Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2020

De centrale examens gingen in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De informatie op deze pagina is mogelijk niet meer (volledig) van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie dit nieuwsbericht.
kenmerk: CvTE-18.00959
datum: 25 juni 2018
gepubliceerd: Staatscourant 2018, nr. 39606

Het CvTE heeft bekendgemaakt welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij de centrale examens in 2020.

Met deze regeling worden regels gegeven met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven van de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2020. Tevens is opgenomen een wijziging van de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2019.

Bijlage 1B bij deze regeling is op onderdelen gewijzigd. Dit is gebeurd bij wijzigingsregeling:

  • - 
    Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 7 november 2018, nummer CvTE-18.01316, houdende wijziging van de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2020, in verband met aanvullingen over het gebruik van de atlas en rekenapparaten bij de centrale examens havo/vwo 2020

De aanpassingen die het gevolg zijn van de wijzigingsregeling zijn in bijlage 1B geel gemarkeerd.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag


Besluit

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op

artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel g van de Wet College voor toetsen en examens;

besluit:

Artikel 1 Hulpmiddelen

Bij de centrale examens 2020 zijn de algemene hulpmiddelen toegestaan, zoals vermeld in bijlage 1A voor het vmbo en bijlage 1B voor havo en vwo.

Artikel 2 Hulpmiddelen kandidaten met een beperking

Bij de centrale examens 2020 zijn met betrekking tot kandidaten met een beperking, bij toepassing van artikel 55 Eindexamenbesluit, Afwijking wijze van examineren, hulpmiddelen toegestaan, zoals vermeld in bijlage 2.

Artikel 3 Wijziging van de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2019

De Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2019 wordt als volgt gewijzigd:

In bijlage 1B, paragraaf 3.5.3, vervalt de alinea opgenomen onder ‘e’.

Artikel 4 Bekendmaking

De regeling zal met de bijlagen en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen kunnen ook geraadpleegd worden op Examenblad.nl.

Artikel 5 Inwerkingtreding

5.1 betreffende artikel 1 en 2 treedt deze regeling in werking op 1 augustus 2019, en vervalt op 31 december 2020.

5.2 betreffende artikel 3 treedt deze regeling in werking op 1 augustus 2018, en vervalt op 31 december 2019.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2020.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlagen

Toelichting

bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vo 2020, van 25 juni 2018, nummer CvTE-18.00959.

Algemeen

Met deze regeling worden regels gegeven met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven van de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2020. Tevens is opgenomen een wijziging van de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2019.

Artikel 1

In bijlage 1A en 1B zijn de algemene hulpmiddelen opgenomen die zijn toegestaan bij de centrale examens 2020 voor respectievelijk vmbo en havo/vwo.

Bijlage 1B bij deze regeling voor het jaar 2020 is in deze uitgave nog niet volledig, en wordt in het najaar van 2018 in een separate regeling nader vastgesteld. Het betreft de volgende onderdelen:

Bijlage 1B, paragraaf 2, aardrijkskunde: Atlas

Er is naast de Grote Bosatlas een andere atlas verschenen, Alcarta. Op het moment van vaststellen van de regeling toegestane hulpmiddelen 2020 loopt nog een onderzoek naar de consequenties van dit feit voor het maken en afleggen van centrale examens.

Bijlage 1B, paragraaf 3.5: Rekenapparaten

Paragraaf 3.5 is nog niet gevuld in deze regeling. Paragraaf 3.5 behandelt de rekenmachine met basisbewerkingen (3.5.1) en de grafische rekenmachine (3.5.2, voor wiskunde havo en vwo).

Over de (grafische) rekenmachine in de toekomst is een advies uitgebracht en een enquête gehouden. Op het moment van vaststellen van de regeling toegestane hulpmiddelen 2020 was de verwerking van deze gegevens nog niet klaar om in de regeling te worden opgenomen.

Het College voor Toetsen en Examens komt daarom in het najaar van 2018 met een aanvulling op de regeling toegestane hulpmiddelen voor het centraal examen 2020. U kunt deze tegemoetzien via zowel Examenblad.nl (algemeen en vakpagina’s) en de Staatscourant.

Artikel 2

In bijlage 2 zijn hulpmiddelen opgenomen met betrekking tot kandidaten met een beperking bij toepassing van artikel 55 Eindexamenbesluit, Afwijking wijze van examineren.

Artikel 3

Hierin is een wijziging opgenomen betreffende de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2019.

In bijlage 1B bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2019, vervalt onderdeel e van paragraaf 3.5.3.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

drs. P.J.J. Hendrikse


Deel deze pagina