Doorstroming vmbo TL naar havo-4

De centrale examens gingen in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De informatie op deze pagina is mogelijk niet meer (volledig) van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie dit nieuwsbericht.

Vraag

Welk vakkenpakket moet je hebben voor doorstroming van vmbo TL naar havo-4?

Antwoord

Tot en met schooljaar 2019-2020 bepaalde de school welke eisen gesteld dienen te worden aan het vakkenpakket bij doorstroming van vmbo TL naar havo-4. Van overheidswege is niet voorgeschreven dat de leerling in de theoretische leerweg examen heeft afgelegd in vakken die voor de leerling verplicht zijn in havo-4/5. De school kan zo'n pakketeis wel stellen, zowel formeel als naar redelijkheid. De bedoeling is dat m.i.v. schooljaar 2020-2021 geldt dat alle vmbo-tl/gl leerlingen met een diploma zonder nadere voorwaarde toelaatbaar zijn tot 4 havo. De enige aanvullende eis die gesteld mag worden is een extra vak in het vrije deel. Hiervoor is een wetswijziging vereist. Het wetsvoorstel ligt momenteel (zomer 2019) voor bij de Tweede Kamer.

Door de VO-raad is in 2012 een toelatingscode opgesteld met daarin bindende afspraken over de doorstroom van vmbo’ers naar havo. Het doel ervan is dat alle scholen duidelijke en eenduidige toelatingseisen stellen en dat de aansluiting vmbo-havo verbetert.

De belangrijkste punten uit de code:

  • Scholen maken regionaal afspraken over de aansluiting vmbo-havo, loopbaanbegeleiding en het toelatingsbeleid.
  • Havo-scholen vermelden hun toelatingsbeleid en afspraken met vmbo-scholen duidelijk op hun website.
  • Alle havo-scholen stellen maximaal een 6,8 als eis aan het gemiddeld eindexamencijfer van vmbo’ers.
  • Alle havo-scholen hanteren dezelfde regels over doubleren voor leerlingen uit het vmbo als voor leerlingen uit havo 3.

Binnen deze kaders blijft ruimte voor eigen invulling van het toelatingsbeleid.

In september 2016 is de code geëvalueerd. Naar aanleiding van die evaluatie en een motie van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris op 11 januari 2017 een brief aan de Tweede Kamer gezonden. In deze brief kondigt de staatssecretaris aan voornemens te zijn het recht op doorstroom op grond van een vmbo-gl/tl-diploma naar havo wettelijk vast te leggen. Daarbij wordt eventueel een extra vak als toelatingseis gesteld, waardoor alleen vmbo-gl/tl-leerlingen met drie vakken in het vrije deel tot havo toegelaten kunnen worden. Deze wijziging moet geregeld worden in het Inrichtingsbesluit WVO. Andere eisen dan een extra vak mogen niet gesteld worden door de ontvangende school voor havo. In het voorjaar van 2019 is het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De bedoeling is dat het van kracht wordt m.i.v. schooljaar 2020-2021.