Duplicaat zoekgeraakt diploma

Vraag

Waar kan ik een duplicaat verkrijgen van een zoekgeraakt diploma?

Antwoord

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te Groningen kan namens de minister een 'verklaring afgelegd examen' (VAE) afgeven. Deze verklaring heeft dezelfde waarde als een diploma. Dit is geregeld in artikel 54 van het Eindexamenbesluit VO. De school kan geen duplicaat van een diploma of cijferlijst afgeven.

Als u door bijvoorbeeld verlies, diefstal, brand, naamsverandering of andere omstandigheden niet meer beschikt over uw diploma, uw certificaat of uw cijferlijst dan kunt u een 'verklaring afgelegd examen' aanvragen.

Examenuitslagen worden na elk examen aan DUO doorgegeven en daar gearchiveerd. In het geval DUO over uw examenuitslagen beschikt kan DUO u die verklaring verstrekken. Sommige uitslagen gaan zelfs terug tot 1908.

Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij DUO, Afdeling Examendiensten, postbus 30158, 9700 LK, Groningen.