Duplicaat van een certificaat

Vraag

Is het mogelijk om een duplicaat van een certificaat uit te reiken?

Antwoord

Als een leerling niet geslaagd is, worden voor de profielexamens havo/vwo aan dagscholen sinds 2001 geen certificaten meer verstrekt. Hier wordt volstaan met de cijferlijst. Een school kan een cijferlijst niet opnieuw uitreiken. Dit is geregeld in het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 artikel 3.51 lid 1.

Bij DUO, afdeling Examendiensten, kan bij het zoekraken van certificaten, bewijzen van ontheffing en cijferlijsten een schriftelijke verklaring worden aangevraagd, die dezelfde waarde heeft als het document zelf. Dit geldt ook als iemand niet is geslaagd.

Sinds het bestaan van het digitale diplomaregister kan iedereen met een diploma vo behaald in 2006 of later (staatsexamen vanaf 2011) inloggen met zijn of haar DigiD en daar zijn of haar cijferlijst downloaden. Als niet een papieren cijferlijst vereist is, kan hier een pdf van de cijferlijst gedownload worden. Zie Uittreksel diploma downloaden (duo.nl). Ook is het mogelijk tegen betaling een gewaarmerkt afschrift van deze cijferlijst te ontvangen van DUO.

Zie artikel 3.51 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.


Deel deze pagina