Waarom zijn de beweringen in beweringsvragen allemaal in het Frans?

Vraag

Waarom zijn de beweringen in beweringsvragen allemaal in het Frans?

Antwoord

Bij de vwo-examens 2018 is gesignaleerd dat er verschillen waren tussen de examens Frans en de examens van andere moderne vreemde talen. In het examen Frans werden alle beweringen aangeboden in het Frans, terwijl dat bij de andere vreemde talen niet altijd het geval was. Uit dit verschil werd door een aantal docenten geconcludeerd dat daarmee het examen Frans moeilijker zou zijn. De moeilijkheidsgraad van een examen wordt echter bepaald door een groot aantal factoren, waarvan de gebruikte taal in de opgaven er slechts één is.

Bij de keuze voor het gebruik van de doeltaal spelen ook andere, inhoudelijke overwegingen, zoals: zijn de stellingen in het Frans te moeilijk voor de leerlingen? Of: levert het gebruik van Frans in de vraagstelling teveel ‘echo’ op, waardoor de vraag in feite weggegeven wordt? In sommige gevallen is het juist gemakkelijker om een bepaalde opgave helemaal in de doeltaal aan te bieden omdat de opgave op die manier directer aansluit bij de tekst dan een Nederlandse vertaling die wellicht juist verwarring creëert. Een voorbeeld hiervan is het (achterwege laten van het) vertalen van bepaalde cultuurspecifieke begrippen en verschijnselen.