Pilot Prikbord Engels havo 2017

Op deze pagina vindt u vragen van docenten met antwoorden van het CvTE over het centraal examen Engels havo 2017. Meer weten over de achtergronden van dit prikbord? Kijk dan naar CvTE Backstage: Wat is het prikbord Engels?

Wilt u meer weten over de toepassing van het correctievoorschrift en uw rol als corrector? Lees dan 'Het beoordelingsmodel van het CE moderne vreemde talen: ga er correct mee om!'. Heeft u vragen over de moeilijkheidsgraad van de examens Engels? Lees dan ‘Vroeger waren de examens Engels veel moeilijker, toch?’.

CE 1e en 2e tijdvak algemeen

Vraag

Waarom staan er vaak gedateerde teksten in het examen?

Antwoord

Tekstkeuze: Hoe en waarom

De teksten van de centrale examens worden in een lang en zorgvuldig productieproces opgebouwd tot een examen. De teksten doorlopen een aantal fases, waarbij een groot aantal docenten betrokken is op verschillende momenten. Dit proces duurt in totaal enkele jaren, waardoor er geen hele actuele teksten in de examens kunnen zitten.

Verder is het zo dat de tekstselectie zelf een proces is waarbij met heel veel variabelen rekening moet worden gehouden: genre, onderwerp, lengte, moeilijkheidsgraad, ‘bevraagbaarheid’ met een bepaald type vraag (om te kunnen voldoen aan de voorschriften ten aanzien van de ‘mix’ van vraagtypes), formeel/informeel, maar ook leeftijd van de tekst: er wordt soms welbewust gekozen voor een wat oudere tekst, omdat ook dat tot de leesvaardigheid behoort die je later nodig hebt; je komt immers niet alleen hele recente teksten tegen. Dat geldt bij uitstek als er een literaire tekst wordt opgenomen: in het vwo-herexamen van 2017 zat een tekst van Doris Lessing uit 1950.

Bovendien is een zgn. gedateerde tekst niet per definitie minder geschikt voor opname in een leesvaardigheidstoets, mits het onderwerp en het taalgebruik niet te ver van de leerlingen afstaan. En om te zorgen dat er geen misverstand bestaat over de status van de tekst, wordt onder de tekst de bron en het jaartal van publicatie vermeld. Ook dit is informatie die de lezer kan inzetten als context bij het lezen en appreciëren van de tekst. In het vwo-herexamen van 2017 zat een boekbespreking uit 1996. Dat is natuurlijk een aanwijzing dat de sociale en onderwijskundige feiten en standpunten die besproken worden mogelijk niet meer helemaal actueel zijn, maar het doet niet af aan de geschiktheid van de tekst: het kritisch lezen van een boekbespreking is een valide leestaak, ook als deze al wat ouder is. Dat kan bijvoorbeeld uit historisch oogpunt het geval zijn.

Verder wordt er natuurlijk in alle gevallen gekeken naar de ‘houdbaarheid’ van een tekst. Sterker nog, deze wordt nog als allerlaatste gecheckt voordat het examen daadwerkelijk gedrukt wordt en dit leidt soms tot een last-minute change. Zoals in het vwo-herexamen van 2010: daar werd de golfer Tiger Woods opgevoerd als voorbeeldig mens, terwijl kort daarvoor bekend was geworden dat hij vreemdging. Dit werd opgelost met een voetnoot waarin werd benadrukt dat de tekst dateerde uit 2008. Mede op grond van dit incident werd door het CvTE besloten om het jaartal weer bij alle teksten te vermelden.

Een voorbeeld waar besloten is om niets aan de tekst te wijzigen was de tekst over het EU-lidmaatschap van de UK. Deze tekst stamt uit 2015 en er wordt gezegd dat er mogelijk in 2017 een referendum zal worden gehouden. Dat referendum werd natuurlijk al in 2016 gehouden en we weten inmiddels ook de uitslag, maar dat doet niets af aan de geschiktheid van een tekst waarin de discussie uit 2015 wordt besproken. Een discussie die overigens tot op de dag van vandaag voortduurt en dus nog heel actueel is ook.

CE 1e tijdvak opgave 13

Vraag

Waarom is bij vraag 13 "A" het juiste antwoord?

Antwoord

De schrijver geeft in alinea 5 aan getwijfeld te hebben aan het resultaat. In alinea 6 (en daarna ook 7) blijkt dat dat onterecht was; er ontstaat juist iets moois. Zijn twijfel was onterecht dus hij heeft iets geleerd “It has been a lesson”.

CE 1e tijdvak opgave 14

Vraag

Kan bij vraag 14 antwoord C niet ook een correct antwoord zijn?

Antwoord

Antwoord C valt af te wijzen vanwege het tweede deel van de bewering “a book that was written for it”. Het boek is niet geschreven als een medicijn om in te zetten in het kader van Bibliotherapy. Het is een roman uit 2011. Ook uit het vervolg blijkt dat de voorgeschreven boeken niet geschreven zijn om als medicijn te dienen.

CE 1e tijdvak opgave 25

Vraag

Waarom is het antwoord bij citaat 1 (“potentially quite subversive” alinea 2) 'wel'?

Antwoord

Citaat 1 slaat terug op de laatste zin van alinea 1 “It was understood then that this kind of “music” was purely for hormone-infested adolescents.” Muziek wordt expliciet genoemd. Dus het citaat is, in elk geval ook, een kwalificatie van de muziek.

CE 1e tijdvak opgave 32

Vraag

Waarom is het antwoord bij bewering 2 (‘De vader wilde met rust gelaten worden als hij aan het werk was’) 'niet'?

Antwoord

In de tekst staat (regel 9) “but learned to steer clear while he was working”. In de volgende zin staat dat de kinderen als ze bij vaders werk aanwezig waren, uitgebreide uitleg kregen. De kinderen blijven weg, maar niet omdat vader met rust gelaten wil worden. Vader wil juist graag zijn kennis delen.

CE 1e tijdvak opgave 34

Vraag

Waarom is bij vraag 34: "Welk van de volgende fragmenten bevat beeldspraak?" antwoord C fout?

Antwoord

Sedaris geeft aan dat hij graag hierin echt (letterlijk) wil geloven; het is daarom geen beeldspraak. Het beeld is niet opgeroepen om door associatie een bepaalde situatie of een bepaald gevoel aan te duiden.

Vraag

Waarom is bij vraag 34: "Welk van de onderstaande fragmenten bevat beeldspraak" het antwoord D fout?

Antwoord

De schrijver geeft een feitelijke beschrijving van wat hij ziet op de poster. De printjes zijn letterlijk zo groot als kassabonnen. Er is dus geen sprake van beeldspraak.

Overigens moeten leerlingen beeldspraak kunnen herkennen om aan de ERK-specificaties van B2 te voldoen.