Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2015

kenmerk: CVTE-15.00618
datum: 9 februari 2015
gepubliceerd: Staatscourant 2015, nr. 748426

Het College voor Toetsen en Examens heeft in het kader van de Wet College voor toetsen en examens de opdracht gekregen om regels te stellen voor de omzetting van eindexamensscores in cijfers.

Met deze regeling voldoet het college aan de gegeven opdracht zoals dat omschreven staat in artikel 2 (tweede lid, aanhef en onderdeel e) van eerder genoemde wet. De betreffende voorschriften zijn niet in de regeling zelf opgenomen, maar in de daarbij behorende bijlage.

De 'Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2014' van 18 maart 2014, gepubliceerd in de Staatscourant, onder nummer 11644, wordt ingetrokken.

Regeling op Overheid.nl