Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2022

kenmerk: CvTE-20.01234
datum: 22 juni 2020
gepubliceerd: Staatscourant 2020, nr. 35256

Deze publicatie van het College voor Toetsen en Examens geeft een overzicht van de dagen en uren waarop de centrale examens van de eindexamens vwo, havo, vmbo en de staatsexamens in 2022 worden gehouden en op welk tijdstip zij beginnen. De dagen en tijden zijn opgenomen in bijlage 1.

Dit rooster geldt voor de centrale examens in 2022.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag

Wijzigingen

Met ingang van 10 maart 2022 is deze regeling gewijzigd door de Wijziging besluit rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2022, in verband met de publicatie van het rooster voor het derde tijdvak.

Met ingang van 19 januari 2022 is deze regeling gewijzigd door de Wijziging besluit rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2022, in verband met de verlenging van de afnameperiode van het schriftelijk centraal examen in het tweede tijdvak en de publicatie van het rooster voor het tweede tijdvak.

Met ingang van 27 september 2021 is deze regeling gewijzigd door de Wijziging besluit rooster voor de centrale examens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2022, in verband met de wijziging en verlenging van de afnameperiodes voor beroepsgerichte profielvakken en de digitale centrale examens algemene vakken bb en kb.


Besluit

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

Tijdvakken centrale examens 2022

 • 1. 
  Voor de schriftelijke centrale examens begint het eerste tijdvak op donderdag 12 mei en eindigt het eerste tijdvak op maandag 30 mei.
 • 2. 
  Voor de schriftelijke centrale examens begint het tweede tijdvak op maandag 13 juni en eindigt het tweede tijdvak op vrijdag 24 juni.**
 • 3. 
  Voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken begint de afnameperiode op woensdag 16 februari en eindigt de afnameperiode op vrijdag 22 juli.*
 • 4. 
  Voor de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg begint de afnameperiode op maandag 4 april en eindigt de afnameperiode op vrijdag 22 juli.*
 • 5. 
  Voor de schriftelijke centrale examens begint het derde tijdvak op dinsdag 5 juli en eindigt het derde tijdvak op vrijdag 8 juli.**

*Deze data zijn gewijzigd in de Wijziging besluit rooster voor de centrale examens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2022

**Deze data zijn gewijzigd in de Wijziging besluit rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2022

Examenrooster

 • 1. 
  De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1.
 • 2. 
  De dagen waarop de toetsen van het centraal examen in het tweede tijdvak worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 2, met dien verstande dat in de maand maart een nadere indeling van de vakken bekendgemaakt wordt.
 • 3. 
  De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak op de scholen worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in artikel I lid 5 van de wijzigingsregeling.*
 • 4. 
  De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak voor staatsexamenkandidaten worden afgenomen, worden na aanmelding meegedeeld door het College voor Toetsen en Examens.*

*Deze data zijn toegevoegd in de Wijziging besluit rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2022

Onderdelen met een vroege start

In afwijking van artikel 1, eerste lid, valt van de volgende toetsen het begin van de periode waarbinnen de afname dient plaats te vinden, vóór aanvang van het eerste tijdvak:

 • a. 
  in het vmbo: in de gemengde en theoretische leerweg het centraal praktisch examen van de beeldende vakken.
 • b. 
  in het vwo: het centraal praktische examen van tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2021.

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2022.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlagen

*Deze bijlage is vervangen na aankondiging van de afnamedata in het tweede tijdvak volgens de Wijziging besluit rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2022.

**Deze bijlage is toegevoegd na aankondiging van de afnamedata in het derde tijdvak volgens de Wijziging besluit rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2022.

Toelichting

Met dit besluit worden de tijdstippen vastgesteld waarop de toetsen van de centrale examens van het eindexamen en de staatsexamens worden afgenomen van het eindexamen 2022. Uitgangspunten bij het vaststellen van het rooster voor de centrale examens waren de volgende:

 • Er wordt uitgegaan van wisseling van het rooster per jaar gebaseerd op correctielast en verdeling van exacte vakken, zaakvakken en talen;
 • Een vak door iedere leerling af te leggen en correctie-intensief zit bij voorkeur als startvak voor in het rooster. Daarmee start iedereen gelijk zodat scholen de gelegenheid hebben om op hetzelfde moment nog belangrijke zaken over de examenperiode mee te delen.
 • Correctie-intensieve vakken worden zoveel mogelijk aan het begin van de examenperiode gepland, zodat docenten tijd hebben voor de correctie. Dit zijn vakken met veel nakijkwerk door bijvoorbeeld open vragen. Daarnaast worden overeenkomstige vakken havo/vwo over het rooster gespreid, omdat het veel voorkomt dat eenzelfde docent het werk van deze twee havo/vwo groepen nakijkt.
 • Er moet rekening gehouden worden met bepaalde vakken die ook op de scholen in Caribisch Nederland worden afgenomen en daardoor alleen op de middag gepland kunnen worden.
 • De inzet is om zoveel als mogelijk een exact vak of zaakvak uit een sector of profiel naast een taal of kunstvak in te plannen.

Roostervrije dagen 2022

 • Meivakantie: 30 april t/m 8 mei 2022
 • Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022
 • Tweede pinksterdag: maandag 6 juni 2022
 • Start zomervakantie eerste regio (in 2022 midden): 9 juli 2022

Tijdschema centraal examen 2022

Tijdschema centraal examen 2022 Deze tabel geeft per schoolsoort (kolom 2, 3, 4) aan welke activiteiten (kolom 1) voor het centraal examen (moeten) plaatsvinden

activiteit

vmbo, beroepsgericht

vmbo, flexibele en digitale examens bb en kb

vmbo algemeen, vwo/havo

bekendmaking normen eerste tijdvak (08:00 uur)

-

woensdag 15 juni

donderdag 9 juni

tweede tijdvak school

-

maandag 13 juni tot en met vrijdag 24 juni

tweede tijdvak aangewezen vakken

-

donderdag 23 juni

bekendmaking normen tweede tijdvak

vrijdag 1 juli 08:00 uur

derde tijdvak school

-

dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 juli

derde tijdvak aangewezen vakken

-

donderdag 7 juli

bekendmaking normen derde tijdvak

donderdag 14 juli 08:00


Deel deze pagina