Uitreiking cijferlijst

vraag

Wanneer kan er een cijferlijst worden uitgereikt?

antwoord

Er is onduidelijkheid gebleken rond de vraag, in welke gevallen een cijferlijst van het eindexamen wordt uitgereikt. In verband hiermee volgt hierna een nadere toelichting. Uitgangspunt hierbij is de bepaling in het Eindexamenbesluit, dat een cijferlijst wordt uitgereikt als de definitieve uitslag is vastgesteld (artikel 52, eerste lid).

De volgende situaties kunnen zich voordoen:

1. de eindexamenkandidaat heeft het centraal examen afgelegd en hij voldoet aan de bepalingen in artikel 49, 1e en 2e lid respectievelijk het 3e en 4e lid van het Eindexamenbesluit.

- de uitslag wordt vastgesteld en de cijferlijst wordt verstrekt (bij de uitslag geslaagd ook een diploma);

2. de eindexamenkandidaat heeft het centraal examen niet afgelegd (de kandidaat heeft zich teruggetrokken).

- de uitslag kan niet worden vastgesteld, dus geen cijferlijst en geen diploma maar de behaalde resultaten worden vastgelegd in een schoolverklaring en/of examendossier.

3. de eindexamenkandidaat heeft een onvolledig centraal examen afgelegd bijv. de kandidaat heeft zich voor één of meerdere vakken teruggetrokken en voldoet daarmee niet aan het gestelde in artikel 49, 1e resp. 3e lid.

- zie onder 2.

4. de eindexamenkandidaat heeft het centraal examen afgelegd. Hij voldoet aan het in artikel 49 1e lid resp. 3e lid gestelde, maar voldoet niet aan de aanvullende bepalingen gesteld in het 2e lid resp. 4e lid.

- de uitslag luidt: gezakt. De kandidaat krijgt geen diploma maar wel een cijferlijst, waarbij voor de onderdelen die niet naar behoren zijn afgerond de vermelding wordt gegeven: 'n.a.' (niet afgerond). Voor het vmbo geldt dat er ook een certificaat kan worden uitgereikt in sommige gevallen (zie artikel 53, 3e lid).

5. de eindexamenkandidaat heeft een deelexamen afgelegd aan een vavo (Eindexamenbesluit artikel 53, 1e lid) of de kandidaat heeft een staatsexamen of deelstaatsexamen afgelegd (Besluit staatsexamens artikel 30 en 31).

- indien geen sprake is van een volledig examen dan krijgt de kandidaat een certificaat en een cijferlijst.

Pijl omhoog