Mogen leerlingen bij wiskunde B gebruik maken van formules geleerd bij wiskunde D?

Vraag

Tegenwoordig zit het onderdeel analytische meetkunde in het CE Wiskunde B. Je moet hierbij de afstand van een punt tot lijn kunnen berekenen. Bij het vak Wiskunde D hebben wij hier een formule voor geleerd: Punt Ppq en lijnk:ax+by=c.dPk=|pa+qbc|/a2+b2.

Is het toegestaan deze formule ook te gebruiken bij het CE Wiskunde B, of moet het via de drie stappen?

Antwoord

De algemene regels in het correctievoorschrift schrijven voor dat aan een vakinhoudelijk correct antwoord op een vraag alle punten toegekend moeten worden. Dat geldt ook voor een antwoord waarin niet is voorzien in het beoordelingsmodel bij de vraag1. Ook als een leerling een gedeeltelijk juist antwoord geeft volgens een alternatieve oplossingsmethode, dan zegt algemene regel 3.3 dat deelscores kunnen worden toegekend in de geest van het beoordelingsmodel. Zeker bij leerlingen die wiskunde D volgen naast wiskunde B ligt het voor de hand dat dit vaker voorkomt. Maar ook kennis opgedaan bij andere vakken of uit eigen interesse kan gebruikt worden. We mogen niet van leerlingen verwachten dat zij bedenken waar ze iets geleerd hebben voordat zij een oplossingsstrategie kiezen.

Desondanks is het mogelijk dat een vraag op een zodanige manier wordt gesteld dat een leerling niet vrij is in de keuze van een oplossingsstrategie en dus bijvoorbeeld de genoemde formule voor de afstand van een punt tot een lijn niet bij de beantwoording van de vraag kan worden gebruikt.

Eerder in de WiskundE-brief

In augustus/september 2017 werd in de WiskundE-brief (783 en verder in 784 en 787) vermeld dat het CvTE aangaf dat een leerling bij wiskunde D geleerde stellingen in een examen wiskunde B eerst moet bewijzen. Het antwoord van het CvTE was:

Op het examen is een overzicht opgenomen van definities en stellingen. Het betreft hier verwijzingen naar definities en stellingen die bij een bewijs mogen worden gebruikt zonder nadere toelichting. Dit betekent dat bij kandidaten bekende stellingen, die bijvoorbeeld bij wiskunde D aan de orde zijn geweest, niet zonder bewijs mogen worden gebruikt om het gevraagde te bewijzen.

Dit antwoord van het CvTE had betrekking op een vraag aan de Examenlijn over het examen wiskunde B vwo 2e tijdvak van het examenjaar 2017, een examen volgens het oude examenprogramma. Op de centrale examens volgens het nieuwe examenprogramma met analytische meetkunde gebruiken de leerlingen geen lijst met definities en stellingen. Het antwoord van het CvTE waarnaar in de WiskundE-brief 783 wordt verwezen, is dus niet van toepassing op de centrale examens van het nieuwe programma.


1 In het correctievoorschrift worden alleen die oplossingsmethoden opgenomen die te verwachten zijn op grond van de kennis waarover een leerling geacht wordt te beschikken bij het vak wiskunde B.

Pijl omhoog