Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2014

kenmerk: CvE-14.01060
datum: 4 april 2014
gepubliceerd: Staatscourant 2014, nr. 11644

Het College voor Examens heeft in het kader van de Wet College voor Examens de opdracht gekregen om regels te stellen voor de omzetting van eindexamensscores in cijfers.

Met deze regeling voldoet het college aan de gegeven opdracht zoals dat omschreven staat in artikel 2 (tweede lid, aanhef en onderdeel e) van eerder genoemde wet. De betreffende voorschriften zijn niet in de regeling zelf opgenomen, maar in de daarbij behorende bijlage.

Een toelichting daarop vindt u in de toelichtende tekstblokken in de genoemde bijlage. De 'Regeling omzetting scores centrale examens in cijfers' van 15 februari 2011, gepubliceerd in de Staatscourant, onder nummer 6982, wordt ingetrokken.


Besluit

Het College voor examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel e, en artikel 2a van de Wet College voor examens;

Gezien de goedkeuring van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 4 april 2014, kenmerk 612862;

Besluit:

Artikel 1. Centrale examens VO

De omzetting van scores in cijfers bij centrale examens VO, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel e, van de Wet College voor examens geschiedt op de in de bijlage 1 bij deze regeling vastgestelde wijze.

Artikel 2. Rekentoets VO

De omzetting van scores in cijfers bij de rekentoets VO, bedoeld in artikel 2a, van de Wet College voor examens geschiedt op de in de bijlage 2 bij deze regeling vastgestelde wijze.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4. Intrekking

De Regeling omzetting scores centrale examens in cijfers 2011, wordt ingetrokken.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2014

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor examens,

namens deze:

de voorzitter,

H.W. Laan

Bijlagen