Wanneer moet het schoolexamen afgerond zijn? Geldt dat ook voor LO, kunstvakken inclusief ckv en het profielwerkstuk?

Vraag

Mag het SE-resultaat van een examenonderdeel dat niet met een cijfer wordt beoordeeld (LO, kunstvakken inclusief ckv, profielwerkstuk vmbo) worden uitgesteld tot na het centraal examen?

Antwoord

Nee, dat mag niet.

Voorheen kon met het vaststellen van het resultaat voor deze onderdelen worden gewacht tot een week voor de vaststelling van de uitslag. Met ingang van examenjaar 2011-2012 moeten alle schoolexamenresultaten voor de aanvang van het CE zijn vastgesteld. Dit is geregeld in artikel 32 lid 2 van het Eindexamenbesluit VO. In artikel 32 lid 2 staat dat het schoolexamen moet zijn afgesloten voor aanvang van het eerste tijdvak. Alleen voor de vakken die digitaal en/of flexibel worden afgesloten (BB, KB en het CSPE) wordt een uitzondering gemaakt.

Wel is in artikel 32 lid 3 van het Eindexamenbesluit VO de bepaling opgenomen dat de directeur kan besluiten dat wegens ziekte of een andere van de wil van de kandidaat onafhankelijke omstandigheid een schoolexamen later kan worden afgesloten, maar vóór het centraal examen in dat vak, en het resultaat derhalve later kan worden gemeld. Dit geldt ook voor de vakken die alleen met een schoolexamen worden afgesloten. Vervolgens is niet expliciet bepaald wanneer dan het resultaat moet worden aangeleverd. Als richtlijn wordt daarvoor een week voor de uitslagbepaling gehanteerd.


Deel deze pagina