Wie mogen als examinator ingeschakeld worden?

Vraag

Wie mogen als examinator ingeschakeld worden?

Antwoord

 

Wat staat er hierover in de wet- en regelgeving?

Artikel 29, tweede lid, van het Eindexamenbesluit VO:

Het eindexamen wordt afgenomen door de rector, de directeur, de conrector, de adjunct-directeur of een of meer leden van de centrale directie en leraren van de school. Het eindexamen staat onder toezicht van een of meer gecommitteerden behoudens voor bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen examens en examenonderdelen.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald door wie en op welke wijze de gecommitteerden worden aangewezen. Het eindexamen kan mede worden afgenomen door deskundigen. Het bevoegd gezag wijst de deskundigen aan.

De afname van de cspe's valt dus onder verantwoordelijkheid van de schoolleider/bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is daarmee ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afname. Het is aan het bevoegd gezag te bepalen of de kwaliteit van de observatie/beoordeling gewaarborgd is met de inzet van de aangewezen examinatoren. Het kan dus zijn dat het bevoegd gezag anderen van binnen of buiten de school voldoende deskundig acht om (onderdelen van) het cspe te beoordelen als eerste of tweede examinator.

Ofwel:

Het bevoegd gezag van een school/instelling is verantwoordelijk voor de afname. En daarmede ook voor het waarborgen van de kwaliteit ervan: procesmatig, bemensing, resultaatbepaling, verantwoording.