Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2016

kenmerk: CvTE-16.00016
datum: 29 februari 2016
gepubliceerd: Staatscourant 2016, nr. 10080

In deze regeling worden de vakken aangewezen voor het tweede tijdvak waarin het College voor Toetsen en Examens het centraal examen afneemt als onderdeel van het eindexamen. Het afnemen van de examens gebeurt niet op de eigen school, maar op een centrale plek in het land.

Meer informatie over de afname van deze examens, zoals de plaats waar de examens worden afgenomen en het tijdstip waarop ze beginnen, staat in de maartmededeling van 2016.

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en geldt tot 1 januari 2017.

Regeling op Overheid.nl

Juridische grondslag