Wat houdt de kernvakkenregel voor havo en vwo precies in?

Vraag

Wat houdt de kernvakkenregel voor havo en vwo precies in?

Antwoord

Voor havo en vwo geldt voor elke uitslag vanaf de cursus 2012-2013 de kernvakkeneis: In het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde mag maar ten hoogste één vijf voorkomen. Dus nauwkeuriger:

Om te kunnen slagen moet de kandidaat voor deze drie vakken halen:

  • Eén 5 en verder 6 of hoger
  • Of – uiteraard – alles 6 of hoger.
  • Voor het vwo kwam hier in 2017 de rekentoets bij. In het rijtje Nederlands, Engels, wiskunde èn de rekentoets mocht ten hoogste één vijf staan. Echter, vanaf 2018 telt ook op vwo de rekentoets niet mee. De rekentoets speelt derhalve ook geen rol meer in de kernvakkenregel, noch op vwo, noch op havo.

Gaat het hier om eindcijfers of om CE-cijfers?

In deze eis gaat het om de eindcijfers van de drie vakken, dus het gemiddelde van SE en CE afgerond op een geheel cijfer.

Kun je slagen met eindcijfers 4,5 – 5,5 – 5,5?

Eindcijfers zijn gehele getallen. In dit voorbeeld dus 5 – 6 – 6 en dat blijft binnen de kernvakkeneis.

Hoe moet je handelen als iemand meer wiskundevakken doet?

Als iemand in meer wiskundevakken eindexamen heeft gedaan telt slechts één van die vakken mee binnen de kernvakkenregeling. Wiskunde D is een vak dat alleen naast wiskunde B mag worden gekozen. Dan is wiskunde B het kernvak; bij de bepaling van de uitslag mag dat in de kernvakkenregel niet worden verwisseld met wiskunde D.

CM-ers havo doen niet verplicht wiskunde. Wat dan?

Als een CM-leerling geen wiskunde doet, geldt de kernvakkenregel uitsluitend voor Nederlands en Engels. Als een CM-leerling wel wiskunde A of B doet, dan telt het vak mee voor de kernvakkenregel. Voor de CM-leerling geldt dan wel de algemene regel m.b.t. het extra vak. Met andere woorden: als zonder wiskunde A een aan de eisen voldoend pakket kan worden gevormd, mag wiskunde A buiten beschouwing worden gelaten.

Meer informatie

Pijl omhoog