Doorstroming vmbo TL naar havo-4

Vraag

Welk vakkenpakket moet je hebben voor doorstroming van vmbo TL naar havo-4?

Antwoord

Tot en met schooljaar 2019-2020 bepaalde de school welke eisen gesteld dienen te worden aan het vakkenpakket bij doorstroming van vmbo TL naar havo-4. M.i.v. schooljaar 2020-2021 is de wet gewijzigd en geldt dat alle vmbo-tl/gl leerlingen met een diploma zonder nadere voorwaarde toelaatbaar zijn tot 4 havo. De enige aanvullende eis die gesteld mag worden is een extra vak in het vrije deel. Inmiddels zijn de Wet Voorgezet Onderwijs 2020 (artikel 8.9a) en het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 (artikel 8.9) per 1 augustus 2020 gewijzigd. Als scholen de extra vak eis stellen, kunnen echter leerlingen die hieraan in 2020 en 2021 niet voldoen niet geweigerd worden, omdat zij op het moment dat zij dat extra vak hadden moeten kiezen nog niet op de hoogte waren van deze eis. In deze gevallen kunnen die scholen wel hun eigen eisen stellen, ofwel de eisen die ze in het verleden altijd al hanteerden (bijvoorbeeld 6,8 gemiddeld als eindcijfer).

Door de VO-raad is in 2012 een toelatingscode opgesteld met daarin bindende afspraken over de doorstroom van vmbo’ers naar havo. Het doel ervan was dat alle scholen duidelijke en eenduidige toelatingseisen stellen en dat de aansluiting vmbo-havo zou verbeteren.

De belangrijkste punten uit de code:

  • Scholen maken regionaal afspraken over de aansluiting vmbo-havo, loopbaanbegeleiding en het toelatingsbeleid.
  • Havo-scholen vermelden hun toelatingsbeleid en afspraken met vmbo-scholen duidelijk op hun website.
  • Alle havo-scholen stellen maximaal een 6,8 als eis aan het gemiddeld eindexamencijfer van vmbo’ers.
  • Alle havo-scholen hanteren dezelfde regels over doubleren voor leerlingen uit het vmbo als voor leerlingen uit havo 3.

Binnen deze kaders bleef ruimte voor eigen invulling van het toelatingsbeleid.

In september 2016 is de code geëvalueerd. Naar aanleiding van die evaluatie en een motie van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris op 11 januari 2017 een brief aan de Tweede Kamer gezonden. In deze brief kondigt de staatssecretaris aan voornemens te zijn het recht op doorstroom op grond van een vmbo-gl/tl-diploma naar havo wettelijk vast te leggen. Daarbij wordt eventueel een extra vak als toelatingseis gesteld, waardoor alleen vmbo-gl/tl-leerlingen met drie vakken in het vrije deel tot havo toegelaten kunnen worden. Deze wijziging is geregeld met de wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO in de zomer van 2020. Andere eisen dan een extra vak mogen niet gesteld worden door de ontvangende school voor havo.

Voor de doorstroming van havo naar vwo wordt de eis van een extra vak niet gesteld, omdat uit de internetconsultatie bleek dat er in het veld onvoldoende draagvlak voor deze eis bestond en ook de Tweede Kamer het niet eens was met deze eis.


Deel deze pagina