Wat doet het CvTE als een examen(vraag) te moeilijk is?

Vraag

Wat doet het College voor Toetsen en Examens (CvTE) als een examen(vraag) te moeilijk is?

Antwoord

Docenten kunnen via de Wolf-enquête aangeven hoe zij de moeilijkheidsgraad van een examen inschatten. Deze feedback wordt samen met de Wolf-gegevens gebruikt om het examen van een passende normering te voorzien. Het is daarom niet nodig dat docenten bij de Examenlijn melden dat een examen(vraag) te moeilijk is.

Bij het ontwikkelen van de examens streeft het CvTE ernaar dat examens over de jaren heen van gelijke moeilijkheidsgraad zijn. Omdat de vragen ieder jaar nieuw zijn, zal hier echter altijd enige variatie in zitten. Examenopgaven variëren in lengte, vraagvorm en ook in het gevraagde vaardigheids- of kennisniveau. In elk examen worden zowel moeilijke als gemakkelijke vragen opgenomen. Bepaalde vragen kunnen als moeilijk worden ervaren, maar dragen er ook toe bij dat goede kandidaten zich kunnen onderscheiden. Andere vragen kunnen als makkelijk worden ervaren. Met behulp van de normering zorgt het CvTE ervoor dat de prestatie-eis ieder jaar gelijk is. Zo hoeft een kandidaat bij een moeilijker examen minder punten te halen voor een voldoende dan bij een makkelijker examen het geval is.

Uiteraard moet de verhouding tussen moeilijke en makkelijkere vragen wel in balans zijn. Dit wordt zichtbaar in de resultaatanalyse die het CvTE ná de afname en vóór de normeringsbespreking uitvoert. Aan dit aspect wordt bij de normering altijd zorgvuldig aandacht besteed.

Als uit de Wolf-gegevens blijkt dat de moeilijkheidsgraad veel hoger of lager heeft uitgepakt dan beoogd, dan wordt deze kennis meegenomen bij de ontwikkeling van de toekomstige examens.

Meer informatie over normering en het gelijk houden van de prestatie-eis vindt u op de pagina normering. Op deze pagina zijn ook links naar artikelen en filmpjes over normering te vinden.