Regeling syllabus Rekenen VO en mbo referentieniveaus 2F en 3F

kenmerk: CvTE-15.01137
datum: 8 mei 2015
gepubliceerd: Staatscourant 2015, nr. 17575

Deze regeling stelt de syllabus vast die de exameneisen bevat voor het centraal examen rekenen 2F en 3F voor mbo en voor de rekentoetsen 2F en 3F in het VO.

De inwerkingtreding van deze syllabus is 1 oktober 2015. De syllabus is van kracht totdat een nieuwe syllabus deze vervangt.

Deze syllabus geeft een toelichting op de examenonderwerpen die centraal geëxamineerd worden. De syllabus is te raadplegen op de rekentoetspagina's op Examenblad.nl.


Besluit

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2a van de Wet College voor toetsen en examens; artikel 3 van de Wet College voor toetsen en examens; het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB artikel 6, eerste lid onderdeel a;

Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 21 mei 2015, kenmerk 766290;

Besluit:

Artikel 1 syllabus

De syllabus, bedoeld in artikel 2a van de Wet College voor toetsen en examens en artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB, wordt vastgesteld voor de rekentoets VO en het centraal examen Rekenen mbo voor de referentieniveaus 2F en 3F.

Artikel 2 bekendmaking

  • 1. 
    Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
  • 2. 
    De onder artikel 1 genoemde syllabus wordt gepubliceerd op Examenblad.nl en Examenbladmbo.nl.

Artikel 3 inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2015.

Artikel 4 citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabus rekenen VO en mbo referentieniveaus 2F en 3F.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Toelichting

Deze Regeling betreft de vaststelling van de syllabus rekenen voor de rekentoets VO en centrale examinering in het mbo.

Syllabus

In het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (Staatsblad 17 juni 2010, nr. 265) zijn de referentieniveaus vastgesteld en is bepaald dat de referentieniveaus 2F Nederlandse taal en rekenen gelden voor deelnemers aan een opleiding mbo 1, 2 en 3 en voor leerlingen in vmbo. Daarin is ook bepaald dat de referentieniveaus 3F Nederlandse taal en rekenen gelden voor deelnemers aan een opleiding mbo 4 en voor leerlingen in havo en vwo.

Deze syllabus bevat de exameneisen voor het centraal examen rekenen 2F en 3F voor mbo en voor de rekentoetsen 2F en 3F in het VO. De syllabus stelt docenten in staat zich een beeld te vormen van wat in het centraal examen en rekentoets wel en niet gevraagd kan worden. De syllabus is bedoeld als hulpmiddel voor de voorbereiding op dit examen en deze toets. De inwerkingtreding van deze syllabus is 1 oktober 2015. De syllabus is van kracht totdat een nieuwe syllabus deze vervangt.

Deze syllabus geeft een toelichting op de examenonderwerpen die centraal geëxamineerd of getoetst worden.

De syllabus is te raadplegen op www.examenbladmbo.nl en www.examenblad.nl. De syllabus wordt uitsluitend digitaal gepubliceerd.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse