,
  • nieuw profielaanbod aanvragen, en
  • weten wat het toegestane profielaanbod voor hun school is.
Wijziging Regeling gegevenslevering onderwijsnummer VO, de Regeling modellen diploma’s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o., de Regeling voorzieningenplanning VO en enige andere ministeriële regelingen in verband met de invoering van profielen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs alsmede de modernisering van de beroepsgerichte examenprogramma’s in het voortgezet beroepsonderwijs (Regeling profielen vmbo)

22 juni 2016; kenmerk: VO/BZO/809397; gepubliceerd: Staatscourant 2016, nr. 34129

Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

22 juni 2016; kenmerk: VO/BZO/869644; gepubliceerd: Staatscourant 2016, nr. 34133

Deze regeling geeft concrete voorschriften voor de kwaliteitsborging van beroepsgerichte keuzevakken en stelt de examenprogramma’s voor de beroepsgerichte keuzevakken vast.

Wijziging Regeling examenprogramma's vo i.v.m. wijziging van het examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo

16 juni 2016; kenmerk: VO/997293; gepubliceerd: Staatscourant 2016, nr. 33069

Met deze regeling wordt het nieuwe examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo vastgesteld. De Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs wordt daarmee gewijzigd.

Wijziging Regeling modellen diploma’s VO BES in verband met de invoering van het judicium cum laude

31 mei 2016; kenmerk: VO/886809; gepubliceerd: Staatscourant 2016, nr. 35978

Wijziging Regeling examenprogramma’s vo i.v.m. de vaststelling van examenprogramma’s voor de profielvakken in het vmbo en enkele technische wijzigingen

28 april 2016; kenmerk: VO/892246; gepubliceerd: Staatscourant 2016, nr. 23925

In deze wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs worden de examenprogramma’s van de beroepsgerichte vakken vervangen door examenprogramma's voor tien profielvakken in het vmbo. De Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs wordt daarmee gewijzigd.

Wijziging Regeling examenprogramma’s VO i.v.m. vervangen van examenprogramma’s M&O havo/vwo door Bedrijfseconomie havo/vwo

8 april 2016; kenmerk: 919669; gepubliceerd: Staatscourant 2016, nr. 20890

Deze Regeling vervangt de examenprogramma’s Management & Organisatie (M&O) havo en vwo uit bijlage 1 bij de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs door Bedrijfseconomie havo en vwo. Bedrijfseconomie is de vakbenaming voor het examenprogramma Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid.

Wijziging Regeling examenprogramma's vo i.v.m. invoering van examenprogramma’s Chinese taal en cultuur vwo en Chinese taal en cultuur vwo (elementair)

8 april 2016; kenmerk: VO/851491; gepubliceerd: Staatscourant 2016, nr. 20067

Met deze regeling worden de examenprogramma’s Chinese taal en cultuur vwo en Chinese taal en cultuur vwo (elementair) vastgesteld. De Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs wordt daarmee gewijzigd.

Wijziging Regeling modellen diploma’s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. i.v.m. invoering van een aangepaste rekentoets bij ernstige rekenproblemen en het judicium cum laude

25 februari 2016; kenmerk: VO/786543; gepubliceerd: Staatscourant 2016, nr. 11388

In verband met de invoering van de rekentoets voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (rekentoets ER) en de invoering van het judicium cum laude op het diploma wordt de Regeling modellen diploma’s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. gewijzigd.

Wijziging Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009 alsmede de Subsidieregeling praktijkleren

13 november 2015; kenmerk: MBO/804801; gepubliceerd: Staatscourant 2015, nr. 41905

Deze Regeling wijzigt de Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009 alsmede de Subsidieregeling praktijkleren in verband met de invoering van experimenten in het kader van doorlopende leerlijnen vmbo-mbo en gecombineerde leerwegen bol-bbl, de invoering van het centraal examen rekenen en enige technische verbeteringen.

Wijziging Regeling examenprogramma's VO i.v.m. het aanpassen van het examenprogramma Engelse taal vmbo

25 april 2015; kenmerk: VO/756251; gepubliceerd: Staatscourant 2015, nr. 12346

Middels een wijzigingsregeling is een nieuw examenprogramma voor de examens Engels vmbo vastgesteld. Deze regeling wijzigt bijlage 1 bij de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs van 4 juni 2007, kenmerk VO/OK/2007/13731.

Wijziging Regeling examenprogramma's VO i.v.m. het vernieuwen van de examenprogramma’s maatschappijwetenschappen havo en vwo

9 april 2015; kenmerk: VO/741555; gepubliceerd: Staatscourant 2015, nr. 10683

Middels een wijzigingsregeling is een nieuw examenprogramma voor de examens maatschappijwetenschappen havo en vwo vastgesteld. Bijlage I van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs is daardoor gewijzigd.

Wijziging Regeling examenprogramma's VO i.v.m. het aanpassen van het examenprogramma geschiedenis en staatsinrichting vmbo

6 april 2015; kenmerk: VO/742920; gepubliceerd: Staatscourant 2015, nr. 10102

Middels een wijzigingsregeling is een nieuw examenprogramma voor de examens geschiedenis vmbo vastgesteld. Bijlage II (examenprogramma's vmbo) van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs is daardoor gewijzigd.

Regeling wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs i.v.m. het vernieuwen van de examenprogramma’s Griekse taal en cultuur en Latijnse taal en cultuur

17 juni 2014; kenmerk: 559817 ; gepubliceerd: Staatscourant 2014, nr. 17415

Middels een wijzigingsregeling zijn nieuwe examenprogramma's voor de examens Griekse taal en cultuur en Latijnse taal en cultuur vastgesteld. Bijlage I (examenprogramma's havo/vwo) van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs is daardoor gewijzigd.

Wijziging regeling modellen diploma's v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. in verband met de invoering van de rekentoets in het voortgezet onderwijs

6 april 2014; kenmerk: 614197; gepubliceerd: Staatscourant 2014, nr. 10730

Vanaf schooljaar 2013-2014 is de rekentoets een verplicht onderdeel van het eindexamen en het staatsexamen in het voortgezet onderwijs (hierna: VO) en vanaf het schooljaar 2015-2016 telt het resultaat van de rekentoets mee in de uitslagregeling zoals geregeld in de artikelen 49 en 50 van het Eindexamenbesluit VO en de artikelen 26 en 26a van het Staatsexamenbesluit VO. In de tussenliggende periode wordt het cijfer van de rekentoets op een bijlage bij de cijferlijst vermeld.

Regeling wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van de examenprogramma’s wiskunde A havo en vwo en wiskunde C vwo

22 februari 2014; kenmerk: VO/599178; gepubliceerd: Staatscourant 2014, nr. 7228

Middels een wijzigingsregeling zijn nieuwe examenprogramma's voor de examens wiskunde A havo en vwo en wiskunde C vwo vastgesteld. Bijlage I (examenprogramma's havo/vwo) van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs is daardoor gewijzigd.

Wijziging Regeling examenprogramma's VO i.v.m. het vernieuwen van de examenprogramma's wiskunde B en D havo en vwo

28 oktober 2013; kenmerk: VO/541608; gepubliceerd: Staatscourant 2013, nr. 30735

Middels een wijzigingsregeling zijn nieuwe examenprogramma's voor de examens wiskunde B havo en vwo en wiskunde D havo en vwo vastgesteld. Bijlage I (examenprogramma's havo/vwo) van de Regeling vaststelling examenprogramma's voortgezet onderwijs is daardoor gewijzigd.

Wijziging Regeling examenprogramma's VO in verband met het beëindigen van de tijdelijke afwijking in de eindexamenprogramma’s geschiedenis

21 september 2012; kenmerk: VO/419920; gepubliceerd: Staatscourant 2012, nr. 18139

Middels een wijzigingsregeling zijn nieuwe examenprogramma's voor de examens geschiedenis havo en vwo vastgesteld. Bijlage I (examenprogramma's havo/vwo) van de Regeling vaststelling examenprogramma's voortgezet onderwijs is daardoor gewijzigd.

Wijziging Regeling examenprogramma's VO i.v.m. het vernieuwen van de examenprogramma's natuurkunde havo en vwo en biologie havo en vwo

28 april 2012; kenmerk: VO/389632; gepubliceerd: Staatscourant 2012, nr. 11101

Middels een wijzigingsregeling zijn nieuwe examenprogramma's voor de examens natuurkunde en biologie havo en natuurkunde en biologie vwo vastgesteld. Bijlage I (examenprogramma's havo/vwo) van de Regeling vaststelling examenprogramma's voortgezet onderwijs is daardoor gewijzigd.

Wijziging van de Regeling examenprogramma's VO in verband met referentieniveaus Nederlandse taal bij uitvoering van examenprogramma's Nederlands vmbo, havo, vwo

29 juni 2011; kenmerk: VO-2011/309740; gepubliceerd: Regelingen OCW op www.duo.nl

Bijgaande regeling wijzigt de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs van 4 juni 2007.

Wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van het examenprogramma natuur, leven en technologie havo en vwo

27 april 2011; kenmerk: VO/289008; gepubliceerd: Staatscourant 2011, nr. 9161

In bijlage 1 van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs worden de examenprogrammas natuur, leven en technologie havo en vwo vervangen door nieuwe examenprogrammas natuur, leven en technologie havo en vwo.

Regeling vervanging van bijlagen bij de Regeling modellen diploma’s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. in verband met de mogelijkheid van keuze van meer dan twee profielen

29 mei 2010; kenmerk: VO/OK/2010/210413; gepubliceerd: Staatscourant 2010, nr. 9378

Deze regeling vervangt de bijlagen 1, 2a, 2b, en 10a tot en met 14b van de ' Regeling modellen diploma's v.w.o.-h.a.v.o.- v.m.b.o. ' van 10 juni 2008.

Regeling examenprogramma’s Landbouw en natuurlijke omgeving en Landbouw-breed

27 mei 2010; kenmerk: 131791; gepubliceerd: Staatscourant 2010, nr. 8166

Wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van het examenprogramma economie havo

2 april 2010; kenmerk: VO/OK-2010/187093; gepubliceerd: Staatscourant 2010, nr. 6656

Deze regeling vervangt de bijlagen I en II bij de Regeling Examenprogramma's Voortgezet Onderwijs. De wijziging in bijlage I van deze regeling, geldt niet voor het schooljaar 2010-2011 en is dus nog niet van toepassing op leerlingen die op 1 augustus 2010 zijn toegelaten tot het vijfde leerjaar havo, dan wel leerlingen die in dat schooljaar in hun voorlaatste leerjaar examen doen.

Regeling vervanging van bijlagen bij de Regeling modellen diploma's v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. in verband met vorming van het College voor examens

10 november 2009; kenmerk: 2009/VO/165649; gepubliceerd: Regelingen OCW op www.cfi.nl 2009

Op 1 oktober 2009 is de Wet College voor examens in werking getreden. Dit betekent dat de 'Staatsexamencommissie VO', met ingang van dezelfde datum is opgeheven. De taken van de commissie worden nu overgenomen door het ' College voor examens '.

Wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs

1 april 2009; kenmerk: VO/OK-2009/80256; gepubliceerd: Staatscourant 2009, nr. 73, vrijdag 17 april 2009

De examenprogramma's voor het vwo, havo, mavo en vbo zijn opnieuw vastgesteld. Zo is onder meer voor het vmbo een vijftal nieuwe beroepsgerichte en door scholen gewenste programma's ontwikkeld en toegevoegd aan het bestaande aanbod. Het gaat om de volgende vakken:

Regeling modellen diploma’s VO (voorheen: modellen diploma’s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o.)

10 juni 2008; kenmerk: VO/OK-2008/51284; gepubliceerd: Staatscourant 2008, nr. 123, maandag 30 juni 2008

In deze regeling worden de modellen vastgesteld van de diploma's, cijferlijsten en voorlopige cijferlijsten voor het vwo, havo en vmbo. Tevens worden vastgesteld het model certificaat vmbo, het model getuigschrift basisgerichte leerweg vmbo, modellen vavo cijferlijsten van het deeleindexamen en certificaten vwo, havo en theoretische leerweg vmbo, de modellen voor de diploma's, certificaten en cijferlijsten van de staatsexamens voor vwo, havo en vmbo en tot slot het model voor het Bewijs van ontheffing voor het vwo, havo en vmbo met de bijbehorende verklaring.

Vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo/havo 2007

10 augustus 2007; kenmerk: VO/OK/2007/18980; gepubliceerd: Staatscourant 2007, nr. 169, 3 september 2007, p. 4

Vanaf 1 augustus 2007 zullen de scholen werken met nieuwe profielen. Voorde vakken zullen dan nieuwe examenprogramma's gelden, met nieuwe examens.

Regeling vaststelling examenprogramma's voortgezet onderwijs

4 juni 2007; kenmerk: VO/OK-2007/13731; gepubliceerd: Staatscourant 2007, nr. 111, woensdag 13 juni 2007, p. 16

In deze regeling worden nieuwe examenprogramma's vastgesteld voor het voortgezet onderwijs. De beroepsgerichte programma's van de vmbo sector Landbouw zijn niet opgenomen in deze regeling. Deze programma's worden in een separaat traject herzien en vastgesteld door de minister van LNV.

Regelingen en mededelingen van het College voor Toetsen en Examens

Wijziging Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015

4 februari 2019; kenmerk: CvTE-19.00004; gepubliceerd: Staatscourant 2019, nr. 9586

Met deze regeling wordt de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015 gewijzigd. Het College voor Toetsen en Examens stelt het beoordelingsmodel per toets van het centraal examen en de rekentoets vo vast voor het jaar 2019 voor de in de bijlage aangegeven vakken. De bijlage bij deze wijzigingsregeling dient daartoe ter vervanging van bijlage 3 bij de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015. Zie de Staatscourant voor de nieuwe bijlage.

Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2019

4 februari 2019; kenmerk: CvTE-19.00003; gepubliceerd: Staatscourant 2019, nr. 9581

In deze regeling worden de vakken aangewezen voor het tweede tijdvak waarin het College voor Toetsen en Examens het centraal examen afneemt als onderdeel van het eindexamen. Het afnemen van de examens gebeurt niet op de eigen school, maar op een centrale plek in het land.

Wijziging van de Vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vo in 2019 en Vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vo in 2020.

9 januari 2019; kenmerk: CvTE-19.00006; gepubliceerd: Staatscourant 2019, nr. 1743

Deze regeling vervangt Bijlage 1 van het rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2019 en 2020. De startdatum voor de afname van het cpe beeldende vakken vmbo is ten opzichte van het eerdere rooster vervroegd. De gewijzigde afnameperiode staat vet gedrukt aangegeven in de gewijzigde bijlage.

Wijziging van de Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016

26 november 2018; kenmerk: CvTE-18.01321; gepubliceerd: Staatscourant 2019, nr. 9325

Met deze regeling wordt de Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016 gewijzigd in verband met tijdelijke speelruimte centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) en actualisering en verduidelijking van bijlage 1 van de regeling. De aanpassing verbetert tevens de beschrijving van de systematiek van de N-term. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.

Wijziging van de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015 en de Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016

16 mei 2018; kenmerk: CvTE-18.00853; gepubliceerd: Staatscourant 2018, nr. 31384

Met deze regeling worden de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015 en de Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016 gewijzigd in verband met explicitering van de wijze waarop compensatie plaatsvindt van fouten of onvolkomenheden via de normeringsterm.

Vaststelling Afnameperiodes rekentoets voortgezet onderwijs, schooljaar 2018–2019

16 april 2018; kenmerk: CvTE-18.00605; gepubliceerd: Staatscourant 2018, nr. 23706

De afnameperiodes van de rekentoets vo voor het schooljaar 2018–2019 zijn door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld.

Wijziging Vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2019

16 maart 2018; kenmerk: CvTE-18.00592; gepubliceerd: Staatscourant 2018, nr. 17125

Deze regeling vervangt Bijlage 1 van het rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2019. De vakken BB papier Nederlands en Frans zijn ten opzichte van het eerdere rooster gewisseld van plaats. De vakken staan vet gedrukt in de gewijzigde bijlage.

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2019

26 juni 2017; kenmerk: CvTE-17.01278; gepubliceerd: Staatscourant 2017, nr. 37582

Deze publicatie van het College voor Toetsen en Examens geeft een overzicht van de dagen en uren waarop de centrale examens van de eindexamens vwo, havo, vmbo en de staatsexamens in 2019 worden gehouden en op welk tijdstip zij beginnen. De dagen en tijden zijn opgenomen in bijlage 1.

Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2019

26 juni 2017; kenmerk: CvTE-17.01277; gepubliceerd: Staatscourant 2017, nr. 37575

Het CvTE heeft bekend gemaakt welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij de centrale examens in 2019.

Regeling syllabi centrale examens vo 2019

26 juni 2017; kenmerk: CvTE-17.01276; gepubliceerd: Staatscourant 2017, nr. 43476

In deze regeling stelt het College voor Toetsen en Examens de syllabi vast voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo 2019. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's vwo, havo en vmbo. Ook stelt het College enkele eerder vastgestelde syllabi nader vast voor examenjaar 2018 en 2020.

Regeling syllabi centrale examens VO 2018

27 juni 2016; kenmerk: CvTE-16.01268; gepubliceerd: Staatscourant 2016, nr. 37995

In deze regeling stelt het College voor Toetsen en Examens de syllabi vast voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo 2018. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's vwo, havo en vmbo. Ook stelt het College enkele eerder vastgestelde syllabi nader vast. Enkele syllabi 2019, 2020 en 2021 zijn preliminair vastgesteld.

Regeling addendum ER bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F

27 juni 2016; kenmerk: CvTE-16.01269; gepubliceerd: Staatscourant 2016, nr. 55840

Met deze regeling stelt het CvTE het addendum 2ER en 3ER vast bij de syllabus rekenen 2F en 3F voor de rekentoets vo en centrale examinering in het mbo. Het addendum beschrijft de specificaties voor de rekentoetsen ER, afgenomen bij kandidaten met ernstige rekenproblemen.

Regeling addendum 2A bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F

8 februari 2016; kenmerk: CvTE-16.00020; gepubliceerd: Staatscourant 2016, nr. 24945

Met deze regeling stelt het CvTE het addendum 2A vast voor het centraal examen rekenen 2A in het mbo en voor de rekentoets 2A in het vo. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016.

Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016

30 november 2015; kenmerk: CvTE-15.02159; gepubliceerd: Staatscourant 2016, nr. 4817

Het College voor Toetsen en Examens heeft in het kader van de Wet College voor toetsen en examens de opdracht gekregen om regels te stellen voor de omzetting van scores voor centrale examens en de rekentoets VO in cijfers.

Regeling syllabi centrale examens VO 2017

26 juni 2015; kenmerk: CvTE-15.01719; gepubliceerd: Staatscourant 2015, nr. 787950

Deze Regeling betreft de vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo 2017. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma's vwo, havo en vmbo. Tevens worden enkele syllabi 2018, 2019 en 2020 preliminair vastgesteld. Ook stelt het College enkele syllabi nader vast.

Regeling syllabus Rekenen VO en mbo referentieniveaus 2F en 3F

8 mei 2015; kenmerk: CvTE-15.01137; gepubliceerd: Staatscourant 2015, nr. 17575

Deze regeling stelt de syllabus vast die de exameneisen bevat voor het centraal examen rekenen 2F en 3F voor mbo en voor de rekentoetsen 2F en 3F in het VO.

Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015

9 februari 2015; kenmerk: CvTE-15.00617; gepubliceerd: Staatscourant 2015, nr. 5321

Deze regeling gaat over de vakspecifieke regels en het beoordelingsmodel van het correctievoorschrift bij de beoordelingsnormen voor de centrale examens vwo, havo en vmbo. Artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel d, en achtste lid van de Wet College voor toetsen en examens bepaalt dat de beoordelingsnormen en bijbehorende scores voor het centraal examen vwo, havo en vmbo per regeling worden vastgesteld. De beoordelingsnormen voor de centrale examens worden weergegeven in een correctievoorschrift bij een toets. Het correctievoorschrift bestaat uit vier onderdelen: