Vakspecifieke info Dienstverlening en producten profielvak-cspe 2020

Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling/Maartaanvulling van het College voor Toetsen en Examens.

Veranderingen t.o.v. 2019 zijn geel gemarkeerd.

Wat is nieuw?

Online applicaties

Wij hebben van diverse scholen signalen ontvangen dat zij tijdens de lessen gebruikmaken van online-applicaties. Wij staan daarom vanaf dit schooljaar onder voorwaarden toe om deze applicaties ook tijdens de afname van de cspe’s te gebruiken, zie het document Digitaal toetsen en examineren: Facet en cspe-applicaties.

Correctievoorschrift deel ‘Algemene richtlijnen en aanwijzingen’ op de examenpagina van de profielvakken

In 2019 is van de Instructie voor de Examinator het deel ‘Algemene richtlijnen en aanwijzingen’ geplaatst op de examenpagina van elk van de afzonderlijke profielvakken. In zending A zijn alleen nog de specifieke delen Instructie voor de Examinator per onderdeel meegestuurd. Vanaf 2020 wordt ook van het correctievoorschrift het deel Algemene richtlijnen en aanwijzingen op de examenpagina van elk afzonderlijk profielvak geplaatst. In zending C profielvak-cspe’s worden alleen nog de beoordelingsmodellen per onderdeel meegestuurd.

Geloofs-/levensovertuiging en vervangen van producten

Indien het bevoegd gezag van de school vaststelt dat een kandidaat op grond van zijn geloofs-/levensovertuiging NIET met een bepaald product kan/mag werken, is het toegestaan een vervangend product te gebruiken. Voorwaarde is dat het van de kandidaat voorafgaand aan de afnameperiode bij de school bekend is en is vastgelegd. Het vervangende product dient in zoverre gelijkwaardig te zijn dat de toe te passen technieken dezelfde blijven, de moeilijkheidsgraad van het examen gelijk blijft en alle beoordelingsaspecten van het correctievoorschrift van toepassing blijven. Ook moet de keuze voor het vervangende product bij het onderdeel koken passen in de opdrachten van het onderdeel serveren. Indien een kandidaat met een product werkt wat hij niet kan/mag proeven en dit wordt in het examen wel van de kandidaat gevraagd, dan mag het bevoegd gezag van de school iemand aanwijzen die het product voor de kandidaat proeft. Voor kandidaten die vanwege een beperking, bijvoorbeeld een allergie, ‘aangewezen’ zijn op een aangepast cspe gelden de voor deze kandidaten geldende richtlijnen opgenomen in paragraaf 7 van de Septembermededeling: Kandidaten met een beperking.

Algemene informatie en aandachtspunten

Examenfestival

Op 9 en 10 maart 2020 wordt het Examenfestival vmbo (beroepsgericht) gehouden. Op beide dagen wordt (nagenoeg) hetzelfde programma aangeboden. Deze dagen worden door Stichting Platforms vmbo (SPV) in nauwe samenwerking met Cito en CvTE georganiseerd. Hoofdmoot van het programma is de afname van de profielvak-cspe's 2020. Via onder meer de SPV worden de scholen nader geïnformeerd.

Examenstof

De examenstof voor het centraal praktische examen is beschreven in de syllabus. De syllabus is een uitwerking van het examenprogramma. De syllabus is leidend (niet de educatieve methode).

Voorbeeld-cspe’s op Examenblad.nl

Op de examenpagina’s onder de jaarringen van voorgaande jaren (vanaf 2016) is onder ‘Examendocumenten’ een overzicht beschikbaar met examendocumenten van het betreffende jaar. Deze in voorgaande jaren afgenomen examens kunnen worden gebruikt als oefenexamen.

Afnameperiode

De cspe’s kunnen worden afgenomen van 30 maart t/m 3 juli 2020, zie het interactief rooster en de activiteitenplanning op Examenblad.nl.

Examenduur

Zie voor de examenduur per leerweg per versie het ‘overzicht onderdelen en ICT’ onder Specifieke informatie.

Twee versies per profielvak-cspe

Bij de afname worden in de afnameperiode twee versies, een rode en een blauwe, ingezet. Op de onderwerppagina Werken met twee profielvak-cspe’s vindt u de informatie hierover. Onder meer de brochure Werken met twee profielvak-cspe’s.

Onder het kopje ‘Specifieke informatie’ is per versie specifieke informatie en het overzicht onderdelen en ICT weergegeven.

Richtlijnen

De Instructie voor de Examinator bevat richtlijnen voor de voorbereiding, de uitvoering en de beoordeling. Het deel Algemene richtlijnen en aanwijzingen vindt u op de examenpagina van dit vak. De onderdeelspecifieke instructie voor de examinator maakt onderdeel uit van zending A.

Tot de Instructie voor de Examinator behoort ook de Instructie voor de Kandidaat. De instructie voor de kandidaat bestaat bij de profielvakken uit twee delen:

 • • 
  Een openbare algemene instructiefilm voor alle profielvak-cspe’s waarin de kandidaat geïnformeerd wordt over de opzet van het profielvak-cspe.
 • • 
  Profielvak-specifieke animaties voor elke versie van een onderdeel van een cspe. De animatie staat op de in zending C meegeleverde dvd. In de specifieke animaties wordt geduid waar het cspe onderdeel over gaat en welke opdrachten de kandidaat gaat maken. Dit zonder dat de concrete inhoud van de opdracht vermeld wordt. Kandidaten mogen deze animaties alleen inzien met inachtneming van de richtlijnen die zijn aangegeven in de Instructie voor de Examinator over de Instructie voor de Kandidaat. Van de animaties is ook een papieren versie 'Instructie voor de Kandidaat' beschikbaar. Ook deze staat op de dvd.

Bij de afname moeten de richtlijnen voor het omgaan met examentijd in acht genomen worden. Zie hiervoor het document Richtlijnen examentijd cspe.

Het is van belang dat de examinator alle opgaven uit het leerlingenboekje zelf maakt voordat hij start met de afname van het cspe. De examinator mag daartoe vanaf 10 werkdagen voorafgaand aan de start van de afname op de school een kandidaatexemplaar (zending B) inzien.

Zending A van het profielvak-cspe wordt 11 februari op de school bezorgd. Zending A voor de profielvak-cspe’s bevat zogenaamde ‘grijze vlekken exemplaren’. Aan de hand van zending A (zie 5.7.2 van de Septembermededeling) kunnen examinatoren en de examensecretaris de organisatie van het cspe afstemmen.

Zending B voor de scholen van de profielvak-cspe’s vmbo bb, kb en gl bevat de pakketten met de opgaven voor de kandidaten. De verzending van zending B vindt vanuit DUO plaats. Deze zending wordt 9 of 10 maart op de scholen bezorgd.

Zending C van de profielvak-cspe’s vmbo bb, kb en gl wordt 10 maart op de scholen bezorgd. Zending C bevat een dvd (in tweevoud): Applicaties cspe (zie ook 5.7.2 van de Septembermededelingen) met de handleiding en de bestanden bij de profielvak-cspe’s; dit zijn de digitale bestanden bij de praktische opdrachten. Op deze dvd staan ook de specifieke animaties onderdeel uitmakend van de Instructie voor de Kandidaat. Zending C bevat daarnaast per profielvak-cspe twee (papieren) exemplaren van de beoordelingsmodellen per onderdeel.

Minitoetsen

De minitoetsen worden uitsluitend afgenomen in Facet.

Verklanking

Alle varianten van alle minitoetsen zijn verklankbaar in Facet. Bij het maken van een afnameplanning in Facet moet door middel van een vinkje aangegeven worden welke kandidaten recht hebben op verklanking. De mogelijkheid om tekst te laten verklanken mag niet voor alle leerlingen gebruikt worden. Kandidaten die gebruik willen maken van verklanking dienen te beschikken over een hoofdtelefoon.

Proef op de Som is noodzakelijk

Het is noodzakelijk om de Proef op de Som te nemen. Dat wil zeggen van tevoren alle aspecten van een afname oefenen aan de hand van voorbeeldminitoetsen. Zo komen leerlingen niet voor het eerst bij de echte minitoetsen met Facet in aanraking en oefenen de examensecretaris en de docent met het plannen van de afnames en het overbrengen van de scores naar het beoordelingsschema.

Voorbeeldminitoetsen in Facet

Uiterlijk in januari staan de voorbeeldminitoetsen klaar als package in Facet. Als het zover is ontvangt de examensecretaris daarover een bericht van DUO/Facet.

Regelgeving: status correctievoorschrift

Het CvTE heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

Als de corrector van mening is dat het correctievoorschrift een onvolkomenheid bevat, neemt hij contact op met het Examenloket via het contactformulier op www.examenloket.nl.

Aanleveren scores in Wolf

Scores van kandidaten voor profielvak-cspe’s die uiterlijk 20 mei door de examinator in Wolf zijn geaccordeerd, worden gebruikt bij de normering. Scores geaccordeerd in Wolf voor 2 juni worden meegenomen bij het genereren van de groepsrapportages die kort na de normering worden geleverd. Ook over Wolf-groepen die tussen 2 juni en 15 juli worden ingezonden, verstrekt Cito groepsrapportages, al is het mogelijk dat die uw school pas na de zomervakantie bereiken.

Deze gegevens zijn naast van belang voor uw school ook van belang bij de verdere ontwikkeling van de profielvak-cspe’s. Daarom het verzoek zo veel als maar enigszins mogelijk de scores van de kandidaten van de eerste afname van het profielvak-cspe in Wolf te zetten.

Specifieke informatie per versie

Specifieke informatie D&P bb versie blauw

Om het examen te kunnen maken zijn nodig:

 • gangbare keukeninventaris, aangevuld met bakpapier, deegrollen en liniaal van minimaal 20 cm;
 • gereedschappen die in een werkplaats aanwezig zijn;
 • kolomboormachine;
 • afkortzaag of kapzaag/handzaag;
 • zetbank;
 • machineklem of griptang
 • grote lijmklem of bankschroef;
 • blokhaak of verstekhaak 135/45 graden;
 • spiraalboor ø 3 mm en ø 5,5 mm;
 • liniaal.

Zorg voor elke kandidaat ten minste voor:

 • 4 latjes van geschaafd vuren* (12 x 44 x 324 mm - tolerantie +/- 1 mm);
 • lat van geschaafd vuren* (12 x 44 x 400 mm - tolerantie +/- 1 mm);
 • plaat van multiplex** (12 x 240 x 240 mm - tolerantie +/- 1 mm);
 • 2 platen van staal (208 x 58 x 1 mm) of 2 platen van aluminium (208 x 58 x 2 mm).

*Er mag ook een andere houtsoort dan vurenhout gebruikt worden.

**In plaats van multiplex mag u ook mdf of spaanplaat gebruiken

Overzicht onderdelen en ICT D&P bb versie blauw

Specifieke informatie D&P kb versie blauw

Om het examen te kunnen maken zijn nodig:

 • gangbare keukeninventaris, aangevuld met bakpapier, deegrollen en liniaal van minimaal 20 cm;
 • gereedschappen die in een werkplaats aanwezig zijn;
 • kolomboormachine;
 • afkortzaag of kapzaag/handzaag;
 • zetbank;
 • machineklem of griptang
 • grote lijmklem of bankschroef;
 • blokhaak of verstekhaak 135/45 graden;
 • spiraalboor ø 3 mm en ø 5,5 mm;
 • liniaal.

Zorg voor elke kandidaat ten minste voor:

 • 4 latjes van geschaafd vuren* (12 x 44 x 324 mm - tolerantie +/- 1 mm);
 • lat van geschaafd vuren* (12 x 44 x 400 mm - tolerantie +/- 1 mm);
 • plaat van multiplex** (12 x 240 x 240 mm - tolerantie +/- 1 mm);
 • 2 platen van staal (208 x 58 x 1 mm) of 2 platen van aluminium (208 x 58 x 2 mm).

*Er mag ook een andere houtsoort dan vurenhout gebruikt worden.

**In plaats van multiplex mag u ook mdf of spaanplaat gebruiken

Overzicht onderdelen en ICT D&P kb versie blauw

Specifieke informatie D&P gl versie blauw

Om het examen te kunnen maken is een gangbare keukeninventaris nodig, aangevuld met bakpapier, deegrollen en een liniaal van minimaal 20 cm.

Overzicht onderdelen en ICT D&P gl versie blauw

Specifieke informatie D&P bb versie rood

Om het examen te kunnen maken zijn nodig:

 • gangbare keukeninventaris inclusief oven, grove rasp, kookpan van minimaal 1 liter en hapjespan/braadpan van minimaal 2 liter;
 • gereedschappen die in een werkplaats aanwezig zijn;
 • kolomboormachine;
 • figuurzaagmachine of decoupeerzaag;
 • spiraalboor ø 3,5 mm;
 • speedboor ø 26 mm (+/- 1 mm);
 • lijmklem;
 • griptang.

Zorg voor elke kandidaat ten minste voor:

 • 6 planken van geschaafd vuren* (12 x 69 x 400 mm - tolerantie +/- 1 mm);
 • 6 planken van geschaafd vuren* (12 x 69 x 300 mm - tolerantie +/- 1 mm);
 • lat van geschaafd vuren* (18 x 18 x 900 mm - tolerantie +/- 1 mm);
 • plaat van multiplex* (367 x 300 x 12 mm - tolerantie +/- 1 mm);
 • 4 platen van staal/aluminium (227 x 60 x 1 mm).

*Er mag ook een andere houtsoort dan vurenhout of multiplex gebruikt worden

Overzicht onderdelen en ICT D&P bb versie rood

Specifieke informatie D&P kb versie rood

Om het examen te kunnen maken zijn nodig:

 • gangbare keukeninventaris inclusief oven, grove rasp, kookpan van minimaal 1 liter en hapjespan/braadpan van minimaal 2 liter;
 • gereedschappen die in een werkplaats aanwezig zijn;
 • kolomboormachine;
 • figuurzaagmachine of decoupeerzaag;
 • spiraalboor ø 3,5 mm;
 • speedboor ø 26 mm (+/- 1 mm);
 • lijmklem;
 • griptang.

Zorg voor elke kandidaat ten minste voor:

 • 6 planken van geschaafd vuren* (12 x 69 x 400 mm - tolerantie +/- 1 mm);
 • 6 planken van geschaafd vuren* (12 x 69 x 300 mm - tolerantie +/- 1 mm);
 • lat van geschaafd vuren* (18 x 18 x 900 mm - tolerantie +/- 1 mm);
 • plaat van multiplex* (367 x 300 x 12 mm - tolerantie +/- 1 mm);
 • 4 platen van staal/aluminium (227 x 60 x 1 mm).

*Er mag ook een andere houtsoort dan vurenhout of multiplex gebruikt worden

Overzicht onderdelen en ICT D&P kb versie rood

Specifieke informatie D&P gl versie rood

Om het examen te kunnen maken is gangbare keukeninventaris nodig inclusief oven, grove rasp, kookpan van minimaal 1 liter en hapjespan/braadpan van minimaal 2 liter.

Overzicht onderdelen en ICT D&P gl versie rood

 
Pijl omhoog