Wijziging Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015

kenmerk: CvTE-19.00004
datum: 4 februari 2019
gepubliceerd: Staatscourant 2019, nr. 9586

Met deze regeling wordt de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015 gewijzigd. Het College voor Toetsen en Examens stelt het beoordelingsmodel per toets van het centraal examen en de rekentoets vo vast voor het jaar 2019 voor de in de bijlage aangegeven vakken. De bijlage bij deze wijzigingsregeling dient daartoe ter vervanging van bijlage 3 bij de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015. Zie de Staatscourant voor de nieuwe bijlage.

De gewijzigde regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2019, en is geldig voor het centraal examen vo 2019.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag