Welke cijfers tellen mee bij de exameneis die stelt dat het gemiddelde CE-cijfer een voldoende moet zijn?

Vraag

Welke cijfers tellen mee bij de exameneis die stelt dat het gemiddelde CE-cijfer een voldoende (i.c. minimaal 5,5) moet zijn?

Antwoord

Vanaf het centraal examen 2012 geldt de exameneis dat het gemiddelde van de CE-cijfers minimaal 5,5 moet zijn. De CE-eis gaat over alle CE-cijfers van alle bij de uitslag betrokken vakken.

Dus:

Ook het cspe telt gewoon mee en wel één keer.

Cijfers voor vakken zónder CE (maatschappijleer 1 vmbo, wiskunde D havo, etc.) tellen niet mee. Let op: als een leerling havo/vwo twee 'nieuwe' kunstvakken doet (bijvoorbeeld kunst-drama en kunst-muziek) dan heeft maar één van de twee een CE, het andere vak heeft dan een uitgebreid SE. Dat laatste vak telt dus niet mee!

CE uit twee delen

Als een centraal examen uit twee delen bestaat, dan telt het uiteindelijke CE-cijfer mee. Een CE met twee delen komt op dit moment weinig voor; alleen bij beeldend vmbo, het oude kunstvak tehatex vwo, en het beroepsgerichte programma landbouw KB. Als een CE uit twee delen bestaat, dan wordt (ook voor deze regel) op de gebruikelijke wijze het CE-cijfer voor het vak berekend.

Voorbeeld

Een leerling haalt 5,3 voor het cpe beeldend, 5,8 voor het cse beeldend. Het gemiddelde van die twee is 5,55. Omdat een CE-cijfer één decimaal heeft, wordt dat afgerond naar 5,6. De 5,6 wordt betrokken in de nieuwe CE-eis.

(Belangrijk: deze leerling heeft dus 5,6 voor het CE. Als hij 5,3 voor het SE heeft, is zijn gemiddelde van SE en CE 5,45. Omdat het eindcijfer een geheel getal is zonder decimalen, en er geen regel is die tussentijds afronden voorschrijft, wordt het eindcijfer in dit geval 5).

Extra vak

Op een extra vak kan een leerling ook door de 5,5-eis voor het CE niet zakken. De algemene regel omtrent extra vakken geldt voor de gehele uitslagregel inclusief de CE-eis. Als een kandidaat door weglating van het resultaat van een vak kan slagen, dan moet de directeur dat vak buiten beschouwing laten. Het wordt wel op de cijferlijst vermeld, tenzij de kandidaat daartegen expliciet bezwaar heeft gemaakt. Als een vak buiten beschouwing wordt gelaten (meer dan één vak mag ook) dan moet wel een volledig examen overblijven. Simpel voorbeeld: Nederlands weglaten mag nooit. Een en ander is geregeld in artikel 48 lid 3 in combinatie met artikel 52 lid 3 van het Eindexamenbesluit VO.

Bovenstaande impliceert dat als een leerling alleen door het meetellen van een extra vak kan slagen, hij dus slaagt. Dat hij met het 'minimumpakket' niet aan de eisen voldoet, doet niet ter zake.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden, steeds vereenvoudigd. Zaken als LO, sectorwerkstuk en dergelijke zijn voor de overzichtelijkheid in de lijstjes weggelaten. Op die punten is de regeling ook niet veranderd.

Voorbeeld 1: Leerling TL

 

SE

CE

Eindcijfer

Ne

5,5

5,5

6

En

5,5

5,5

6

Du

5,6

5,4

6

wi

5,5

5,5

6

nask1

5,5

5,5

6

bi

5,5

5,5

6

ec

5,5

5,5

6

De 5,4 voor Duits doet deze leerling de das om bij de CE-eis. Echter, hij heeft in meer vakken examen afgelegd dan het vereiste minimum. Duits kan worden weggelaten, ook zonder Duits past hij nog in een sector (in meerdere zelfs). En met weglating van Duits voldoet hij wél aan de CE-eis. Hij kan ervoor kiezen om Duits wel op zijn cijferlijst te vermelden. Dan heeft hij een cijferlijst waarop het gemiddelde van zijn CE-cijfers niet voldoende is. En toch is hij geslaagd.

Voorbeeld 2: leerling TL

 

SE

CE

Eindcijfer

Ne

5,5

5,5

6

En

5,5

5,5

6

Du

5,6

5,4

6

wi

5,5

5,5

6

nask1

5,5

5,5

6

bi

1,4

5,5

3

ec

5,5

5,5

6

Deze leerling voldoet op twee punten niet aan de eisen. De 5,4 voor het CE Duits zorgt voor niet voldoen aan de CE-eis. De 3 voor biologie (eindcijfer) was al op grond van de eerdere uitslagregels fataal. Echter, hij heeft wel een vak meer dan het vereiste minimum. Dat helpt hem hier niet!

Immers, voor de CE-eis moet Duits worden weggelaten en voor de andere uitslagregel biologie. Dan zijn beide vakken 'verdwenen' en houdt hij niet een volledig examen over.

Voorbeeld 3: leerling KB, bouwbreed met extra vak Spaans

 

SE

CE

Eindcijfer

Ne

5,5

5,5

6

En

5,8

5,2

6

Sp

7,0

8,0

8

wi

6,0

5,2

6

nask1

6,1

5,0

6

bouwbreed

5,8

5,3

6

Zonder Spaans zou deze leerling niet aan de CE-eis voldoen (let op: cspe telt in deze regel maar één keer). Met Spaans echter is hij royaal geslaagd.

Meer informatie


Deel deze pagina