Hoe moeten cijfers worden afgerond?

Vraag

Hoe moeten cijfers worden afgerond?

Antwoord

Terecht willen examensecretarissen precies weten hoe de afronding met het oog op de 5,5-eis is geregeld. Verwarring moet op de drukke uitslagdag worden voorkomen.

De afrondingsregel is in beginsel eenvoudig:

Per kandidaat is er een lijst van CE-cijfers (zie de veelgestelde vraag Welke cijfers tellen mee?) Van die lijst wordt het rekenkundig gemiddelde bepaald. Dat rekenkundig gemiddelde moet voldoende zijn, dat wil zeggen ten minste 5,5 of hoger.

Dat wil dus zeggen: u bepaalt het rekenkundig gemiddelde en bekijkt of dat lager of hoger is dan 5,5. Bij 5,5 of hoger voldoet de kandidaat aan de eis m.b.t. het gemiddelde voor het CE.

Een gemiddelde van 5,48333 is lager dan 5,5.

Regelgeving over afronding

Het Uitvoeringsbesluit WVO regelt expliciet of, hoe en hoe ver examenresultaten voor de berekening van de uitslag moeten worden afgerond en regelt niet hoe het binnen het schoolexamen moet als er geen CE op het SE volgt. Dat laatste heeft bij het SE geleid tot de praktijk van het tussentijds afronden: gemiddelde van de resultaten maatschappijleer 1 is 5,46. Dat wordt 5,5 en daarna 6.

Dat is een valide regeling (mits uiteraard door de school voor elke leerling toegepast en in het examenreglement vastgesteld). De school heeft de ruimte om het zo te regelen, maar wordt daartoe niet verplicht. Binnen het SE is tussentijds afronden niet voorgeschreven, maar wel toegestaan. Het is verstandig de afronding van de schoolexamencijfers vast te leggen in het Examenreglement (dus ook als er niet tussentijds wordt afgerond), al is het maar om een jaarlijkse discussie hierover te voorkomen.

Zodra cijfers voor het centraal examen in het geding zijn, stopt de keuzevrijheid van de school en is een en ander in regels vastgelegd:

 • · 
  Het eindcijfer (dat op het grootste deel van de uitslagregels van toepassing is) is een geheel getal
 • · 
  Het SE-cijfer van een vak zonder CE is eveneens een geheel getal. Dat gehele getal is dan meteen het eindcijfer
 • · 
  Het SE-cijfer van een vak mét CE is een getal met één decimaal
 • · 
  Het CE-cijfer van een vak is een getal met één decimaal (zelfs als er geen SE is. Dat kan alleen bij kunst algemeen havo en vwo – bij leerlingen die alleen 'de theorie' doen – en het beroepsgerichte profielvak. De scholen kunnen daar kiezen voor een schoolexamen, maar dit is niet voorgeschreven)

Als dus:

 • · 
  van een kandidaat een eindcijfer voor een vak moet worden bepaald

Dan worden de delen gemiddeld en daarna op een geheel getal afgerond. Indien de uitkomst van de berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond.

Voorbeeld: 5,3 SE en 5,6 CE. Gemiddeld 5,45. Het eerste getal na de komma is een 4 en derhalve moet er naar beneden worden afgerond. Dit is voorgeschreven in artikel 3.32 lid 3 Uitvoeringsbesluit WVO.

 • · 
  van een kandidaat het combinatiecijfer moet worden bepaald

Dat is het gemiddelde van een aantal gehele getallen. Voorbeeld: 6 + 6 + 7 = 19.

19 : 3 = 6.333 en wordt 6.

Dit is voor het vmbo geregeld in artikel 3.35 lid 3 en 4 Uitvoeringsbesluit WVO en voor havo/vwo in artikel 3.34 lid 4 Uitvoeringsbesluit WVO.

 • · 
  van een kandidaat het CE-cijfer moet worden bepaald als het CE uit twee delen bestaat

Elk deel heeft één decimaal; bijvoorbeeld CPE 5,4 en CSE 5,3. Het CE-cijfer moet een cijfer met één decimaal worden. Het gemiddelde van 5,4 en 5,3 is 5,35 wordt 5,4.

CE-eis

De CE-eis werkt met CE-eindcijfers. Allemaal resultaten in één decimaal dus – want elk CE-cijfer is een cijfer met één decimaal. Die resultaten worden gemiddeld. En dat gemiddelde moet voldoende zijn. Voldoende wil zeggen: 5,5 of hoger.

Voorbeeld

Een lijst 5,5; 5,5; 5,5; 5,5; 5,5; 5,4 geeft gemiddeld 5,48333. NIET tussentijds afronden, want nergens is geregeld dat dat mag. 5,48333 is lager dan 5,5.

In een tabel zou dat er dan als volgt uit zien:

Aantal bij uitslag betrokken CE-cijfers

minimaal aantal punten

4

22,0

5

27,5

6

33,0

7

38,5

8

44,0

Meer informatie


Deel deze pagina