Wat doet het CvTE als een examen(vraag) te moeilijk is?

Vraag

Wat doet het College voor Toetsen en Examens (CvTE) als een examen(vraag) te moeilijk is?

Antwoord

Bij het ontwikkelen van de examens streeft het CvTE ernaar dat examens over de jaren heen van gelijke moeilijkheidsgraad zijn. Omdat de vragen ieder jaar nieuw zijn, zal hier echter altijd enige variatie in zitten. Examenopgaven variëren in lengte, vraagvorm en ook in het gevraagde vaardigheids- of kennisniveau. In elk examen worden zowel moeilijke als gemakkelijke vragen opgenomen. Bepaalde vragen kunnen als moeilijk worden ervaren, maar dragen er ook toe bij dat goede kandidaten zich kunnen onderscheiden. Andere vragen kunnen als makkelijk worden ervaren. In de techniek van het bepalen van de N-term wordt hier automatisch rekening mee gehouden. Als een examen relatief makkelijk is, wordt de N-term laag (minimaal 0,0). Is een examen relatief moeilijk, dan wordt de N-term hoger.

Docenten kunnen via de Wolf-enquête aangeven hoe zij de moeilijkheidsgraad van een examen inschatten. Deze feedback wordt gebruikt om het examen van een passende N-term te voorzien.

In 2021 wordt docenten daarnaast gevraagd aan te geven bij hoeveel scorepunten een leerling een voldoende zou moeten krijgen gezien de moeilijkheidsgraad van dit examen. Dit gegeven wordt gebruikt bij het vaststellen van de technische N-term. Zie ook Normering centrale examens 2021 - Examenblad.