Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2017

kenmerk: CvTE-15.01452
datum: 15 juni 2015
gepubliceerd: Staatscourant 2015, nr. 17796

Het CvTE heeft bekend gemaakt welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij de centrale examens in 2017.

Met deze regeling worden regels gegeven met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven van de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2017.

De bijlagen bij deze regeling zijn op onderdelen gewijzigd.

Dit is gebeurd bij twee wijzigingsregelingen:

  • Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 16 oktober 2015, nummer CvTE-15.02096, houdende wijziging van de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2016 en de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2017.
  • Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 2 maart 2016, nummer CvTE-16.00692, houdende wijziging van de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2016 en de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2017.
  • Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 8 april 2016, nummer CvTE-16.00810, houdende wijziging van de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2016 en de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2017

De aanpassingen die het gevolg zijn van de eerste wijzigingsregeling (van 16 oktober 2015) zijn blauw gemarkeerd. Zowel in de onderstaande tekst als in de bijlagen.

De aanpassingen die het gevolg zijn van de tweede wijzigingsregeling (van 2 maart 2016) zijn zichtbaar door middel van doorhalingen en groene markeringen. Zowel in de onderstaande tekst als in de bijlagen.

eerste wijziging

De computer als schrijfgerei is een toegestaan hulpmiddel bij de centraal schriftelijke examens (cse's). Dat geldt onverkort. In de nieuwe onderdelen bij de regelingen wordt thans uiteengezet dat de spellingcontrole niet mag worden gebruikt bij de cse's waarin de kandidaat mede beoordeeld wordt op een juiste spelling. In het examenjaar 2017 betreft dit de cse's Nederlands vwo, Nederlands havo, Nederlands GL/TL, Nederlands KB (papier) en Nederlands BB (papier).

NB. Anders dan in 2016 mag de spellingcontrole wel gebruikt worden bij het cse Engels GL/TL, omdat de schrijfopdracht vanaf het examenjaar 2017 geen deel meer uit maakt van het cse Engels GL/TL.

tweede wijziging

De consequentie van de eerste (blauw gemarkeerde) wijzigingsregeling was dat ook dyslectische kandidaten de spellingcontrole niet mochten gebruiken bij de cse's waarin de kandidaat mede beoordeeld wordt op een juiste spelling, te weten Nederlands vwo, Nederlands havo, Nederlands GL/TL, Nederlands KB (papier) en Nederlands BB (papier). Hierover was commotie ontstaan en omdat kandidaten daar niet bij gebaat zijn heeft het CvTE besloten dat het kandidaten met een dyslexieverklaring toch mag worden toegestaan om bij de centrale examens Nederlands vwo, Nederlands havo, Nederlands GL/TL, Nederlands KB (papier) en Nederlands BB (papier) de spellingcontrole te gebruiken. Met de tweede wijzigingsregeling is het laatstgenoemde besluit geƫffectueerd.

aanleiding

In het centraal examen Nederlands havo en vwo, vanaf 2016, wordt op verzoek van de Tweede Kamer ook de spelling beoordeeld. Dit heeft geleid tot een heroverweging van het gebruik van de computer als schrijfgerei bij alle centrale schriftelijke examens waarin de kandidaat mede op spelling wordt beoordeeld.

overige wijzigingen

De eisen waaraan een rekenmachine bij het centraal examen wiskunde BB moet voldoen zijn aangepast aan de gegroeide praktijk. Tevens is de passage van aanbrengen van correcties in het Binas in het vmbo onderdeel (bijlage 1A van de regelingen) bij de regelingen gehomogeniseerd met de overeenkomende tekst in het havo/vwo deel (bijlage 1B van de regelingen).

Voor Frans BB en KB is vermeld dat de computer niet langer een noodzakelijk hulpmiddel is.

De lijst met toegestane grafische rekenmachines (paragraaf 3.5 bijlage 1B) is uitgebreid.


Besluit

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel g van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

Artikel 1 Hulpmiddelen

Bij de centrale examens 2017 zijn de algemene hulpmiddelen toegestaan, zoals vermeld in bijlage 1A voor het vmbo en bijlage 1B voor havo en vwo.

Artikel 2 Hulpmiddelen kandidaten met een beperking

Bij de centrale examens 2017 zijn met betrekking tot kandidaten met een beperking, bij toepassing van artikel 55 Eindexamenbesluit, Afwijking wijze van examineren, hulpmiddelen toegestaan, zoals vermeld in bijlage 2.

Artikel 3 Bekendmaking

De regeling zal met de bijlagen en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen kunnen ook geraadpleegd worden op Examenblad.nl.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2016.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2017.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlagen

Toelichting

bij de regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2017,

van 15 juni 2015, nummer CvTE-15.01452

Algemeen

Met deze regeling worden regels gegeven met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven van de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2017.

Hulpmiddelen

In bijlage 1A en 1B zijn de algemene hulpmiddelen opgenomen die zijn toegestaan bij de centrale examens 2017 voor respectievelijk vmbo en havo/vwo. In bijlage 2 zijn hulpmiddelen opgenomen met betrekking tot kandidaten met een beperking bij toepassing van artikel 55 Eindexamenbesluit, Afwijking wijze van examineren.

Basispakket hulpmiddelen

Naast het basispakket hulpmiddelen kan de kandidaat enkele hulpmiddelen meenemen die niet genoemd zijn, die op geen enkele wijze een relatie hebben met de exameneisen maar die wel functioneel (kunnen) zijn, zoals een puntenslijper, een markeerstift of een leesliniaal (loep). Hulpmiddelen die een relatie kunnen hebben met exameneisen, zijn niet toegestaan. Daaronder vallen onder andere tekensjablonen en spellingkaarten. Hulpmiddelen die geen relatie tot de exameneisen hebben maar geen enkele examenfunctie dienen, dienen te worden geweerd niet omdat daardoor de exameneisen worden aangetast maar omdat de ontstane onoverzichtelijkheid kan leiden tot een indirecte aantasting van exameneisen. Bij twijfel of een specifiek hulpmiddel een relatie tot de exameneisen heeft, wendt de school zich tot het CvTE.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse


Deel deze pagina