Mag een vak dat is afgesloten in het voorexamenjaar blijven staan wanneer een leerling blijft zitten?

Vraag

Een leerling heeft (met redelijk succes) een vak afgesloten met een centraal examen in het voorexamenjaar. Maar de leerling blijft zitten (op andere vakken). Wat te doen met het behaalde eindcijfer? Blijft dat staan of vervalt het?

Antwoord

Voor het centraal examen geldt in dit geval dezelfde regel als voor de leerling die op de dagschool het laatste jaar overdoet: het CE-cijfer vervalt. Hij moet dus opnieuw examen afleggen in dat vak. Dit is geregeld in artikel 2.56 WVO 2020. Doet de leerling in 4 vwo centraal examen in een vak en blijft hij het jaar daarna in 5 vwo zitten, dan blijft het resultaat behaald in 4 vwo wel staan. Het is immers niet redelijk te verlangen dat een leerling opnieuw examen doet in een vak dat hij al een jaar niet meer heeft gevolgd.

Of de schoolexamens ook opnieuw gemaakt moeten worden, is schooleigen beleid. De school moet in het Examenreglement hebben opgenomen wat er gebeurt met de schoolexamen cijfers als een leerling doubleert. Daarbij is van belang dat de gezakte leerling aan de eindtermen van het geldende PTA voldoet.

Hoe er bij doubleren wordt omgegaan met reeds afgesloten vakken die alleen met een schoolexamen worden afgesloten (ckv, kunstvakken inclusief ckv, maatschappijleer, LO, wiskunde D, BSM, LO2, informatica, informatietechnologie, beroepsgerichte keuzevakken) is aan de school. Wel is het belangrijk dat in het examenreglement wordt vastgelegd hoe hiermee omgegaan wordt.


Deel deze pagina