Ondertekening door adjunct-directeur

Vraag

Is het toegestaan dat een adjunct-directeur van een nevenvestiging van een scholengemeenschap de diploma's, certificaten en cijferlijsten namens de directeur of rector ondertekent?

Antwoord

Ja, dit is toegestaan. De directeur of rector kan namens hem of haar laten tekenen door de adjunct-directeur of de conrector, mits voldaan is aan de volgende twee voorwaarden:

  • 1. 
    De directeur of rector heeft hem of haar daartoe gemandateerd. Deze mandatering dient schriftelijk te worden vastgelegd.
  • 2. 
    Deze mandatering wordt op het diploma uitgedrukt. Daarvoor wordt onder "De directeur:' respectievelijk 'De rector:' vermeld 'namens deze,'. Daarna volgt de handtekening van de gemandateerde, met de vermelding van de naam en zijn of haar functie. Die functie is adjunct-directeur of conrector. Nadere toevoegingen zijn niet toegestaan. De handtekening moet feitelijk (met pen) geschreven worden. Een gescande of gekopieerde handtekening is niet toegestaan. De directeur/rector blijft de eindverantwoordelijkheid voor het tekenen van de diploma's dragen. Het is vanzelfsprekend dat de mandatering in het examenreglement van de school wordt vermeld om kandidaten en ouders hiervan op hoogte te stellen.

Het vorenstaande geldt tevens ten aanzien van de ondertekening door de secretaris van het eindexamen.

Zie artikel 52 van het Eindexamenbesluit VO en de Regeling modellen diploma's VO.

In het volwassenenonderwijs is de Examencommissie v.a.v.o. gelijkgesteld met de directeur (artikel 1 lid 2 Eindexamenbesluit VO). Daar tekenen dus de voorzitter en secretaris van deze commissie de diploma's.


Deel deze pagina