Centrale examens in 2015 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling)

kenmerk: CvTE-15.00781
datum: 9 maart 2015

Deze Maartmededeling gaat over de centrale examens in vwo, havo en vmbo in 2015. Voor deze examens is ook van belang de publicatie CvTE-14.02211, van 12 september 2014, gepubliceerd op www.duo.nl (zakelijk/instellingsinformatie/regelgeving) van Dienst Uitvoering Onderwijs en op Examenblad.nl (www.examenblad.nl), verder aangeduid als: 'Septembermededeling'.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

drs. P.J.J. Hendrikse


1 Speciale aandachtspunten

Examenloket

Sinds vorig schooljaar kan het onderwijsveld met vragen over examens voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo en vavo) terecht op één plek: het Examenloket.

Het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, het College voor Toetsen en Examens en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hebben de handen ineen geslagen en besloten om de voorlichting aan de scholen over examens te bundelen.

Scholen kunnen bij het Examenloket terecht voor vragen die betrekking hebben op de examens voortgezet onderwijs. Het Examenloket beantwoordt de vragen en draagt indien nodig vragen over aan eerdergenoemde instanties. Zo kunnen de scholen rekenen op een eenduidig en juist antwoord.

Zie voor de contactgegevens van het Examenloket paragraaf 10.

Toets- en Examenlijn CvTE

Specifieke inhoudelijke vragen over de centrale examens en de rekentoets VO gaan via het Examenloket naar de Toets- en Examenlijn van het CvTE.

Meer informatie vindt u in de 'brochure Toets- en Examenlijn' op Examenblad.nl (jaarring 2015).

Distributie centrale examens

Voor de aflevering van de dozen met examenpakketten wordt u verwezen naar de Septembermededeling hoofdstuk I.2.2: "Ontvangst van de examenpakketten/Gang van zaken ontvangst van de dozen met examenpakketten".

Nieuwe verpakking

De verpakte examenopgaven zitten vanaf de levering van de cspe's in een extra beveiligde 'omverpakking': een sealbag. Zie voorbeeld van een sealbag.

N.B. De sealbags dienen intact te blijven tot in de examenruimte voor de start van de zitting.

Scholen moeten rekening houden met een langere uitpaktijd. Zonder scharen zijn de examenpakketten niet gemakkelijk te openen.

De pakketten worden verpakt in dozen met opdruk "DUO" (i.p.v. Lijnco). Zie voorbeeld van een doos.

In de week van 6 t/m 10 april 2015 ontvangt de examensecretaris informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de ingeplande dag van bezorging op 6 of 7 of 8 mei 2015 aan de examensecretaris bekendgemaakt wordt. Tevens wordt aangegeven of de bezorging 's ochtends of 's middags plaatsvindt.

In de mailing staan nadere instructies over de ontvangst en verwerking van de examenpakketten.

Het is niet mogelijk van bovengenoemde dagdelen af te wijken of een ander afleveradres op te geven. Zie Septembermededeling, I.2.1 Aflevertijdstip eerste tijdvak.

Na iedere zending wordt de examensecretaris via een mailing vanuit Examenblad.nl gevraagd de ontvangst van de examenpakketten en de wachtwoorden te bevestigen.

Zie hoofdstuk I.2.3 van de Septembermededeling.

Verpakking cd's

Eerste tijdvak

De cd's voor het eerste tijdvak worden in 2 aparte dozen geleverd. Eén met cd's voor de kunstvakken en spraaksynthese-cd's, en één met Daisy-cd's.

Voor muziek wordt één extra en voor kunst worden vier extra exemplaren geleverd.

De Daisy-cd's voor het eerste tijdvak worden op bestelling in de gevraagde kandidaataantallen geleverd. Als de school kiest voor omzetting naar een andere gegevensdrager of het beveiligde netwerk, kan de examensecretaris volstaan met het bestellen van twee exemplaren.

Plaatsing van het bestand op het beveiligde netwerk mag slechts kort voor de examenzitting volgens strikte regels uitgevoerd worden (zie paragraaf 4.2 van de brochure kandidaten met een beperking).

Tweede tijdvak

De cd's voor het tweede tijdvak (kunst, spraaksynthese en Daisy) worden in één doos geleverd.

Voor het tweede tijdvak wordt één Daisy-cd voor het vak Nederlands en één voor het vak Engels per schoolsoort geleverd.

Voor het tweede tijdvak wordt tevens één spraaksynthese-cd geleverd per schoolsoort, waarop alle vakken vermeld staan.

Het omzetten van de spraaksynthese- en Daisy-cd's naar andere gegevensdragers (bijvoorbeeld usb-sticks) of naar een ander bestandsformaat (bijvoorbeeld KES voor Kurzweil) of de plaatsing op het netwerk is onder strakke voorwaarden mogelijk; zie paragraaf 4.3 van de brochure kandidaten met een beperking op Examenblad.nl.

Sealing examenpakketten

De sealbags dient u tot de aanvang van de examens intact te laten!

Voor de cspe's geldt een uitzondering, zie paragraaf 9.2.

Zie de brochure kandidaten met een beperking op Examenblad.nl voor de condities waaronder opening kort voorafgaand aan de examenzitting is toegestaan, bijvoorbeeld indien toch een extra vergroting nodig is of een bestand naar een andere gegevensdrager moet worden omgezet.

Diefstal, preventie en melding

Het examenjaar 2013 heeft geleerd dat ook examenmateriaal kan worden ontvreemd. Reden te meer om u te vragen nogmaals uiterst nauwkeurig de plaats waar het examenmateriaal wordt opgeslagen te inspecteren. En mocht het toch gebeuren – meld het voorval direct via het Examenloket aan de inspectie.

 

Distributie centrale examens 2016

Op verzoek van het platform examensecretarissen en individuele scholen worden de afleverdata voor het eerste tijdvak van 2016 nu al bekendgemaakt. De pakketten met examenopgaven eerste tijdvak 2016 worden op 9 of 10 of 11 mei 2016 afgeleverd. De overige afleverdata worden in de Septembermededeling over 2016 meegedeeld.

Aanlevering schoolexamencijfers en examenresultaten aan DUO

Drie werkdagen vóór de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen moeten de schoolexamencijfers zijn vastgesteld en in BRON zijn ingevoerd. Het is daarom van groot belang dat de school een goede, zorgvuldige en verifieerbare procedure heeft voor het definitief vaststellen van de schoolexamencijfers.

De aanlevering van schoolexamencijfers (in 2015 uiterlijk op dinsdag 5 mei) moet geschieden aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), door middel van het onderwijsnummer via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl). DUO stelt voor de scholen het stappenplan voor de gegevensuitwisseling beschikbaar op de site van DUO.

Bij de digitale centrale examens algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg (BB) en kaderberoepsgerichte leerweg (KB) geldt:

Per vak en per kandidaat moet het cijfer van het schoolexamen drie werkdagen voor de start van het digitaal centraal examen zijn doorgegeven aan BRON bij DUO.

Zie 'Activiteitenplanning BB en KB flexibel digitaal'.

De aanlevering van de examenresultaten wordt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen, na de vaststelling van de definitieve uitslag door het bevoegd gezag elektronisch naar DUO gedaan. Dit geschiedt eveneens door middel van het onderwijsnummer via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl). DUO informeert scholen ruim op tijd over de te volgen procedure. Zie ook de Septembermededeling, IV tijdschema van werkzaamheden voor de eindexamens vwo, havo, vmbo.

Rooster

1.3.1 Eerste tijdvak

Zie de regeling 'Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2015', kenmerk: CvE-13-01726, datum: 18 juni 2013, op Examenblad.nl.

1.3.2 Tweede tijdvak

Zoals ook in de Septembermededeling betreffende de centrale examens van 2015 vermeld, wordt het definitieve rooster voor het tweede tijdvak gepubliceerd in deze mededeling. In de digitale versie van deze Maartmededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) kunt u door middel van doorklikken de roosters tweede tijdvak per schoolsoort (en leerweg) inzien en printen.

NB: In 2015 geldt een nieuwe indeling van het tweede tijdvak, zie Septembermededeling paragraaf I.5.2.

Ten opzichte van de tekst in de Septembermededeling is één wijziging doorgevoerd:

 • De N-term bekendmaking van het tweede tijdvak is nu in week 26 op vrijdag 26 juni 2015 om 8.00 uur (gewijzigde datum), voor de laatste schoolweek.

Via een mailing vanuit Examenblad.nl van 27 oktober 2014 zijn de examensecretarissen hierover geïnformeerd.

1.3.3 Noodscenario's centrale examens

Voor eventualiteiten waarbij de geheimhouding van de examens geschonden is of afname niet mogelijk is, zoals in 2013 als gevolg van de examendiefstal, hebben de examenorganisaties een continuïteitsplan met een aantal noodscenario's opgesteld.

In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale examens worden uitgesteld en kan het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de aanvang van de vroegste zomervakantie (aanvangsdatum 4 juli 2015, volgens de adviesdatum OCW). In dit verband verdient het aanbeveling dat de directeur de kandidaten erop attendeert dat het niet verstandig is vóór 4 juli 2015 een vakantie te plannen.

1.3.4 Noodscenario flexibele en digitale centrale examens BB en KB

Alle scholen die meedoen aan de flexibele en digitale centrale examens BB en KB (BB- en KB-flex) en die op 29 maart 2015 niet zijn teruggevallen naar papieren cse's, krijgen voor zowel BB als KB een terugval-dvd (zie paragraaf 4.8.2 van de informatiebrochure en activiteit nr. 16 van de activiteitenplanning).

Deze dvd's bevatten pdf's van de papieren cse's en dienen om BB- en KB-scholen die na 31 maart 2015 nog willen terugvallen naar papier daartoe maximale ruimte te bieden. De terugval-dvd wordt op 15 april 2015 vanuit Cito door TNT-express afgeleverd.

Tegelijkertijd met de terugval-dvd's ontvangt de examensecretaris dit jaar een 'noodpakket'. Dit pakket bestaat uit een nood-dvd met packages voor BB-flex en een nood-dvd met packages voor KB-flex. Deze nood-dvd's worden alleen gebruikt als het noodscenario als gevolg van een calamiteit in werking gesteld moet worden.

mijneindexamen.nl

Sinds examenjaar 2014 is de website mijneindexamen.nl in de lucht. Deze site kan ook als mobiele webapp door eindexamenkandidaten op mobiel of tablet geïnstalleerd worden. De site biedt het examenrooster op maat met de daarbij te gebruiken hulpmiddelen en correctievoorschriften na afname. Ook oefenexamens, slaag-/zakregeling, algemene regels en tips zijn op deze site te vinden.

De mobiele website is tevens geschikt voor laptop of digitaal schoolbord zodat deze klassikaal door de mentor gebruikt kan worden.

Het CvTE stelt het op prijs als scholen mijneindexamen.nl onder de aandacht van de leerlingen brengen via bijvoorbeeld de website van de school, een digitaal informatiebord of de schoolkrant.

Mijneindexamen.nl wordt aangeboden door het CvTE en vervangt de papieren examenkrant.

Digitale aspecten centrale examens en rekentoets

In het schooljaar 2014-2015 worden de centrale examens van de algemene vakken vmbo BB en KB digitaal aangeboden in ExamenTester. Bij vmbo BB doen 492 scholen mee met de digitale examens, 13 scholen kozen voor papier. Bij vmbo KB doen 438 scholen mee met de digitale examens, terwijl 76 scholen kozen voor papier.

De kunstvakexamens dans, drama, muziek vmbo en de examens muziek en kunst (beeldende vormgeving, dans, drama, muziek, algemeen) havo/vwo worden afgenomen met Autoplay.

De rekentoets VO (zie paragraaf 1.8) wordt zowel in ExamenTester als in Facet aangeboden. Ongeveer 350 scholen zullen de rekentoets VO afnemen in Facet.

Gebruik rekenmachine

In de brochure 'Kaders flexibele en digitale centrale examens 2015 BB en KB' (paragraaf 8.1.1) is vermeld dat de kandidaten bij de digitale centrale examens vmbo BB en KB hun eigen rekenmachine bij zich moeten hebben.

Ook bij de digitale minitoetsen van de cspe's moeten de kandidaten hun eigen rekenmachine bij zich hebben.

Bij de rekentoets VO is het gebruik van de eigen rekenmachine niet toegestaan.

Aanpassing procedure ongeldigverklaring

Via een mailing van 12 februari 2015 vanuit Examenblad.nl zijn de examensecretarissen geïnformeerd over een aanpassing van de procedure ongeldigverklaring voor de rekentoets VO, BB- en KB-flex en de minitoetsen. De aangepaste procedure is via de onderstaande link in te zien.

Een van de aanpassingen is dat de examensecretaris een formulier voor ongeldigverklaring niet langer bij het CvTE hoeft aan te vragen, maar rechtstreeks kan downloaden:

De nieuwe procedure ongeldigverklaring verschilt op enkele punten van de brochures over de rekentoets (paragraaf 4.16) en BB- en KB-flex (paragraaf 7.4) die in september 2014 zijn uitgebracht. Daarom is van de brochures een nieuwe versie, februari 2015, uitgebracht, die via de onderstaande links gedownload kunnen worden. De enige wijziging ten opzichte van september 2014 betreft de procedure ongeldigverklaring. U herkent de wijziging aan de blauwe markering.

Kunstexamens in Autoplay

De volgende examens worden net als vorig jaar afgenomen met behulp van het programma Autoplay:

 • muziek GL/TL, dans GL/TL en drama GL/TL;
 • muziek havo en vwo;
 • kunst (beeldende vormgeving, dans, drama, muziek, algemeen) havo en vwo.

Anders dan bij de examens 2014 wordt bij het starten van de examens 2015 naar een wachtwoord gevraagd. Iedere school met examenkandidaten voor één of meerdere kunstexamens in Autoplay ontvangt op woensdag 22 april 2015 van Cito een brief met de wachtwoorden per centraal examen voor het eerste tijdvak. Scholen met kandidaten voor het tweede tijdvak kunst (beeldende vormgeving, dans, drama, muziek, algemeen) havo en/of vwo ontvangen een brief met wachtwoord per examen op 3 juni 2015.

Specifiek Facet

Een overzicht van de functionaliteit van Facet vindt u op de website van het CvTE.

Bekendmaking correctievoorschriften

Net als in voorgaande jaren worden correctievoorschriften van de schriftelijke examens uitsluitend digitaal ter beschikking gesteld.

1.6.1 Eerste tijdvak

Publicatie correctievoorschriften examens 2015 eerste tijdvak, op de datum van afname.

Ochtendzittingen:

Alle correctievoorschriften van de ochtendzittingen worden gepubliceerd om 14.00 uur.

Middagzittingen:

vmbo om 16.00 uur;

havo/vwo om 17.00 uur (ook bij examens die om 16.00 uur zijn afgelopen).

Het moment van publiceren houdt verband met examenzittingen voor kandidaten met tijdverlenging en mogelijke quarantainesessies. Voor de ochtendzitting is gekozen voor publicatie om 14.00 uur omdat het niet gewenst leek dat kandidaten zeer kort voor de aanvang van de middagzitting kennisnemen van het correctievoorschrift van een door hen gemaakt examen tijdens de ochtendzitting.

1.6.2 Tweede tijdvak

Publicatie correctievoorschriften examens 2015 tweede tijdvak.

Ochtendzittingen:

vmbo en havo/vwo om 14.00 uur.

Middagzittingen:

vmbo om 16.00 uur, havo/vwo om 17.00 uur.

De correctievoorschriften van de examens die als aangewezen/geheim vak worden afgenomen, worden niet gepubliceerd.

1.6.3 Nadere informatie over de correctie

Status van het correctievoorschrift: regelgeving

Het CvTE heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

Aangeven van onvolkomenheden op het werk

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.

Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de kandidaten.

Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in gezamenlijk overleg keuzes maken.

Verzending van aanvullingen op het correctievoorschrift

Het CvTE heeft een aantal jaren geleden het beleid ingezet om bij de correctie aanvullingen uit te sturen. Een aanvulling kan een efficiënt middel zijn om het correctievoorschrift door middel van een verduidelijking beter bruikbaar te maken voor de correctoren. Een aanvulling kan zo een kleine oneffenheid in opgaven of correctievoorschrift rechtzetten. Bij dit type aanvullingen is geen sprake van het schrappen van een vraag of het betrekken van de aanvulling bij de normering; het gaat om verduidelijking.

Daarnaast komt het voor dat een vraag, een antwoord of een combinatie van die twee tot benadeling van leerlingen zou kunnen leiden. In deze situatie kan een aanvulling worden uitgestuurd die melding maakt van het schrappen van een vraag, het weggeven van punten of het betrekken van de aanvulling bij de normering. Zowel vragen die via het LAKS binnenkomen als vragen die via het Examenloket bij de Toets- en Examenlijn binnenkomen zijn hierbij belangrijk. Via het LAKS komen vaak het eerst meldingen binnen omdat de examenkandidaten het werk al gemaakt hebben als de corrector het ziet.

Zo spoedig als mogelijk is, neemt het CvTE een beslissing of er wel of geen aanvulling uit zal gaan. Als dat gebeurt dan gaat dat via een mailing vanuit Examenblad.nl. Onder de tekst van de aanvulling staat ook hoe de eerste en tweede corrector (eventueel) moeten omgaan met de al toegekende scores.

Aanwijzingsprocedure gecommitteerde en tweede correctie

I.7.1 Aanwijzingsprocedure gecommitteerde

Het bevoegd gezag wijst conform artikel 36 Eindexamenbesluit VO de gecommitteerde(n) aan. DUO/Examendiensten is verantwoordelijk voor de koppeling van de scholen ten behoeve van de tweede correctie van het examenwerk. De examensecretaris ontvangt daarover in maart een mailing. Vervolgens wijst het bevoegd gezag volgens artikel 36 van het Eindexamenbesluit, op basis van de door DUO verstrekte informatie, de gecommitteerde(n) aan. Deze aanwijzing maakt het bevoegd gezag bekend aan die scholen.

I.7.2 Voorschriften tweede correctie

Enkele jaren geleden is het Eindexamenbesluit aangepast ter vergroting van de kwaliteit van de tweede correctie, waarbij de rol van het bevoegd gezag versterkt is. Aanvullende voorschriften bij de correctie behelzen:

 • de tweede corrector voegt na integrale correctie een door hem opgestelde en ondertekende verklaring omtrent de verrichte correctie bij het gecorrigeerde werk;
 • deze verklaring wordt mede ondertekend door zijn bevoegd gezag;
 • aanpassing van de procedure die moet worden gevolgd als de eerste en tweede corrector niet tot overeenstemming kunnen komen bij het vaststellen van de score (Eindexamenbesluit artikel 42).

Overeind blijft het principe dat eerste en tweede corrector overeen kunnen komen de scores, zoals door beiden vastgesteld, te middelen.

Zie ook 1.10 protocollen.

I.7.3 Geschil over vaststelling score centrale examens

In artikel 42 lid 1 van het Eindexamenbesluit staat aangegeven dat de examinator en de gecommitteerde in onderling overleg de score voor het centraal examen vaststellen. Mochten de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator.

Van belang hierbij is dat bij de correctie het correctievoorschrift bindend is. Aanvullende afspraken, die soms door bepaalde vakgroepen of bijeenkomsten van correctoren worden gemaakt, zijn ondergeschikt aan het correctievoorschrift en hoeven niet geaccepteerd te worden.

Indien het geschil met inachtneming van de hiervoor genoemde richtlijnen alsnog niet kan worden beslecht, wordt hiervan via het Examenloket melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie zal vervolgens in overleg met de bevoegde gezagen erop aandringen dat zij verdere interne acties ondernemen om toch tot overeenstemming te komen. Hierbij kan gedacht worden aan het collegiaal consulteren van een onafhankelijke vakdocent binnen hetzelfde bestuur.

Bij zeer hoge uitzondering kan de inspectie een onafhankelijke 3e corrector aanwijzen. De bevoegde gezagen moeten zich hierbij realiseren dat het volledige examenwerk opnieuw gecorrigeerd wordt en de correctie van deze onafhankelijke corrector in de plaats komt van de eerdere beoordelingen. Het is niet uitgesloten dat de vaststelling van de uitslag voor alle kandidaten van het betreffende vak vertraging oploopt.

1.7.4 Oorspronkelijke formulieren DI-200/201

De oorspronkelijke formulieren DI-200/201 worden door de overheid (DUO) niet meer geleverd/voorgeschreven. Wanneer een variant van dit formulier (bijvoorbeeld vanuit het school-administratiepakket) door scholen tot formulier aangewezen wordt, valt dat onder de eigen keuzes van de school. De overheid schrijft dus de vorm niet meer voor en levert m.b.t. die eigen keuzes van scholen geen voorgeschreven invulinstructie.

Zie ook 1.10 protocollen.

Rekentoets VO

In de rekentoets is een aantal maatregelen doorgevoerd die door de commissie Bosker zijn genoemd, zoals een extra check ter voorkoming van onnodige complexiteit en een verlaging van 51 naar 45 opgaven. Ook zijn extra voorbeeldtoetsen gepubliceerd.

De rekentoetswijzers 2F en 3F, de brochure 'Kaders rekentoets VO 2015' (ExamenTester-versie en Facet-versie) en de 'Activiteitenplanning rekentoets VO 2015' zijn nog steeds van kracht. De brochure is op één punt gewijzigd, te weten de procedure ongeldigverklaring (zie paragraaf I.5).

Veranderingen in de opzet en afname van de rekentoets die van kracht zijn voor het examenjaar 2016, worden opgenomen in de brochure die in september 2015 verschijnt.

Beroepsgerichte centrale examens vmbo

1.9.1 Samenstelling examenpakketten cspe's

Van DUO ontvangt de school in maart pakketten met cspe's. De pakketten (gesealde examensets) met cspe's bevatten zowel opgavenboekjes als bijlagen en uitwerkbijlagen. Het vermelde aantal exemplaren op het voorblad is het aantal examens in die set. Iedere set bevat een aantal opgavenboekjes, hetzelfde aantal bijlagen en twee maal zoveel uitwerkbijlagen.

De examensecretaris wordt verzocht de examinatoren van het cspe hierop te attenderen. Paragraaf 6 van de Instructie voor de Examinator (maakt deel uit van zending A van Cito) bevat een overzicht waarin de examinator per cspe-onderdeel precies kan zien welke examendocumenten nodig zijn bij de afname.

Scholen die deelnemen aan de pilot met profiel-cspe's ontvangen de pakketten met opgavenboekjes en bijlagen in kandidaataantallen van Cito in plaats van DUO. Dit gebeurt gelijktijdig met zending C (de tweede zending vanuit Cito) in maart.

1.9.2 Aandachtspunten bij de cspe's

Aandachtspunten:

 • bij de afname van het cspe
 • met betrekking tot geheimhouding van de opgaven
 • bij herkansing van het cspe

zijn opgenomen in de Septembermededeling III.4.3.

1.9.3 Bekendmaking N-termen beroepsgericht: 3 juni 2015 voorlopig, 11 juni 2015 definitief

Zie paragraaf 7.5.

1.9.4 Minitoetsen cspe's

De digitale minitoetsen bij de cspe's worden in 2015 afgenomen met MiniTester 2.11 of met Facet.

 • 1. 
  Het programma voor digitale minitoetsen dat in 2014 (MiniTester 2.10b) is gebruikt, is niet meer bruikbaar. In 2015 worden de minitoetsen afgenomen met MiniTester 2.11. Voor het oefenen in MiniTester met digitale minitoetsen kunnen leerlingen gebruik maken van voorbeeldminitoetsen (uit cspe's van eerdere examenjaren) op de dvd bij de eerste zending cspe's vanuit Cito. Voorbeeldminitoetsen in Facet worden door DUO voor de scholen beschikbaar gesteld via het portaal voor Facet.
 • 2. 
  MiniTester 2.11 kan niet op een stand-alone PC geïnstalleerd worden.

Scholen die deelnemen aan de pilot met profiel-cspe's kunnen minitoetsen alleen afnemen in Facet. Voor deze scholen zijn geen minitoetsen in MiniTester beschikbaar.

Als de school minitoetsen niet digitaal kan afnemen, zie de Septembermededeling III.4.6.

Voor eventuele vakspecifieke informatie over de beroepsgerichte centrale examens zie paragraaf 9.2.

Protocollen AOC- en VO-raad

De AOC-raad en de VO-raad hebben gezamenlijk protocollen vastgesteld, die deels ook betrekking kunnen hebben op de handelwijze van scholen bij het centraal examen, bijvoorbeeld de tweede correctie, waarin opgenomen een voorbeeld voor een verklaring verrichte correctie. Een ander voorbeeld betreft het bewaren van de examens (p. 33 protocollen). De bedoeling van deze protocollen is zorgdragen voor adequate vastlegging op schoolniveau van zaken die niet centraal zijn geregeld. Het gebruik van protocollen is niet verplicht, maar wordt van harte aanbevolen.

Zie http://www.vo-raad.nl/themas/examens.

In de correctievoorschriften geeft het CvTE aan dat de regelgeving geen voorschriften bevat over het vermelden van punten en onvolkomenheden op het werk. In de protocollen van de VO-raad worden op dit punt wel keuzes gemaakt (zie 1.6.3 van deze Maartmededeling).

Scholen en docenten vragen zich af of de protocollen niet in strijd zijn met de CvTE-regels. Dat zijn zij zeker niet. Het CvTE geeft aan dat er op een aantal punten vanuit de overheid geen regels zijn. Binnen de ruimte die dat biedt, maken de AOC- en VO-raad, als handreiking aan de scholen, een keuze die voor de scholen geen voorschrift is.

Grootschrift/spraaksynthese en geheimhouding

Op Examenblad.nl is de informatie over centrale examinering voor leerlingen met een beperking direct toegankelijk gemaakt. Een afzonderlijke pagina, van daaruit direct toegankelijk, regelt de recente aanpassingen ten behoeve van leerlingen met dyscalculie of ernstige rekenproblemen.

De pagina over leerlingen met een beperking vindt u op Examenblad.nl. In de brochure staat onder meer het volgende:

Een letter van grootte 12 is in beginsel adequaat voor een kandidaat met dyslexie. Als om bijzondere redenen toch een extra vergroting nodig wordt geacht, dan kan dat met inachtneming van de daarvoor geldende regels (zie de brochure). Het werk dient direct voorafgaand aan de zitting te worden verricht en moet streng worden geprotocolleerd. Dat geldt ook voor andere handelingen die nodig kunnen zijn, zoals het overzetten van bestanden van cd-rom op usb-stick.

In het tweede tijdvak wordt sinds 2013 een Daisy-cd geleverd voor de centrale examens Nederlands en Engels; voor de overige centrale examens is in het tweede tijdvak geen Daisy-cd beschikbaar. De kandidaat die in het eerste tijdvak Daisy gebruikte, krijgt (behalve bij Nederlands en Engels) door de school een individuele voorleeshulp toegewezen die op aanwijzen van de kandidaat passages voorleest.

In het tweede tijdvak worden alle spraaksynthese-pdf's per schooltype op één schijf geleverd. Dat vereist enige aanpassing van de procedures, zie de brochure.

Naar aanleiding van vragen van scholen wordt het volgende punt uit de brochures extra onder de aandacht gebracht:

Aanpassingen buiten de standaard kaders, zoals digitale woordenboeken, zelf gemaakte formulekaarten of verlenging met meer dan een half uur, mogen niet door de school zelf worden vastgesteld. Als de school meent dat binnen de kaders geen adequate aanpassing mogelijk is, dient de school zich te wenden tot het CvTE.

Hulpmiddelen

1.12.1 BINAS en Biodata kleurenblinde kandidaten

De toegestane edities van BINAS (vmbo, havo en vwo) en Biodata (havo en vwo) bevatten afbeeldingen in kleur. Voor kleurenblinde kandidaten kan het soms lastig of onmogelijk zijn uit de kleurenafbeeldingen de gewenste informatie te halen. Daartoe geldt de volgende regel. Als een kandidaat de kleuren niet kan onderscheiden, dan kan een toezichthouder behulpzaam zijn. Deze kan het volgende doen: de kandidaat noemt een kleur, waarop de toezichthouder aanwijst welke delen van de figuur de door de kandidaat genoemde kleur hebben. Of de kandidaat wijst een gebied/lijn aan waarvan hij de kleur wil weten, de toezichthouder noemt de kleur.

Bij BINAS en Biodata blijken kleurproblemen vrij zeldzaam te zijn, bij veel afbeeldingen is het voldoende dat de kandidaat verschillen ziet en hoeft hij geen kleuren te herkennen. Bovendien weet de kandidaat door het intensieve gebruik van BINAS en Biodata bij de voorbereiding op het examen of en in welke mate hij dit probleem redelijkerwijze kan verwachten. Het apart plaatsen van de kandidaten is vanwege de geringe kans/omvang niet nodig.

1.12.2 Kleurgebruik bij aardrijkskunde h/v

De in 1.12.1 genoemde methode wordt ook standaard zo toegepast bij aardrijkskunde (havo en vwo), met rijk en functioneel kleurgebruik in de atlas. Bij aardrijkskunde verdient het de aanbeveling de kandidaat afzonderlijk te plaatsen en daarmee hinder voor andere kandidaten te voorkomen.

1.12.3 Woordenboekgebruik

In voorgaande jaren is gebleken dat scholen vragen hebben over wat ten aanzien van woordenboekgebruik mogelijk en toegestaan is.

Bij de moderne vreemde talen is een woordenboek doeltaal – thuistaal en thuistaal – doeltaal *) toegestaan.

Bij centrale examens met schrijfvaardigheid kan een woordenboek thuistaal - doeltaal de kandidaat behulpzaam zijn.

Bij centrale examens zonder schrijfvaardigheid is een woordenboek thuistaal - doeltaal niet zinvol maar ook niet verboden.

Een woordenboek doeltaal - thuistaal en thuistaal - doeltaal in één band is dus toegestaan.

Een digitaal woordenboek is niet toegestaan.

Voor Fries geldt ten aanzien van het woordenboekgebruik hetzelfde.

Bij het vak Engels mag het bevoegd gezag toestemming geven om een woordenboek Engels-Engels te gebruiken in plaats van een tweetalig woordenboek.

*) Voor de meeste leerlingen is Nederlands de thuistaal. Bij de centraal examens Frans is dus een woordenboek Frans – Nederlands en Nederlands – Frans toegestaan. Een kandidaat die Pools als thuistaal heeft mag in plaats van Frans – Nederlands kiezen voor een woordenboek Frans – Pools. 'Thuistaal' hoeft in dit verband niet letterlijk genomen te worden. Voorbeeld: Als Berbers de thuistaal is en een woordenboek doeltaal - Berbers is niet voorhanden, mag ook gekozen worden voor doeltaal – Arabisch.

1.12.4 ZoomMath

Evenals in 2014 is het een kandidaat in 2015 niet toegestaan tijdens de centrale examens wiskunde op havo en vwo de applicatie ZoomMath op zijn grafische rekenmachine te hebben geïnstalleerd. Raadpleeg voor nadere informatie de vakinformatie verderop in deze maartmededeling.

E-mailadressen

In de examenperiode wordt gebruik gemaakt van mailings om de scholen steeds zo snel mogelijk te kunnen informeren.

Deze mailings worden gestuurd naar het e-mailadres dat staat vermeld op de "Persoonlijke pagina op het Examenblad" van iedere examensecretaris.

De (vestigings)directeur kan een wijziging van het e-mailadres van de examensecretaris doorgeven door een e-mail te sturen aan examens@duo.nl, onder vermelding van de adresgegevens, het BRIN-nummer en BRIN-volgnummer en persoonsgegevens van de examensecretaris. De mailings worden naar het e-mailadres van de examensecretaris verzonden en als cc naar de plaatsvervangend examensecretaris.

Zie voor een nadere toelichting betreffende de "Persoonlijke pagina op Examenblad.nl": www.examenblad.nl/examensecretaris.

N.B. aflevering examenopgaven

De mailings "ontvangst examenopgaven" worden ook naar bovenvermelde e-mailadressen verzonden (zie 3.1).

2 Tijdschema centraal examen 2015

Het tijdschema van werkzaamheden is gepubliceerd in de Septembermededeling over de centrale examens 2015. In de digitale versie van de Maartmededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) is het tijdschema door doorklikken te raadplegen.

Via de activiteitenplanning op Examenblad.nl kunnen examensecretarissen een tijdschema op maat genereren waarin specifiek die activiteiten zijn opgenomen die voor hun vestiging van belang zijn. Activiteiten kunnen worden geselecteerd op basis van tijdvak en sector.

Wijzigingen in het tijdschema

Voor de onderstaande activiteiten in het 'Tijdschema van werkzaamheden voor de eindexamens vwo, havo, vmbo, schooljaar 2014/2015' zijn wijzigingen doorgevoerd:

 • 1. 
  Een van de datums voor het inzenden van afnamegegevens via WOLF is gewijzigd in dinsdag 26 mei
 • 2. 
  De einddatum van de afnameperiode voor de flexibele en digitale centrale examens BB en KB ('BB- en KB-flex') is gewijzigd in vrijdag 19 juni (was: woensdag 17 juni);
 • 3. 
  De einddatum van het tweede tijdvak voor de cspe's is gewijzigd in vrijdag 19 juni (was: woensdag 17 juni)
 • 4. 
  De datum van de bekendmaking normering tweede tijdvak en publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken is gewijzigd naar vrijdag 26 juni (was: dinsdag 30 juni).

In de activiteitenplanning voor de rekentoets VO 2015 staat dat de leerlingresultaten over de tweede afnameperiode van de rekentoets uiterlijk 29 juni bekend zijn. Deze datum blijft ongewijzigd. Het streven is om dit ook op 26 juni te doen.

Deze wijzigingen zijn ook per mailing vanuit Examenblad.nl aan de examensecretaris bekendgemaakt op 27 oktober 2014.

3 Ontvangst examenbescheiden

Ontvangst examenopgaven

De examenopgaven worden gereproduceerd door Speciaaldrukkerij Lijnco en afgeleverd door distributeur Mikropakket.

De examensecretaris ontvangt op het opgegeven e-mailadres (zie 1.13) in week 15 voor het eerste tijdvak en in week 21 voor het tweede tijdvak, bericht op welk van onderstaande dagen de opgaven worden afgeleverd:

 • eerste tijdvak: 6 of 7 of 8 mei 2015
 • tweede tijdvak: 1 of 2 of 3 juni 2015

N.B. Voor de aflevering van de pakketten 1e tijdvak wordt tevens aangegeven of de pakketten 's ochtends of 's middags worden afgeleverd.

Mikropakket overhandigt tussen 8.30 uur en 17.00 uur de dozen met examenpakketten aan de functionarissen die vooraf geregistreerd zijn op de persoonlijke pagina van Examenblad.nl.

Zie ook hoofdstuk 1.1 Distributie centrale examens.

Indien de examenpakketten niet voor 17.00 uur zijn afgeleverd, dient de examensecretaris direct contact op te nemen met DUO/Examendiensten, telefoon 050-5998933 (optie 4).

Vooral voor het 1e tijdvak is dit van belang aangezien de examens al op maandag 11 mei beginnen!

(Na)Bestellingen (papieren opgaven, daisy-cd's en spraaksynthese-cd's) die vóór 17.00 uur woensdag 29 april (1e tv) en vóór 17.00 uur 22 mei 2015 (2e tv) zijn doorgegeven via de beveiligde site van DUO worden gelijktijdig met de hoofdbestelling op één van bovenstaande data afgeleverd.

Voor bestellingen na deze data dient de examensecretaris contact op te nemen met DUO/Examendiensten. In overleg wordt besloten of en wanneer deze "spoedbestelling" door distributeur Mikropakket geleverd kan worden.

Verzoek: controleer tijdig of u de juiste aantallen opgaven hebt besteld, zodat u zeker bent dat ze tijdig kunnen worden geleverd!

Ontbreekt een doos of examenpakket, mailt u dan direct naar DUO/Examendiensten, e-mailadres: examens@duo.nl. Vermeld dan altijd het BRIN-nummer en BRIN-volgnummer en de doosnummers (per schoolsoort) of examenpakketten (per schoolsoort/per vak) die ontbreken.

Bij (ver)late bestellingwijzigingen (verkeerd vak besteld) ontvangt de school in de reguliere bestelling eveneens het verkeerd bestelde vak. De examenpakketten staan namelijk al gereed voor verzending. Betreffende pakketten moeten ongeopend opgeborgen worden op een absoluut veilige plaats tot na afloop van de betreffende examens.

Als dozen, sealbags of examenpakketten beschadigd zijn, neemt u direct contact op met DUO/Examendiensten, telefoon 050-5998933 (optie 4). Dit moet tevens onmiddellijk via het Examenloket worden gemeld aan de Inspectie van het Onderwijs.

Een examenpakket (incl. sealbag) mag niet eerder geopend worden dan het op het voorblad aangegeven moment. Indien er in het tweede tijdvak voor een vak geen kandidaat is, mag het desbetreffende examenpakket niet eerder geopend worden dan na afloop van de examenzitting van het tweede tijdvak.

Correctievoorschriften

De correctievoorschriften van de schriftelijke examens worden uitsluitend digitaal ter beschikking gesteld (zie onderdeel 1.6 van deze Maartmededeling).

Voor de cspe's bevat de tweede zending (medio maart vanuit Cito) per praktijkexamen twee (papieren) exemplaren van het correctievoorschrift (zie Septembermededeling III.4.2, onder C).

Informatie van Cito over WOLF

Ten behoeve van het inzenden van deelscores naar Cito ontvangen de scholen in de week van 9 tot 13 maart 2015 nadere informatie over het programma WOLF en het instrueren van de docenten. Voor een beperkt aantal scholen bestaat de mogelijkheid om dit jaar deel te nemen aan een pilot met een webbased versie van WOLF (zie voor meer informatie wolf.cito.nl/vernieuwing).

Kenmerken van de centrale examens, zoals het aantal vragen en het maximale aantal scorepunten per vraag, waren voorheen alleen voor de docent toegankelijk in WOLF. Sinds 2011 worden deze gegevens voor iedereen toegankelijk gemaakt op cito.nl. Dit gebeurt gelijktijdig met de publicatie van de examengegevens t.b.v. WOLF en de model-antwoordbladen voor de moderne vreemde talen havo en vwo. Voor het eerste tijdvak worden deze gegevens gepubliceerd op 15 april 2015 en voor het tweede tijdvak op 3 juni 2015. Voor de voorbereiding van de kandidaten heeft deze informatie overigens geen waarde.

Aan de hand van deze gegevens kan o.a. het LAKS de digitale formulieren maken waarop kandidaten hun commentaar kunnen leveren.

De schaallengte per examen wordt definitief gepubliceerd samen met de normeringsterm (zie 7.3 en 7.5). Daarbij kan een incidentele aanpassing ten opzichte van deze eerder door Cito gepubliceerde gegevens nooit helemaal worden uitgesloten.

Errata schriftelijke examens

De op dat moment bekende errata op de opgaven voor het eerste tijdvak worden uiterlijk donderdag 7 mei 2015 via de beveiligde site van DUO verspreid. Erratumbladen op de opgaven waarbij een of meer bladzijden met examenopgaven in kandidaataantallen moeten worden verstrekt, worden gelijktijdig met de examenopgaven op 6 of 7 of 8 mei per koerier afgeleverd (zie hoofdstuk 3.1 Ontvangst examenopgaven).

Voor het tweede tijdvak worden errata op de opgaven uiterlijk vrijdag 5 juni 2015 via de beveiligde site van DUO verspreid. Erratumbladen op de opgaven waarbij een of meer bladzijden met examenopgaven in kandidaataantallen moeten worden verstrekt, worden gelijktijdig met de examenopgaven op 1 of 2 of 3 juni 2015 per koerier afgeleverd.

Een erratum op een opgave moet aan het begin van de examenzitting aan de kandidaten worden bekendgemaakt.

Op Examenblad.nl wordt op vrijdag 24 april 2015 bekendgemaakt bij welke examens errata op de opgaven zijn vastgesteld.

Aanvullingen op het correctievoorschrift na afname van het examen worden alleen digitaal verzonden; zie ook 1.6.3 van deze mededeling. Na afloop van de examenzitting worden ze ook geplaatst op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) en www.cito.nl.

4 Nadere mededelingen over examenopgaven

Aantallen examenopgaven tweede tijdvak

Voor het tweede tijdvak worden de aantallen examenopgaven volgens volgend overzicht bepaald. Dit geldt voor alle vormen van onderwijs: (zie ook N.B. 1 en 2)

Aantal kandidaten eerste tijdvak

Aantal opgaven tweede tijdvak

1-25

5

26-60

10

61-120

15

121-200

20

Meer dan 200

25

N.B. 1 Als het aantal voor het tweede tijdvak te verwachten kandidaten groter is dan het op grond van deze tabel te leveren aantal, dan kunnen de extra opgaven per e-mail via examens@duo.nl worden besteld bij DUO, afdeling Examendiensten. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig: naam, afleveradres, BRIN-nummer en BRIN-volgnummer, telefoonnummer, naam van de examensecretaris van de school, schoolsoort, vakcodes, vakomschrijving en de extra te ontvangen aantallen per vak. Hierover dus niet de inspectie benaderen!

N.B. 2 De opgaven voor het tweede tijdvak bij de aangewezen vakken (zie 5.1), afgenomen door het College voor Toetsen en Examens, worden niet toegezonden, ook niet na afloop van het examen.

5 Aangewezen vakken tweede tijdvak

De aangewezen vakken

Het College voor Toetsen en Examens kan vakken aanwijzen waarvan het centraal examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het College voor Toetsen en Examens. In 2015 zijn de volgende vakken aangewezen:

 • a. 
  in vmbo BB de vakken: Frans*, Spaans, Turks, Arabisch;
 • b. 
  in vmbo BB de vakken*: Nederlands, Engels, Duits, maatschappijleer II, nask 1, wiskunde, biologie, aardrijkskunde, aardrijkskunde oud (bezemexamen), geschiedenis en economie;
 • c. 
  in vmbo KB de vakken: Frans*, Turks, Arabisch en aardrijkskunde oud (bezemexamen);
 • d. 
  in vmbo GL: beroepsgerichte vakken (alleen met c.s.e.): transport en logistiek en voertuigentechniek;
 • e. 
  in vmbo GL/TL de vakken: Turks, Arabisch, Fries, aardrijkskunde oud (bezemexamen), muziek, dans en drama;
 • f. 
  in havo de vakken: Fries, Russisch, Turks, Arabisch, natuurkunde oud (bezemexamen), scheikunde oud (bezemexamen), biologie oud (bezemexamen) en muziek;
 • g. 
  in vwo de vakken: Fries, Russisch, Turks, Arabisch, muziek en tehatex.
 • Alleen voor scholen die niet meedoen met de flexibele en digitale c.e.'s.

Tijd en plaats aangewezen vakken

Het examen is op vrijdag 19 juni 2015 en wordt afgenomen op één van de staatsexamenlocaties verspreid over het land.

Aanvangstijdstippen:

 • ochtendzittingen 09:30 uur
 • middagzittingen 14:00 uur

De kandidaten dienen een half uur voor de aanvang aanwezig te zijn.

Frans-BB (zie 5.1*), Frans-KB (zie 5.1*), dans (GL/TL), drama (GL/TL), muziek (havo) en muziek (GL/TL) worden afgenomen met behulp van de computer, aanvang: 14:00 uur. Muziek (vwo) wordt afgenomen met behulp van de computer, aanvang 09:30 uur.

N.B. Havo muziek wordt uitsluitend in Arnhem afgenomen.

Aanmelding aangewezen vakken

Kandidaten moeten uiterlijk op maandag 15 juni 2015, 17:00 uur door de school zijn aangemeld. Nadere informatie over de aanmeldingsprocedure ontvangt de school in de maand mei van DUO, afdeling Examendiensten.

Gang van zaken aangewezen vakken

Kandidaten dienen een half uur voor aanvang van het examen aanwezig te zijn. Zij dienen zich te legitimeren. Als de kandidaat niet over een geldig legitimatiebewijs beschikt, kan de legitimatie ook plaatsvinden door een functionaris van de school die de kandidaat vergezelt. Indien de kandidaat een toegestaan hulpmiddel wenst te gebruiken, bijvoorbeeld een woordenboek, moet hij het zelf meenemen.

Reis- en eventuele verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Na vaststelling van de uitslag is, anders dan bij op school gemaakte examens, inzage in het gemaakte werk niet mogelijk. Wel kan de kandidaat schriftelijk verzoeken om een mondelinge toelichting door het College voor Toetsen en Examens.

Toezending resultaten aangewezen vakken

De vastgestelde cijfers staan uiterlijk vrijdag 26 juni 2015 om 10.00 uur op de beveiligde site van DUO. Deze site wordt ook gebruikt voor de communicatie met BRON. De gegevens op de beveiligde site kunnen geraadpleegd worden door de contactpersonen van uw instelling, met de rol examensecretaris, die in het bezit zijn van een 'token' (+ inlognaam en wachtwoord).

Nadere instructie ontvangt de school in mei van DUO, afdeling Examendiensten.

De scholen ontvangen de cijfers van hun kandidaten tevens per post in week 26.

De directeur en secretaris van het eindexamen stellen -waar van toepassing- de uitslag vast en reiken bijbehorende waardepapieren uit (diploma, cijferlijst, certificaat).

6 Pooling tweede correctie

De koppeling van de scholen voor de uitvoering van de tweede correctie, de pooling, wordt verricht door DUO. Nadat de koppeling via een mailing in maart bekend is gemaakt aan de scholen, wijst het bevoegd gezag van de school de gecommitteerden zelf aan. Deze aanwijzing maakt het bevoegd gezag bekend aan die scholen waarvoor zij de tweede correctie verzorgen.

Bij problemen met de pooling van de tweede correctie kan de examensecretaris contact opnemen met DUO/Examendiensten, e-mail: examens@duo.nl.

7 Normering en cijferbepaling

Inzending deelscores aan Cito, eerste tijdvak (WOLF)

De normering van de examens wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde scores. Scholen leveren hiervoor via het programma WOLF gegevens aan.

Via WOLF worden per examen de deelscores van een vastgesteld aantal kandidaten ingezonden. Het gevraagde aantal kandidaten per examen staat vermeld in het correctievoorschrift en wordt ook vermeld op de wolfsite wolf.cito.nl onder informatie 2015.

Heeft uw school voor een bepaald examen minder kandidaten dan het gevraagde aantal, zend dan de deelscores in van alle kandidaten die dat examen hebben afgelegd. Zijn er meer kandidaten dan het gevraagde aantal, zend dan bij voorkeur de gegevens in van alle kandidaten, maar in elk geval van de alfabetisch eerste kandidaten tot het gevraagde aantal bereikt is.

De uiterste inzenddata staan per examen vermeld in het correctievoorschrift en worden ook vermeld op de wolfsite wolf.cito.nl en in het tijdschema van werkzaamheden voor de eindexamens in hoofdstuk IV van de Septembermededeling.

Bevraging van docenten naar oordeel over examen

De afgelopen jaren is ervaring opgedaan met het aanbieden van een korte vragenlijst bij de eerste tijdvak examens via WOLF. Gebleken is dat dat bruikbare informatie oplevert voor de evaluatie van de examens.

De resultaten uit de korte vragenlijst geven een eerste globaal beeld van hoe het examen door docenten beoordeeld is. Dit beeld is nog te globaal om meteen te concluderen dat aanpassingen in toekomstige centrale examens nodig zijn. De resultaten van de korte vragenlijst worden opgenomen in het jaarlijkse examenverslag van Cito en kunnen aanleiding zijn om een bepaald examen een volgend jaar uitgebreid te bevragen.

Uitgebreide bevraging vindt dit jaar plaats voor de volgende examens:

 • Nederlands vwo
 • geschiedenis vwo
 • wiskunde A vwo
 • geschiedenis havo
 • natuurkunde havo
 • scheikunde havo
 • biologie havo
 • aardrijkskunde vmbo GL/TL

De tweede vragenlijst heeft een invultijd van ongeveer tien minuten. De resultaten van deze vragenlijst worden met het oog op de verdere ontwikkeling van het examen met de vakvereniging besproken en docenten ontvangen een samenvatting van de resultaten.

Inzending deelscores tweede tijdvak

Via WOLF (zie ook 7.1) worden de deelscores ingezonden van de tweede tijdvak kandidaten vmbo algemene vakken, havo en vwo. De uiterste datum voor inzending in het tweede tijdvak is dinsdag 23 juni. De normering van de tweede tijdvak examens wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde scores. Daarom is het van belang dat u zoveel als mogelijk deelscores op de tweede tijdvakken instuurt met behulp van het programma WOLF.

Schaallengte

De lengtes van de scoreschalen centraal (schriftelijk) examen worden opgenomen in de mededelingen over de cijferbepaling die na de normering aan de scholen worden toegezonden (zie 7.5).

Onder- en bovengrenzen van N

Sinds 2006 heeft de normeringsterm N bij alle centrale examentoetsen een ondergrens van 0,0. Van de bovengrens van 2,0 kan bij onvolkomenheden in het examen worden afgeweken.

Bekendmaking normering

Eerste tijdvak

Bekendmaking N-termen beroepsgericht: 3 juni 2015 voorlopig, 11 juni 2015 definitief

In 2012, 2013 en in 2014 is gebleken dat de kandidaten iets beter gepresteerd hebben dan in 2011. Een voor de hand liggende verklaring hiervoor is de aanscherping van de regels voor de uitslagbepaling.

Of de examenkandidaten in 2015 ook weer vaardiger blijken dan de kandidaten van vóór 2012 is op voorhand niet te voorspellen. Net als afgelopen jaar wil het CvTE ook dit jaar de resultaten van alle centrale examens (vwo, havo, algemene vakken vmbo en beroepsgerichte vakken vmbo) in samenhang kunnen bezien. Dit is niet eerder mogelijk dan op 5 juni 2015. Daarom maakt het CvTE op 3 juni 2015 uitsluitend voorlopige N-termen bekend voor de centrale examens beroepsgericht. Op basis van de voorlopige N-term kan het voorlopige CE-cijfer worden vastgesteld.

De definitieve N-termen zullen niet lager zijn dan de voorlopige N-termen, zodat het definitieve CE-cijfer niet lager kan zijn dan het voorlopige.

Scholen kunnen vanaf 3 juni wel herkansingen van het cspe BB en het cspe KB afnemen. Herkansing van het cspe GL kan pas vanaf 11 juni 2015 plaatsvinden (zie het document 'Herkansen van het cspe' bij III.4.3 van de Septembermededeling). De definitieve N-termen beroepsgericht worden, gelijktijdig met de N-termen voor de algemene vakken vmbo, op 11 juni 2015 gepubliceerd.

Bekendmaking N-termen algemene vakken

Op donderdag 11 juni 2015 worden de N-termen voor de algemene vakken vmbo, havo en vwo bekend gemaakt. Het tijdstip van bekendmaking is 08.00 uur. De officiële bekendmaking is op Examenblad.nl (www.examenblad.nl); tegelijkertijd worden dezelfde gegevens ook op www.cito.nl gepubliceerd.

Per vak wordt de normeringsterm 'N' gepubliceerd en de bijbehorende tabel voor de omzetting van score naar cijfer. In de gepubliceerde tabellen staat bij iedere score het juiste c.e.-cijfer.

Tevens wordt aan de scholen een mailing verstuurd met het internetadres vanwaar de mededeling over de normering en de omzettingstabellen kan worden gedownload. Met deze gegevens zijn alle c.e.-cijfers en uitslagen te bepalen. Bij de digitale centrale examens algemene vakken BB en KB vraagt de omzetting van score naar cijfer om bijzondere aandacht van de examensecretaris.

Zie paragraaf 8.7 van de brochure 'kaders flexibele en digitale centrale examens 2015 BB en KB'.

Tweede tijdvak

De definitieve normering wordt op dezelfde manier bekend gemaakt als die in het eerste tijdvak, en wel voor alle schooltypen op vrijdag 26 juni 2015 om 08.00 uur.

Vaststelling van het c.e.-cijfer

Scholen stellen zelf het c.e.-cijfer vast volgens de daarvoor geldende regels voor omzetting van score naar cijfer.

Bij de 'aangewezen vakken' krijgen de scholen het resultaat als cijfer toegezonden. Er hoeft daarbij geen omzetting van score naar cijfer meer plaats te vinden.

8 Mededelingen per vak voor 2015 havo/vwo

Inhoudelijke mededelingen zijn gegeven in de Septembermededeling over het examen 2015. Deze mededelingen per vak staan, met de syllabi, in de digitale versie van de Septembermededeling (paragrafen III.1.3 en III.2) en Maartmededeling (paragrafen 8.1 en 8.2) op www.examenblad.nl.

De examenstof wordt gespecificeerd in syllabi. Docenten/examinatoren worden geacht kennis te hebben van de syllabus van hun vak.

Pilots havo/vwo

Voor de vakken wiskunde A, wiskunde B, wiskunde C (alleen vwo), natuurkunde vwo, scheikunde vwo, biologie vwo en maatschappijwetenschappen nemen enkele scholen deel aan een pilot met een experimenteel examenprogramma. Alleen scholen die van het ministerie van OCW toestemming hebben aan de pilot deel te nemen, ontvangen de pilotexamens.

vwo

vwo

vakspecifieke informatie *

wijzigingen in

vakspecifieke info

t.o.v. September-mededeling?

syllabi* 2015

Nederlands

info Ne vwo ce 2015 vs2

ja

syllabus

Arabisch

info Ar vwo ce 2015

nee

syllabus

Duits

info Du vwo ce 2015

nee

syllabus

Engels

info En vwo ce 2015

nee

syllabus

Frans

info Fa vwo ce 2015

nee

syllabus

Russisch

info Ru vwo ce 2015

nee

syllabus

Spaans

info Sp vwo ce 2015

nee

syllabus

Turks

info Tu vwo ce 2015

nee

syllabus

Grieks

info Gr vwo ce 2015

nee

syllabus

Latijn

info La vwo ce 2015

nee

syllabus

Fries

info Fr vwo ce 2015 vs2

ja

syllabus

wiskunde A

info wiA vwo ce 2015

nee

syllabus

wiskunde B

info wiB vwo ce 2015

nee

syllabus

wiskunde C

info wiC vwo ce 2015

nee

syllabus

natuurkunde

info na vwo ce 2015

nee

syllabus

scheikunde

info sk vwo ce 2015

nee

syllabus

biologie

info bi vwo ce 2015

nee

syllabus

aardrijkskunde

info ak vwo ce 2015

nee

syllabus

geschiedenis

info gs vwo ce 2015

nee

syllabus

economie

info ec vwo ce 2015

nee

syllabus

m&o

info m&o vwo ce 2015

nee

syllabus

maatschappijwetenschappen

info maw vwo ce 2015

nee

syllabus

filosofie

info filo vwo ce 2015

nee

syllabus

kunst #

info kua vwo ce 2015 vs2

ja

syllabus

muziek

info mu vwo ce 2015 vs2

ja

syllabus

tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving

info tehatex vwo ce 2015

nee

syllabus

 • In de digitale versie van de September- en Maartmededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) kunt u de vakspecifieke informatie en de syllabus openen door op de link te klikken.

# kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

Havo

havo

vakspecifieke informatie *

wijzigingen in

vakspecifieke info

t.o.v. September-mededeling?

syllabi* 2015

Nederlands

info Ne havo ce 2015 vs2

ja

syllabus

Arabisch

info Ar havo ce 2015

nee

syllabus

Duits

info Du havo ce 2015

nee

syllabus

Engels

info En havo ce 2015

nee

syllabus

Frans

info Fa havo ce 2015

nee

syllabus

Russisch

info Ru havo ce 2015

nee

syllabus

Spaans

info Sp havo ce 2015

nee

syllabus

Turks

info Tu havo ce 2015

nee

syllabus

Fries

info Fr havo ce 2015 vs2

ja

syllabus

wiskunde A

info wiA havo ce 2015

nee

syllabus

wiskunde B

info wiB havo ce 2015

nee

syllabus

natuurkunde

info na havo ce 2015

nee

syllabus

scheikunde

info sk havo ce 2015

nee

syllabus

biologie

info bi havo ce 2015

nee

syllabus

aardrijkskunde

info ak havo ce 2015

nee

syllabus

geschiedenis

info gs havo ce 2015

nee

syllabus

economie

info ec havo ce 2015

nee

syllabus

m&o

info m&o havo ce 2015

nee

syllabus

maatschappijwetenschappen

info maw havo ce 2015

nee

syllabus

filosofie

info filo havo ce 2015

nee

syllabus

kunst #

info kua havo ce 2015 vs2

ja

syllabus

muziek

info mu havo ce 2015 vs2

ja

syllabus

tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving

info tehatex havo ce 2015

nee

syllabus

 • In de digitale versie van de September- en Maartmededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) kunt u de vakspecifieke informatie en de syllabus openen door op de link te klikken.

# kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

9 Mededelingen per vak voor 2015 vmbo

Inhoudelijke mededelingen zijn gegeven in de Septembermededeling over het examen 2015. Deze mededelingen per vak staan, met de syllabi, in de digitale versie van de Septembermededeling (paragrafen III.3.3 en III.5) en Maartmededeling (paragrafen 9.1 en 9.2) op www.examenblad.nl.

De examenstof wordt gespecificeerd in syllabi. Docenten/examinatoren worden geacht kennis te hebben van de syllabus van hun vak.

Algemene vakken vmbo

algemene vakken vmbo

vakspecifieke informatie *

wijzigingen in

vakspecifieke info

t.o.v. September-mededeling?

syllabi* 2015

Nederlands

info Ne vmbo ce 2015

nee

syllabus

Frans

info Fa ce 2015 vs2

ja

syllabus

Duits

info Du ce 2015

nee

syllabus

Engels

info En ce 2015

nee

syllabus

Spaans, Turks, Arabisch

info Sp Tu Ar ce 2015

nee

syllabus

Fries

info Fr ce 2015 vs2

ja

syllabus

maatschappijleer II

info ma2 ce 2015

nee

syllabus

wiskunde

info wi ce 2015

nee

syllabus

natuur- en scheikunde I

info nask1 ce 2015

nee

syllabus

natuur- en scheikunde II

info nask2 ce 2015

nee

syllabus

biologie

info bi ce 2015

nee

syllabus

aardrijkskunde

info ak ce 2015

nee

syllabus

geschiedenis

info gs ce 2015

nee

syllabus

economie

info ec ce 2015

nee

syllabus

beeldende vorming

info beeldend ce 2015

nee

syllabus

muziek

info muziek ce 2015 v2

ja

syllabus

dans

info dans ce 2015 vs2

ja

syllabus

drama

info drama ce 2015 vs2

ja

syllabus

 • In de digitale versie van de September- en Maartmededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) kunt u de vakspecifieke informatie en de syllabus openen door op de link te klikken.

Beroepsgerichte vakken vmbo

Bij zending A vanuit Cito van het cspe (verzonden 11 februari 2015) is een 'grijze vlekken exemplaar' van het examenboekje naar de scholen toegestuurd. In een grijze vlekken exemplaar is alleen de informatie zichtbaar die noodzakelijk is voor de voorbereiding op de afname van het cspe. De informatie die bij de voorbereiding niet nodig is, is onleesbaar gemaakt door deze met een grijze vlek te bedekken.

Het is van belang dat de examinator alle opgaven uit het leerlingenboekje zelf maakt voordat hij start met de afname van het cspe. Daarom mag de examinator (anders dan op de sealbag staat!) maximaal vijf werkdagen voorafgaand aan de daadwerkelijke start van de afname van het cspe een leerlingenboekje inzien en zelf de opgaven maken.

 

sector techniek

vakspecifieke informatie *

wijzigingen in

vakspecifieke info

t.o.v. September-mededeling?

syllabi * 2015

bouwtechniek-timmeren

info BTt ce 2015

nee

syllabus

bouwtechniek-metselen

info BTm ce 2015

nee

syllabus

bouwtechniek-schilderen

info BTs ce 2015

nee

syllabus

bouwtechniek-fijnhoutbewerken

info BTf ce 2015

nee

syllabus

bouw-breed

info Bbr ce 2015

nee

syllabus

elektrotechniek

info ET ce 2015

nee

syllabus

installatietechniek

info IT ce 2015

nee

syllabus

metaaltechniek

info MT ce 2015

nee

syllabus

metalektro

info ME ce 2015

nee

syllabus

instalektro

info IE ce 2015

nee

syllabus

grafimedia

info GM ce 2015

nee

syllabus

transport en logistiek

info T&L ce 2015

nee

syllabus

voertuigentechniek

info VT ce 2015

nee

syllabus

 

sector zorg en welzijn

vakspecifieke informatie *

wijzigingen in

vakspecifieke info

t.o.v. September-mededeling?

syllabi *

uiterlijke verzorging

info UV ce 2015

nee

syllabus

verzorging

info VZ ce 2015

nee

syllabus

zorg-en-welzijn-breed

info ZWbr ce 2015

nee

syllabus

 

sector economie

vakspecifieke informatie *

wijzigingen in

vakspecifieke info

t.o.v. September-mededeling?

syllabi *

administratie

info AD ce 2015

nee

syllabus

handel en verkoop

info HV ce 2015

nee

syllabus

mode en commercie

info MC ce 2015

nee

syllabus

handel en administratie

info HA ce 2015

nee

syllabus

consumptief-horeca

info COhor ce 2015

nee

syllabus

consumptief-bakken

info CObak ce 2015

nee

syllabus

consumptief-breed

info CObr ce 2015

nee

syllabus

 

sector landbouw

vakspecifieke informatie *

wijzigingen in

vakspecifieke info

t.o.v. September-mededeling?

landbouw-breed

info LB ce 2015

nee

plantenteelt

info LNplant ce 2015

nee

groene ruimte

info LNgroen ce 2015

nee

bloembinden en -schikken

info LNbloem ce 2015

nee

dierhouderij en -verzorging

info LNdier ce 2015

nee

verwerking agrarische producten

info LNvap ce 2015

nee

agrarische techniek

info LNat ce 2015

nee

agrarische bedrijfseconomie

info LNab ce 2015

nee

 

sector landbouw

syllabi * BB

syllabi * KB

syllabi * GL

landbouw-breed

syllabus

syllabus

syllabus

plantenteelt

syllabus

syllabus

syllabus

groene ruimte

syllabus

syllabus

syllabus

bloembinden en -schikken

syllabus

syllabus

syllabus

dierhouderij en -verzorging

syllabus

syllabus

syllabus

verwerking agrarische producten

syllabus

syllabus

syllabus

agrarische techniek

x

syllabus

x

agrarische bedrijfseconomie

x

syllabus

x

 

nieuwe beroepsgerichte vakken

vakspecifieke informatie *

wijzigingen in

vakspecifieke info

t.o.v. September-mededeling?

syllabi *

ict-route

info ict-route ce 2015

nee

syllabus

Intersectoraal

info intersectoraal ce 2015

nee

syllabus

techniek-breed

info tn-breed ce 2015

nee

syllabus

technologie in de GL

info technoGL ce 2015

nee

syllabus

sport, dienstverlening en veiligheid

info sdv ce 2015

nee

syllabus

 

Pilots profielen beroepsgericht

vakspecifieke informatie*

wijzigingen in

vakspecifieke info

t.o.v. September-mededeling?

Syllabi*

Bouwen, wonen en interieur

info bwi pilot ce 2015

nee

syllabus

produceren, installeren en energie

info pie pilot ce 2015

nee

syllabus

mobiliteit en transport

info m&t pilot ce 2015

nee

syllabus

zorg & welzijn

info z&w pilot ce 2015

nee

syllabus

economie & ondernemen

info e&o pilot ce 2015

nee

syllabus

horeca, bakkerij en recreatie

info hbr pilot ce 2015

nee

syllabus

 • In de digitale versie van de September- en de Maartmededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) kunt u de vakspecifieke informatie en de syllabus openen door op de link te klikken.

10 Contactadressen bij de examens

Waar voor wat in het kort

 • wet- en regelgeving: Examenloket (10.2)
 • onregelmatigheden bij centraal examens, beschadigde examenpakketten en geschillen rond vaststelling scores: Examenloket (10.2). U wordt vervolgens direct doorverbonden met de juiste persoon bij de Inspectie van het Onderwijs.
 • inhoudelijke vragen over centrale examens en/of de rekentoets VO: Examenloket. (10.2)
 • pooling tweede correctie en bestelling opgaven; opgave kandidaten aangewezen vakken tweede tijdvak (zie 5.3): DUO/Examendiensten (10.3)
 • vragen m.b.t. levering van de examengegevens aan BRON: DUO/IPO (10.4)
 • problemen met WOLF, installatie en/of werking software bij de afname van examens (Ict-examenhelpdesk Cito) (10.5)
 • vragen over Facet (Facet-helpdesk) (10.6)

Examenloket (zie ook 1.0)

Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer

tel: 079-3232999

e-mail: examenloket@duo.nl

www.examenloket.nl

Het loket is telefonisch bereikbaar van 9.00 - 17.00 uur en vanaf 1 april t/m 30 juni 2015 van 8.30 – 17.00 uur.

Dienst Uitvoering Onderwijs/Examendiensten

Postbus 30158, 9700 LK Groningen: problemen met examenopgaven, pooling en waardepapieren: tel: 050-5998933 of e-mail: examens@duo.nl.

Opgave kandidaten aangewezen vakken tweede tijdvak (zie 5.3), Informatie: 050-5998933

e-mail: examens@duo.nl.

Dienst Uitvoering Onderwijs /Informatiepunt Onderwijs (IPO)

Vragen m.b.t. levering van de examengegevens: ipo@duo.nl

of telefoonnummer (050) 599 90 00.

Ict-examenhelpdesk Cito

Er is een ICT-examenhelpdesk ingericht voor vragen over WOLF en de installatie en de werking van ExamenTester, MiniTester, Autoplay, Telraam en WOLF.

Informatie over de bereikbaarheid en openingstijden van deze helpdesk vindt u op:

http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/vo_ict_examenhelpdesk

Facet-helpdesk van DUO

Voor vragen over Facet kunt u contact opnemen met de Facet-helpdesk.

Informatie over de bereikbaarheid en openingstijden van deze helpdesk vindt u op:

http://www.duo.nl/zakelijk/VO/computerexamensysteem_facet/Contact.asp