Vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2020

De centrale examens gingen in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De informatie op deze pagina is mogelijk niet meer (volledig) van toepassing. Raadpleeg voor meer informatie dit nieuwsbericht.
kenmerk: CvTE-18.00604
datum: 16 april 2018
gepubliceerd: Staatscourant 2018, nr. 34616

Deze publicatie van het College voor Toetsen en Examens geeft een overzicht van de dagen en uren waarop de centrale examens van de eindexamens vwo, havo, vmbo en de staatsexamens in 2020 worden gehouden en op welk tijdstip zij beginnen. De dagen en tijden zijn opgenomen in bijlage 1.

Dit rooster geldt voor de centrale examens in 2020.

Voor de centrale examens in het tweede tijdvak van 2020 wordt in maart 2020 bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de examens worden gehouden en beginnen.

Wijziging

Met ingang van 1 augustus is deze Regeling gewijzigd door de Wijziging van de Vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2020 en Vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2021, in verband met correctie van de einddatum afnamen cpe beeldend vmbo en vwo.

Besluit

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

Tijdvakken centrale examens 2020

 • a. 
  Voor de schriftelijke centrale examens begint het eerste tijdvak op donderdag 7 mei en eindigt het eerste tijdvak op maandag 25 mei.
 • b. 
  Voor de schriftelijke centrale examens begint het tweede tijdvak op maandag 15 juni en eindigt het tweede tijdvak op donderdag 18 juni.
 • c. 
  Voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken begint de afnameperiode op maandag 30 maart en eindigt de afnameperiode op vrijdag 3 juli.
 • d. 
  Voor de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg begint de afnameperiode op maandag 30 maart en eindigt de afnameperiode op vrijdag 19 juni.
 • e. 
  Het derde tijdvak vindt plaats in augustus.

Examenrooster

 • 1. 
  De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1.
 • 2. 
  De dagen waarop de toetsen van het centraal examen in het tweede tijdvak worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 2, met dien verstande dat in maart 2020 een nadere indeling van de vakken bekendgemaakt wordt.
 • 3. 
  De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen, worden na aanmelding meegedeeld door het College voor Toetsen en Examens.

Onderdelen met een vroege start

In afwijking van artikel 1, onderdeel a, valt van de volgende toetsen het begin van de periode waarbinnen de afname dient plaats te vinden, vóór aanvang van het eerste tijdvak:

 • a. 
  in het vmbo: in de gemengde en theoretische leerweg het centraal praktisch examen van de beeldende vakken.
 • b. 
  in het vwo: het centraal praktische examen van tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving.

Bekendmaking

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Het rooster kan ook geraadpleegd worden op Examenblad.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2019.

Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2020.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlagen

*Vervangen door de redactie van Examenblad.nl, 3 oktober 2019. Toelichting: de einddatum voor de afname van het cpe beeldend vwo is vervroegd van 18 mei 2020 naar 12 mei 2020 en de einddatum voor de afname van het cpe beeldende vakken vmbo is vervroegd van 15 mei 2020 naar 8 mei 2020. Deze aanpassingen staan vet- en schuingedrukt in de gewijzigde bijlage. De eerdere vet gedrukte wijziging is op 21 januari 2019 gepubliceerd en betrof de vervroeging van de startdatum voor de afname van het cpe beeldende vakken vmbo.

Toelichting

Uitgangspunten bij het rooster voor de centrale examens:

 • Er wordt uitgegaan van wisseling van het rooster per jaar gebaseerd op correctielast en verdeling van exacte vakken, zaakvakken en talen;
 • Een vak door iedere leerling af te leggen en correctie-intensief zit bij voorkeur als startvak voor in het rooster. Daarmee start iedereen gelijk zodat scholen de gelegenheid hebben om op hetzelfde moment nog belangrijke zaken over de examenperiode mee te delen.
 • Correctie-intensieve vakken worden zoveel mogelijk aan het begin van de examenperiode gepland, zodat docenten tijd hebben voor de correctie. Dit zijn vakken met veel nakijkwerk door bijvoorbeeld open vragen. Daarnaast worden overeenkomstige vakken havo/vwo over het rooster gespreid, omdat het veel voorkomt dat eenzelfde docent het werk van deze twee havo/vwo groepen nakijkt.
 • Er moet rekening gehouden worden met bepaalde vakken die ook op de scholen in Caribisch Nederland worden afgenomen en daardoor alleen op de middag gepland kunnen worden.
 • De inzet is om zoveel als mogelijk een exact vak of zaakvak uit een sector of profiel naast een taal of kunstvak in te plannen.

Roostervrije dagen 2020

Meivakantie: 25 april t/m 3 mei 2020 (week 18)

Hemelvaart: do 21 mei 2020

Pinksteren: 2e pinksterdag maandag 1 juni 2020

Start zomervakantie, regio noord: 4 juli (week 28)

Tijdschema centraal examen 2020

actviteit

vmbo, beroepsgericht

vmbo, algemeen

vwo/havo

inzending deelscores aan Cito cspe

uiterlijk 20 mei **

-

-

inzending deelscores aan Cito vakken week 7 en 8 mei

-

uiterlijk maandag 25 mei

inzending deelscores aan Cito vakken 11 mei

 

uiterlijk dinsdag 26 mei

inzending deelscores aan Cito vakken 12 en 13 mei

 

uiterlijk woensdag 27 mei

inzending deelscores aan Cito vakken week 14 en 15 mei

-

uiterlijk donderdag 28 mei

inzending deelscores aan Cito vakken 18 t/m 25 mei

-

uiterlijk vrijdag 29 mei

bekendmaking normen eerste tijdvak (08:00 uur)

woensdag 3 juni*

woensdag 10 juni

woensdag 10 juni

aanmelding 2e tijdvak aangewezen vakken (staatsexamen, aanmelden bij DUO Examendiensten)

uiterlijk vrijdag 12 juni, 17.00 uur

tweede tijdvak school

-

vanaf maandag 15 juni

tweede tijdvak aangewezen vakken (staatsexamen)

-

donderdag 18 juni

levering deelscores aan Cito tweede tijdvak

-

maandag 22 juni

bekendmaking normen tweede tijdvak

vrijdag 26 juni 08:00 uur

*gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl op 28 augustus 2019.

** gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl op 27 september 2019 in verband met het zo nauw mogelijk aansluiten op de adviestabel van de VO-raad.