Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2021

kenmerk: CvTE-19.00904
datum: 24 juni 2019
gepubliceerd: Staatscourant 2019, nr. 38072

Het CvTE heeft bekendgemaakt welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij de centrale examens in 2021.

Met deze regeling worden regels gegeven met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven van de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2021.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag


Besluit

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op

artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel g van de Wet College voor toetsen en examens;

besluit:

Artikel 1 Hulpmiddelen

Bij de centrale examens 2021 zijn de algemene hulpmiddelen toegestaan, zoals vermeld in bijlage 1A voor het vmbo en bijlage 1B voor havo en vwo.

Artikel 2 Hulpmiddelen kandidaten met een beperking

Bij de centrale examens 2021 zijn met betrekking tot kandidaten met een beperking, bij toepassing van artikel 55 Eindexamenbesluit, Afwijking wijze van examineren, hulpmiddelen toegestaan, zoals vermeld in bijlage 2.

Artikel 3 Bekendmaking

De regeling zal met de bijlagen en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen kunnen ook geraadpleegd worden op Examenblad.nl.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2020, en vervalt op 31 december 2021.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2021.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlagen

Toelichting

Algemeen

Met deze regeling worden regels gegeven met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven van de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2021.

Artikel 1

In bijlage 1A en 1B zijn de algemene hulpmiddelen opgenomen die zijn toegestaan bij de centrale examens 2021 voor respectievelijk vmbo en havo/vwo.

Artikel 2

In bijlage 2 zijn hulpmiddelen opgenomen met betrekking tot kandidaten met een beperking bij toepassing van artikel 55 Eindexamenbesluit, Afwijking wijze van examineren.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

drs. P.J.J. Hendrikse