In de instructie voor de examinator staat per opdracht aangegeven dat het aantal kandidaten dat gelijktijdig getoetst kan worden 4 is. Hoeveel examinatoren moeten daar minimaal bij zijn om dit te beoordelen?

vraag

In de instructie voor de examinator staat per opdracht aangegeven dat het aantal kandidaten dat gelijktijdig getoetst kan worden 4 is. Hoeveel examinatoren moeten daar minimaal bij zijn om dit te beoordelen?

antwoord

Er spelen hier twee zaken:

De samenstellers van het examen geven het advies dat een examinator alle beoordelingsaspecten goed kan beoordelen bij maximaal 4 kandidaten tegelijkertijd.

Dit advies wordt meestal gegeven bij opdrachten die direct moeten worden beoordeeld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan procesbeoordelingen, klant- of oplevergesprekken, handelingsopdrachten en rollenspelen.

Als u van mening bent dat u in uw situatie (bijv. door de lokaalinrichting/werkopstelling) alle beoordelingsaspecten tegelijkertijd bij meer dan 4 kandidaten kunt beoordelen dan kunt u daar in de organisatie rekening mee houden. Leidend is de vraag of de kwaliteit van de beoordeling voldoende/goed is. Dat is de verantwoordelijkheid van de schoolleiding. Het bevoegd gezag van de scholen is ertoe gehouden de kwaliteitszorgsystematiek met betrekking tot toetsing en examinering beschreven te hebben, te onderhouden en hiernaar te handelen. Die moet ook kunnen volstaan, op een moment, dat (ouders/verzorgers van) kandidaten kritische vragen stellen over de wijze van beoordeling door de betrokken examinator(en).

Conform artikel 41a van het Eindexamenbesluit VO adviseert het CvTE, omwille van de kwaliteit van de observatie en beoordeling, een tweede examinator tenminste aanwezig te laten zijn bij de afname als een kandidaat handelingen uitvoert die tijdens het uitvoeren ervan worden beoordeeld.

Pijl omhoog