Telt de CE-eis ook in het leerwerktraject?

Vraag

Telt de CE-eis ook in het leerwerktraject?

Antwoord

Nee, de eis dat het gemiddelde van de CE-cijfers afgerond minimaal 5,5 moet zijn, geldt niet voor het leerwerktraject waarin leerlingen (vaak) maar in twee vakken een centraal examen afleggen, namelijk Nederlands en het beroepsgerichte profielvak.

De uitslagbepaling voor het leerwerktraject is vastgelegd in artikel 49 lid 6 van het Eindexamenbesluit VO. Dat luidt als volgt:

In afwijking van het eerste lid, is de kandidaat die het eindexamen vmbo in de basisberoepsgerichte leerweg heeft afgelegd ter afsluiting van een leerwerktraject als bedoeld in artikel 10b van de wet geslaagd indien:

  • a. 
    de leerling voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer 6 of meer heeft;
  • b. 
    de leerling voor het profielvak als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; en
  • c. 
    de leerling als eindcijfer, bedoeld in het derde lid, 6 of meer heeft behaald.

Indien de vakken waarin examen is afgelegd, tezamen een eindexamen vormen van de basisberoepsgerichte leerweg, bedoeld in artikel 10b van de Wet op het voortgezet onderwijs, zijn het eerste en derde lid van overeenkomstige toepassing.

Dit betekent dus dat de leerling een 6 voor Nederlands moet halen, een 6 voor het beroepsgerichte profielvak en een 6 gemiddeld voor de keuzevakken. En als de leerling leerwerktraject uiteindelijk in een volledig BB-pakket eindexamen doet, gelden alle BB-regels dus inclusief de CE-eis.

Meer informatie


Deel deze pagina