Welke cijfers tellen mee bij de exameneis die stelt dat het gemiddelde CE-cijfer een voldoende moet zijn?

Vraag

Welke cijfers tellen mee bij de exameneis die stelt dat het gemiddelde CE-cijfer een voldoende (i.c. minimaal 5,5) moet zijn?

Antwoord

Vanaf het centraal examen 2012 geldt de exameneis dat het gemiddelde van de CE-cijfers minimaal 5,5 moet zijn. De CE-eis gaat over alle CE-cijfers van alle bij de uitslag betrokken vakken.

Dus:

Ook het cspe telt gewoon mee en wel één keer.

Cijfers voor vakken zónder CE (maatschappijleer 1 vmbo, wiskunde D havo, etc.) tellen niet mee. Let op: als een leerling havo/vwo twee 'nieuwe' kunstvakken doet (bijvoorbeeld kunst-drama en kunst-muziek) dan heeft maar één van de twee een CE, het andere vak heeft dan een uitgebreid SE. Dat laatste vak telt dus niet mee!

Extra vak

Op een extra vak kan een leerling ook door de 5,5-eis voor het CE niet zakken. De algemene regel omtrent extra vakken geldt voor de gehele uitslagregel inclusief de CE-eis. Als een kandidaat door weglating van het resultaat van een vak kan slagen, dan moet de directeur dat vak buiten beschouwing laten. Het wordt wel op de cijferlijst vermeld, tenzij de kandidaat daartegen expliciet bezwaar heeft gemaakt. Als een vak buiten beschouwing wordt gelaten (meer dan één vak mag ook) dan moet wel een volledig eindexamen overblijven. Simpel voorbeeld: Nederlands weglaten mag nooit. Een en ander is geregeld in artikel 48 lid 3 in combinatie met artikel 52 lid 3 van het Eindexamenbesluit VO.

Bovenstaande impliceert dat als een leerling alleen door het meetellen van een extra vak kan slagen, de leerling dus slaagt. Dat de leerling met het 'minimumpakket' niet aan de eisen voldoet, doet niet ter zake.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden, steeds vereenvoudigd. Zaken als LO, profielwerkstuk en dergelijke zijn voor de overzichtelijkheid in de lijstjes weggelaten.

Voorbeeld 1: Leerling TL

 

SE

CE

Eindcijfer

Ne

5,5

5,5

6

En

5,5

5,5

6

Du

5,6

5,4

6

wi

5,5

5,5

6

nask1

5,5

5,5

6

bi

5,5

5,5

6

ec

5,5

5,5

6

De 5,4 voor Duits doet deze leerling de das om bij de CE-eis. Echter, de leerling heeft in meer vakken examen afgelegd dan het vereiste minimum. Duits kan worden weggelaten, ook zonder Duits past de leerling nog in een profiel (zelfs in meerdere, namelijk techniek, zorg & welzijn en landbouw). En met weglating van Duits voldoet de leerling wél aan de CE-eis. De leerling kan ervoor kiezen om Duits wel op de cijferlijst te vermelden. Dan heeft de leerling een cijferlijst waarop het gemiddelde van de CE-cijfers niet voldoende is. En toch is de leerling geslaagd.

Voorbeeld 2: leerling TL

 

SE

CE

Eindcijfer

Ne

5,5

5,5

6

En

5,5

5,5

6

Du

5,6

5,4

6

wi

5,5

5,5

6

nask1

5,5

5,5

6

bi

1,4

5,5

3

ec

5,5

5,5

6

Deze leerling voldoet op twee punten niet aan de eisen. De 5,4 voor het CE Duits zorgt voor niet voldoen aan de CE-eis. De 3 voor biologie (eindcijfer) was al op grond van de eerdere uitslagregels fataal. Echter, de leerling heeft wel een vak meer dan het vereiste minimum. Dat helpt de leerling hier niet!

Immers, voor de CE-eis moet Duits worden weggelaten en voor de andere uitslagregel biologie. Dan zijn beide vakken 'verdwenen' en houdt de leerling niet een volledig examen over.

Voorbeeld 3: leerling KB met extra vak Spaans

 

SE

CE

Eindcijfer

Ne

5,5

5,5

6

En

5,8

5,2

6

Sp

7,0

8,0

8

wi

6,0

5,2

6

nask1

6,1

5,0

6

BWI

5,8

5,3

6

Zonder Spaans zou deze leerling niet aan de CE-eis voldoen. Met Spaans echter is de leerling royaal geslaagd.

Let wel: Omdat in 2021 het beroepsgerichte profielvak alleen met een schoolexamen werd afgesloten en het toch van belang werd geacht dat het profielvak een belangrijke rol zou spelen bij de CE ofwel 5,5-eis, is er voor gekozen dat het schoolexamencijfer voor het beroepsgerichte profielvak op één decimaal de rol van ce-cijfer zou krijgen. Het SE-cijfer voor het beroepsgerichte profielvak telde dus mee voor de 5,5-eis. Dit geldt ook voor de leerlingen die in 2021 in de derde klas het beroepsgerichte profielvak hebben afgesloten en het gehele eindexamen in 2022 zullen afsluiten.

Meer informatie


Deel deze pagina