Centrale examens in 2014 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling)

kenmerk: Cve-14.01061
datum: 18 maart 2014

Deze Maartmededeling gaat over de centrale examens in vwo, havo en vmbo in 2014. Voor deze examens is ook van belang de publicatie CvE-13.02427, van 16 september 2013, gepubliceerd op www.duo.nl (zakelijk/instellingsinformatie/regelgeving) van Dienst Uitvoering Onderwijs en op Examenblad.nl (www.examenblad.nl), verder aangeduid als: 'Septembermededeling'.

Het College voor examens,

Namens deze, de voorzitter

drs. H.W. Laan


Speciale aandachtspunten

Examenloket

Examenloket van start

Vanaf 3 maart 2014 kan het onderwijsveld met vragen over examens voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo en vavo) terecht op één plek: het Examenloket.

Het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, het College voor Examens en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hebben de handen ineen geslagen en besloten om de voorlichting aan de scholen over examens te bundelen.

Scholen kunnen bij het Examenloket terecht voor vragen die betrekking hebben op de examens voortgezet onderwijs. Het Examenloket beantwoordt de vragen en draagt indien nodig vragen over aan eerdergenoemde instanties. Zo kunnen de scholen rekenen op een eenduidig en juist antwoord.

Zie voor de contactgegevens van het Examenloket paragraaf 10.

Examenlijn CvE

Het is de bedoeling dat vragenstellers hun vragen over examens stellen aan het Examenloket (www.examenloket.nl). Mocht het voor specifieke, inhoudelijke vragen noodzakelijk zijn dan neemt de Examenlijn van het CvE het over. De Examenlijn van het CvE beantwoordt vragen en opmerkingen naar aanleiding van specifieke opgaven en correctievoorschriften uit de centrale examens VO. Specifieke inhoudelijke vragen over de rekentoets VO gaan via het Examenloket eveneens naar de Examenlijn CvE.

Meer informatie vindt u in de 'brochure Examenlijn' op Examenblad.nl.

Distributie examens

Voor de aflevering van de dozen met examenpakketten wordt u verwezen naar de Septembermededeling hoofdstuk I.2.2:

'Ontvangst van de examenpakketten/Gang van zaken ontvangst van de dozen met examenpakketten'.

Voor 21 april 2014 ontvangt de school informatie van DUO via een e-mailbericht vanuit Examenblad.nl waarin de ingeplande dag van bezorging op 6, 7 of 8 mei 2014 aan de school bekend gemaakt wordt. Zo kunnen scholen vóór de meivakantie de ontvangst op 6, 7 of 8 mei 2014 organiseren. Het is niet mogelijk van deze data af te wijken of een ander afleveradres op te geven.

Na iedere zending wordt de examensecretaris via een mailing vanuit Examenblad.nl gevraagd de ontvangst van de examenpakketten en de wachtwoorden te bevestigen.

Zie hoofdstuk I.2.3 van de Septembermededeling.

Verpakking cd's

Eerste tijdvak

De cd's voor het eerste tijdvak worden in 2 aparte dozen geleverd. Eén met cd's voor muziek, kunst, en spraaksynthese, en één met Daisy-cd's.

Voor muziek en kunst wordt één cd geleverd (+ één reserve) die centraal geïnstalleerd moet worden.

De Daisy-cd voor het eerste tijdvak wordt op bestelling in de gevraagde kandidaat-aantallen geleverd. Als de school kiest voor omzetting naar een andere gegevensdrager of het netwerk, kan de school volstaan met het bestellen van twee exemplaren.

Plaatsing van het bestand op het beveiligde netwerk mag slechts kort voor de examenzitting volgens strikte regels uitgevoerd worden.

Tweede tijdvak

De cd's voor het tweede tijdvak (kunst, spraaksynthese en Daisy) worden in één doos geleverd.

Voor het tweede tijdvak wordt één Daisy-cd voor het vak Nederlands en één voor het vak Engels per schoolsoort geleverd.

Voor het tweede tijdvak wordt tevens één spraaksynthese-cd geleverd per schoolsoort, waarop alle vakken vermeld staan.

Het omzetten van de spraaksynthese- en Daisy-cd's naar andere gegevensdragers (bijvoorbeeld usb-sticks) of naar een ander bestandsformaat (bijvoorbeeld KES voor Kurzweil) of de plaatsing op het netwerk is onder strakke voorwaarden mogelijk; zie de bijlage 'Centrale examens VO en kandidaten met een beperking: aanvullende mededelingen' in de Maartmededeling op Examenblad.nl.

Sealing examenpakketten

De sealing dient u tot de aanvang van de examens intact te laten!

Voor de cspe's geldt een uitzondering, zie paragraaf 9.2.

Zie de bijlage 'Centrale examens VO en kandidaten met een beperking: aanvullende mededelingen' in de Maartmededeling op Examenblad.nl voor de condities waaronder een opening kort voorafgaand aan de examenzitting is toegestaan, bijvoorbeeld indien toch een extra vergroting nodig is of een bestand naar een andere gegevensdrager moet worden omgezet.

Diefstal, preventie en melding

Het afgelopen schooljaar heeft geleerd dat ook examenmateriaal kan worden ontvreemd. Dit schooljaar kent al weer twee inbraken in scholen. Reden te meer om u te vragen nogmaals uiterst nauwkeurig de plaats waar het examenmateriaal wordt opgeslagen te inspecteren. En mocht het toch gebeuren – meld het voorval direct via het Examenloket aan de inspectie.

Aanlevering schoolexamencijfers en examenresultaten aan DUO

Drie werkdagen vóór de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen moeten de schoolexamencijfers zijn vastgesteld en in BRON zijn ingevoerd. Slechts in uitzonderlijke gevallen is wijziging achteraf toegestaan na tussenkomst van de Inspectie van het Onderwijs. Het is daarom van groot belang dat de school een goede, zorgvuldige en verifieerbare procedure heeft voor het definitief vaststellen van de schoolexamencijfers.

De aanlevering van schoolexamencijfers (in 2014 uiterlijk op dinsdag 6 mei) moet geschieden aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), door middel van het onderwijsnummer via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl). DUO stelt voor de scholen het stappenplan voor de gegevensuitwisseling beschikbaar op de site van DUO (www.duo.nl).

Bij de digitale centrale examens algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg (BB) en kaderberoepsgerichte leerweg (KB) geldt:

Per vak en per kandidaat moet het cijfer van het schoolexamen drie werkdagen voor de start van het digitaal centraal examen zijn doorgegeven aan BRON bij DUO.

Zie http://cedigitaalvmbo.cito.nl, Examens 2014, klikken op 'ExamenTester BB of KB', vervolgens kiezen voor 'Activiteitenplanning BB en KB flexibel digitaal'.

De aanlevering van de examenresultaten wordt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen, na de vaststelling van de definitieve uitslag door het bevoegd gezag elektronisch naar DUO gedaan. Dit geschiedt eveneens door middel van het onderwijsnummer via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl). DUO informeert scholen ruim op tijd over de te volgen procedure. Zie ook de Septembermededeling, IV tijdschema van werkzaamheden voor de eindexamens vwo, havo, vmbo.

Rooster

1.3.1 eerste tijdvak

Zie de regeling 'Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2014', kenmerk: CvE-12.01404, datum: 19 juni 2012, op Examenblad.nl.

1.3.2 tweede tijdvak

Zoals ook in de Septembermededeling betreffende de centrale examens van 2014 vermeld, wordt het definitieve rooster voor het tweede tijdvak gepubliceerd in deze mededeling. In de digitale versie van deze Maartmededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) kunt u door middel van doorklikken de roosters tweede tijdvak per schoolsoort (en leerweg) inzien en printen.

NB: Het principe van het tweede tijdvak, met verdeling over enkele dagen, is ongewijzigd. In verband met gelijktijdige afname in Caribisch Nederland staan sommige vakken wel op een ander dagdeel dan voorheen.

1.3.3 Noodscenario centrale examens

Voor eventualiteiten waarbij de geheimhouding van de examens geschonden is of afname niet mogelijk is, zoals in 2013 als gevolg van de examendiefstal, hebben de examenorganisaties een continuïteitsplan met een aantal noodscenario's opgesteld.

In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale examens worden uitgesteld en kan het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de aanvang van de vroegste zomervakantie (aanvangsdatum 4 juli 2014, volgens de adviesdatum OCW). In dit verband verdient het aanbeveling dat de directeur de kandidaten erop attendeert dat het niet verstandig is vóór 4 juli 2014 een vakantie te plannen.

1.3.4 Noodscenario flexibele en digitale centrale examens BB en KB

Alle scholen die meedoen aan de flexibele en digitale centrale examens BB en KB (BB- en KB-flex) en die op 29 maart 2014 niet zijn teruggevallen naar papieren cse's, krijgen voor zowel BB als KB een terugval-dvd (zie paragraaf 4.8.2 van de informatiebrochure en activiteit nr. 16 van de activiteitenplanning).

Deze dvd's bevatten pdf's van de papieren cse's en dienen om BB- en KB-scholen die na 31 maart 2014 nog willen terugvallen naar papier daartoe maximale ruimte te bieden. De terugval-dvd wordt op 16 april 2014 vanuit Cito door TNT-express afgeleverd.

Tegelijkertijd met de terugval-dvd's ontvangt de examensecretaris dit jaar een 'noodpakket'. Dit pakket bestaat uit een nood-dvd met packages voor BB-flex en een nood-dvd met packages voor KB-flex. Deze nood-dvd's worden alleen gebruikt als het noodscenario als gevolg van een calamiteit in werking gesteld moet worden.

Digitale aspecten centrale examens en rekentoets

In het schooljaar 2013-2014 worden de centrale examens van de algemene vakken BB en KB digitaal aangeboden in ExamenTester. Bij BB doen 492 scholen mee met de digitale examens, 13 scholen kozen voor papier. Bij KB doen 438 scholen mee met de digitale examens, terwijl 76 scholen kozen voor papier.

De rekentoets VO (zie paragraaf 1.8) is dit jaar voor het eerst verplicht en wordt zowel in ExamenTester als in Facet aangeboden. Ongeveer 130 scholen zullen de rekentoets VO afnemen in Facet.

Kleine aanpassingen in de Activiteitenplanning BB- en KB-flex

In de activiteitenplanning voor de flexibele en digitale centrale examens in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg zijn twee datums geactualiseerd en vervalt één van de activiteiten. Deze aanpassingen zijn duidelijk zichtbaar gemarkeerd in versie 2 van de activiteitenplanning.

Gebruik rekenmachine

In de brochure 'Kaders flexibele en digitale centrale examens 2014 BB en KB' (paragraaf 8.1.1) is vermeld dat de kandidaten bij de digitale centrale examens BB en KB hun eigen rekenmachine bij zich moeten hebben.

Ook bij de digitale minitoetsen van de cspe's moeten de kandidaten hun eigen rekenmachine bij zich hebben.

Bij de rekentoets VO is het gebruik van de eigen rekenmachine niet toegestaan.

Meer informatie

Meer informatie over de gang van zaken bij de digitale examens in 2014 vindt u in de informatiebrochures en de activiteitenplanningen:

Meer informatie over het beleid rondom digitale centrale examens vindt u in de nieuwsbrief 'Duidelijk digitaal 6' van het CvE. Zie www.cve.nl, onderwerpen, digitale examens VO.

Facet

De systeemeisen voor Facet staan vermeld op http://www.duo.nl/zakelijk, kies VO Computerexamensysteem Facet.

Het CvE heeft een brochure uitgebracht waarin meer informatie wordt gegeven over Facet. Deze brochure staat op www.cve.nl/computerexamensysteem. Op deze pagina staat tevens meer informatie over de ontwikkeling en invoering van Facet.

Bekendmaking correctievoorschriften

Net als in voorgaande jaren worden correctievoorschriften van de schriftelijke examens uitsluitend digitaal ter beschikking gesteld.

1.5.1 eerste tijdvak

Publicatie correctievoorschriften examens 2014 eerste tijdvak, op de datum van afname.

Ochtendzittingen:

Alle correctievoorschriften van de ochtendzittingen worden gepubliceerd om 14.00 uur.

Middagzittingen:

vmbo om 16.00 uur;

havo/vwo om 17.00 uur (ook bij examens die om 16.00 uur zijn afgelopen).

Het moment van publiceren houdt verband met examenzittingen voor kandidaten met tijdverlenging en mogelijke quarantainesessies. Voor de ochtendzitting is gekozen voor publicatie om 14.00 uur omdat het niet gewenst leek dat kandidaten zeer kort voor de aanvang van de middagzitting kennisnemen van het correctievoorschrift van een door hen gemaakte examen tijdens de ochtendzitting.

1.5.2 tweede tijdvak

Publicatie correctievoorschriften examens 2014 tweede tijdvak.

Ochtendzittingen:

vmbo en havo/vwo om 14.00 uur.

Middagzittingen:

vmbo om 16.00 uur, havo/vwo om 17.00 uur.

De correctievoorschriften van de examens die als aangewezen/geheim vak worden afgenomen, worden niet gepubliceerd.

1.5.3 Nadere informatie over de correctie

Status van het correctievoorschrift: regelgeving

Het CvE heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift (zie ook 1.6.2).

Aangeven van onvolkomenheden op het werk

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.

Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de kandidaten.

Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in gezamenlijk overleg keuzes maken.

Verzending van aanvullingen op het correctievoorschrift

Als het CvE vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.

Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de examensecretarissen.

Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die gevallen kan de aanvulling vermelden:

'Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.'

Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt. In dat geval houdt het CvE bij de vaststelling van de N-term rekening met de onvolkomenheid.

Aanwijzingsprocedure gecommitteerde en tweede correctie

I.6.1 Aanwijzingsprocedure gecommitteerde

Het bevoegd gezag wijst conform artikel 36 Eindexamenbesluit VO de gecommitteerde(n) aan. DUO/Examendiensten is verantwoordelijk voor de koppeling van de scholen ten behoeve van de tweede correctie van het examenwerk en zal de scholen daarover informeren per brief. Deze brief (per schoolsoort/leerweg) wordt in maart verzonden. Vervolgens wijst het bevoegd gezag volgens artikel 36 van het Eindexamenbesluit, op basis van de door DUO verstrekte informatie, de gecommitteerde(n) aan. Deze aanwijzing maakt het bevoegd gezag bekend aan die scholen waarvoor zij de tweede correctie verrichten.

I.6.2 Voorschriften tweede correctie

Enkele jaren geleden is het Eindexamenbesluit aangepast ter vergroting van de kwaliteit van de tweede correctie, waarbij de rol van het bevoegd gezag versterkt is. Aanvullingen op de correctievoorschriften behelzen:

 • de tweede corrector voegt na integrale correctie een door hem opgestelde en ondertekende verklaring omtrent de verrichte correctie bij het gecorrigeerde werk;
 • deze verklaring wordt mede ondertekend door zijn bevoegd gezag;
 • aanpassing van de procedure die moet worden gevolgd als de eerste en tweede corrector niet tot overeenstemming kunnen komen bij het vaststellen van de score (Eindexamenbesluit artikel 42).

Overeind blijft het principe dat eerste en tweede corrector overeen kunnen komen de scores, zoals door beiden vastgesteld, te middelen.

Zie ook 1.10 protocollen.

I.6.3 Geschil over vaststelling score Centrale Examens

In artikel 42 lid 1 van het Eindexamenbesluit staat aangegeven dat de examinator en de gecommitteerde in onderling overleg de score voor het centraal examen vaststellen. Mochten de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator.

Van belang hierbij is dat bij de correctie het officiële correctiemodel bindend is. Aanvullende afspraken, die soms door bepaalde vakgroepen of bijeenkomsten van correctoren worden gemaakt, zijn ondergeschikt aan het officiële correctiemodel en hoeven niet geaccepteerd te worden.

Indien het geschil met inachtneming van de hiervoor genoemde richtlijnen alsnog niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie zal vervolgens in overleg met de bevoegde gezagen erop aandringen dat zij verdere interne acties ondernemen om toch tot overeenstemming te komen. Hierbij kan gedacht worden aan het collegiaal consulteren van een onafhankelijke vakdocent binnen hetzelfde bestuur.

Bij zeer hoge uitzondering kan de inspectie een onafhankelijke 3e corrector aanwijzen. De bevoegde gezagen moeten zich hierbij realiseren dat het volledige examenwerk opnieuw gecorrigeerd wordt en de correctie van deze onafhankelijke corrector in de plaats komt van de eerdere beoordelingen. Het is niet uitgesloten dat de vaststelling van de uitslag voor alle kandidaten van het betreffende vak vertraging oploopt.

1.6.4 Oorspronkelijke formulieren DI-200/201

De oorspronkelijke formulieren DI-200/201 worden door de overheid (DUO) niet meer geleverd/voorgeschreven. Wanneer een variant van dit formulier (bijvoorbeeld vanuit het school-administratiepakket) door scholen tot formulier aangewezen wordt, valt dat onder de eigen keuzes van de school. De overheid schrijft dus de vorm niet meer voor en levert m.b.t. die eigen keuzes van scholen geen voorgeschreven invulinstructie.

Zie ook 1.10 protocollen.

Aangescherpte exameneisen in het voortgezet onderwijs

In het schooljaar 2011-2012 zijn de exameneisen in het voortgezet onderwijs voor het eerst aangescherpt met de CE-eis (het gemiddelde van de cijfers voor het centraal examen moet tenminste 5,5 zijn). Sinds het schooljaar 2012-2013 geldt voor het havo en het vwo de zogenoemde kernvakkenregel.

Ook voor dit schooljaar 2013-2014 gelden nieuwe exameneisen:

 • Alle kandidaten moeten de rekentoets hebben afgelegd (ongeacht het daarvoor behaalde cijfer).
 • Voor het vmbo geldt dat het eindcijfer voor Nederlands 5 of meer moet zijn.

Om leerlingen, ouders en onderwijspersoneel zo goed mogelijk te informeren heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in samenwerking met het LAKS dit schooljaar opnieuw een handzame folder gemaakt over de exameneisen 2013-2014. Dit jaar zijn er twee verschillende folders. Een folder met alles over de exameneisen voor het vmbo 2013-2014, en een folder met alles over de exameneisen voor havo/vwo 2013-2014. In deze folders zijn de exameneisen voor dit jaar onder elkaar gezet en wordt er antwoord gegeven op de meest gestelde vragen over deze exameneisen.

De folders zijn te downloaden van Examenblad.nl.

Vmbo:

havo/vwo:

Rekentoets VO

Brochure en Activiteitenplanning

Het CvE heeft een nieuwe versie (versie 2) van de brochure 'Kaders rekentoets VO 2014' uitgebracht. Ook van de activiteitenplanning is een nieuwe versie (versie 2) uitgebracht.

In elk van de beide documenten is aan het begin vermeld hoe de wijzigingen ten opzichte van versie 1 zichtbaar gemaakt zijn. Op 29 januari 2014 zijn alle examensecretarissen hierover geïnformeerd via een mailing vanuit Examenblad.nl.

Examenloket en helpdesk

Het Examenloket, de ICT-examenhelpdesk van Cito (bij afname in ExamenTester) en de Facet-helpdesk van DUO (bij afname Facet) staan ook open voor de rekentoets. Zie de contactadressen in paragraaf 10 van deze Maartmededeling.

Pilot dyscalculie of ernstige rekenproblemen

In 2014 vindt een pilot plaats met een aangepaste rekentoets voor leerlingen met dyscalculie of ernstige rekenproblemen. Alle informatie over deze toets staat op www.examenblad.nl:

kies: jaarring 2014

kies: pagina 'kandidaten met een beperking', en daar pilot dyscalculie.

Onlangs zijn ook de datums bekend geworden voor deze ER-toets (ernstige rekenproblemen) voor het tweede tijdvak 2014. Deze datums zijn:

 • maandag 26 mei 2014: 2F
 • woensdag 28 mei 2014: 3F

Meer informatie over rekenen op www.examenblad.nl

kies: jaarring 2014

kies: uitklapmenu onder 'algemeen' en kies: rekenen

of: kies: uitklapmenu onder 'vwo' of 'havo' kies: rekenen 3F

of: kies: uitklapmenu onder 'TL', 'GL', KB' of 'BB' kies: rekenen 2F

Beroepsgerichte centrale examens vmbo

1.9.1 Samenstelling examenpakketten cspe's

De pakketten (gesealde examensets) met cspe's bevatten zowel opgavenboekjes als bijlagen en uitwerkbijlagen. Het vermelde aantal exemplaren op het voorblad is het aantal examens in die set. Iedere set bevat een aantal opgavenboekjes, hetzelfde aantal bijlagen en twee maal zoveel uitwerkbijlagen.

De examensecretaris wordt verzocht de examinatoren van het cspe hierop te attenderen. Paragraaf 6 van de Instructie voor de Examinator (maakt deel uit van zending A) bevat een overzicht waarin de examinator per cspe-onderdeel precies kan zien welke examendocumenten nodig zijn bij de afname.

1.9.2 Aandachtspunten bij de cspe's

Aandachtspunten:

 • bij de afname van het cspe
 • met betrekking tot geheimhouding van de opgaven
 • bij herkansing van het cspe

zijn opgenomen in de digitale versie van de meest recente Septembermededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl).

1.9.3 Bekendmaking N-termen beroepsgericht: 4 juni 2014 voorlopig, 11 juni 2014 definitief

Zie paragraaf 7.5.

1.9.4 Minitoetsen cspe's

De digitale minitoetsen bij de cspe's worden in 2014 afgenomen met MiniTester 2.10B.

 • 1. 
  Het programma voor digitale minitoetsen dat in 2013 is gebruikt, is niet meer bruikbaar.
 • 2. 
  Voor het oefenen met digitale minitoetsen kunnen leerlingen gebruik maken van voorbeeldminitoetsen (uit cspe's van eerdere examenjaren) op de dvd bij de eerste zending cspe's vanuit Cito. Deze eerste zending is op 11 februari 2014 aan de scholen gestuurd t.a.v. de examensecretaris.
 • 3. 
  MiniTester 2.10B kan niet op een stand-alone PC geïnstalleerd worden.

Als u minitoetsen niet digitaal kunt afnemen, wordt u verwezen naar de Septembermededeling hoofdstuk III paragraaf 4.6. Hier staat in de laatste alinea een mededeling opgenomen hoe u dan dient te handelen.

Voor eventuele vakspecifieke informatie zie 9.2

Protocollen AOC- en VO-raad

De AOC-raad en de VO-raad hebben gezamenlijk protocollen vastgesteld, die deels ook betrekking kunnen hebben op de handelwijze van scholen bij het centraal examen, bijvoorbeeld de tweede correctie, waarin opgenomen een voorbeeld voor een verklaring verrichte correctie (zie 1.6.2 van deze Maartmededeling). Een ander voorbeeld betreft het bewaren van de examens (p. 33 protocollen). De bedoeling van deze protocollen is zorgdragen voor adequate vastlegging op schoolniveau van zaken die niet centraal zijn geregeld. Het gebruik van protocollen is niet verplicht, maar wordt van harte aanbevolen.

Zie http://www.vo-raad.nl/dossiers/examens

In de correctievoorschriften geeft het CvE aan dat de regelgeving geen voorschriften bevat over het vermelden van punten en onvolkomenheden op het werk. In de protocollen van de VO-raad worden op dit punt wel keuzes gemaakt.

Scholen en docenten vragen zich af of de protocollen niet in strijd zijn met de CvE-regels. Dat zijn zij zeker niet. Het CvE geeft aan dat er op een aantal punten vanuit de overheid geen regels zijn. Binnen de ruimte die dat biedt, maken de AOC- en VO-raad, als handreiking aan de scholen, een keuze die voor de scholen geen voorschrift is.

Grootschrift/spraaksynthese en geheimhouding

Bij de Septembermededeling voor de centrale examens 2014 is een bijlage gevoegd waarin de regels rondom 'centrale examinering en beperking' gebundeld zijn opgenomen. Op Examenblad.nl is de informatie over centrale examinering voor leerlingen met een beperking direct toegankelijk gemaakt. Een afzonderlijke pagina, van daaruit direct toegankelijk, regelt de recente aanpassingen ten behoeve van leerlingen met dyscalculie of ernstige rekenproblemen.

De pagina over leerlingen met een beperking vindt u op Examenblad.nl.

Papieren centrale examens worden geleverd met als standaardletter Arial punt 12. Bijschriften in grafieken en tabellen kunnen iets kleiner zijn. Soms wordt in bronteksten bij moderne vreemde talen van de standaard letter afgeweken. Dat was in voorgaande jaren ook al zo.

Om technische redenen hebben in 2014 de centrale examens Latijn en Grieks nog een andere standaardletter in de teksten.

Omdat vergroting niet meer nodig is, behoort het eerder openen van verzegelde pakketten tot het verleden. Een letter van grootte 12 is in beginsel adequaat voor een kandidaat met dyslexie. Als om bijzondere redenen toch een extra vergroting nodig wordt geacht, dan kan dat met inachtneming van de daarvoor geldende regels (zie de brochure). Het werk dient direct voorafgaand aan de zitting te worden verricht en moet streng worden geprotocolleerd. Dat geldt ook voor andere handelingen die nodig kunnen zijn, zoals het overzetten van bestanden van cd-rom op usb-stick.

In het tweede tijdvak wordt sinds 2013 een Daisy-cd geleverd voor de centrale examens Nederlands en Engels; voor de overige centrale examens is in het tweede tijdvak geen Daisy-cd beschikbaar. De kandidaat die in het eerste tijdvak Daisy gebruikte, krijgt (behalve bij Nederlands en Engels) door de school een individuele voorleeshulp toegewezen die op aanwijzen van de kandidaat passages voorleest.

In het tweede tijdvak worden alle spraaksynthese-pdf's per schooltype op één schijf geleverd. Dat vereist enige aanpassing van de procedures, zie de brochure.

Spelling Nederlands in het centraal examen

Spelling Nederlands wordt beoordeeld bij centrale examens Nederlands.

Naar aanleiding van vragen hierover:

 • a. 
  In 2014 geldt alleen de officiële spelling van 2005.
 • b. 
  Bij gebruik van de computer als schrijfgereedschap hoeft de spellingcontrole niet te worden uitgeschakeld (N.B.: een digitaal woordenboek is niet toegestaan).
 • c. 
  De eisen ten aanzien van spelling gelden onverkort voor kandidaten met een leesbeperking (dyslexie). De school kan wel overwegen de kandidaat bij het examen een computer met spellingcontrole ter beschikking te stellen: dat is een toegestaan hulpmiddel.
 • d. 
  Bij sommige ernstige leesbeperkingen en/of combinatie met een motorische beperking is het toetsenbord van de computer als invoermiddel niet bruikbaar. Indien de school een kandidaat heeft waarvoor dat geldt, neemt de school contact op met het CvE via beperking@cve.nl, om te overleggen over een aangepaste wijze van examinering.

Hulpmiddelen

1.13.1 BINAS en Biodata kleurenblinde kandidaten

De toegestane edities van BINAS (vmbo, havo en vwo) en Biodata (havo en vwo) bevatten afbeeldingen in kleur. Voor kleurenblinde kandidaten kan het soms lastig of onmogelijk zijn uit de kleurenafbeeldingen de gewenste informatie te halen. Daartoe geldt de volgende regel. Als een kandidaat de kleuren niet kan onderscheiden, dan kan een toezichthouder behulpzaam zijn. Deze kan het volgende doen: de kandidaat noemt een kleur, waarop de toezichthouder aanwijst welke delen van de figuur de door de kandidaat genoemde kleur hebben. Of de kandidaat wijst een gebied/lijn aan waarvan hij de kleur wil weten, de toezichthouder noemt de kleur.

Deze methode wordt standaard zo toegepast bij aardrijkskunde (havo en vwo), met rijk en functioneel kleurgebruik in de atlas. Bij aardrijkskunde voegt de inspectie de aanwijzing toe dat het aanbeveling verdient de kandidaat afzonderlijk te plaatsen en daarmee hinder voor andere kandidaten te voorkomen.

Bij BINAS en Biodata blijken kleurproblemen vrij zeldzaam te zijn, bij veel afbeeldingen is het voldoende dat de kandidaat verschillen ziet en hoeft hij niet kleuren te herkennen. Bovendien weet de kandidaat door het intensieve gebruik van BINAS en Biodata bij de voorbereiding op het examen of en in welke mate hij dit probleem redelijkerwijze kan verwachten. Het apart plaatsen van de kandidaten is vanwege de geringe kans/omvang niet nodig.

1.13.2 Woordenboekgebruik

De inspectie heeft geconstateerd dat scholen vragen hebben over wat ten aanzien van woordenboekgebruik mogelijk en toegestaan is. Deze informatie is opgenomen in de Regeling Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2014, kenmerk: CvE-12.01404, datum: 19 juni 2012, op Examenblad.nl. Voor het vak Engels is deze regeling aangevuld met een bepaling die te vinden is in de vakspecifieke informatie.

E-mailadressen

In de examenperiode wordt gebruik gemaakt van e-mails om de scholen steeds zo snel mogelijk te kunnen informeren. Ook worden diverse examenstukken dit jaar niet op papier maar per e-mail toegestuurd.

Deze berichten worden gestuurd naar het officiële e-mailadres dat staat vermeld op de "Persoonlijke pagina op het Examenblad" van iedere school.

De examensecretaris kan het e-mailadres van de examensecretaris wijzigen op deze persoonlijke pagina. Voorheen diende dit via DUO/Examendiensten te geschieden.

De mailings worden naar het e-mailadres van de examensecretaris verzonden en als cc naar de plaatsvervangend-examensecretaris.

Zie voor een nadere toelichting betreffende de "Persoonlijke pagina op Examenblad.nl": www.examenblad.nl/examensecretaris.

N.B. aflevering examenopgaven

De berichten "ontvangst examenopgaven" worden ook naar bovenvermelde e-mailadressen verzonden (zie 3.1).

2 Tijdschema centraal examen 2014

Het tijdschema van werkzaamheden is gepubliceerd in de Septembermededeling over de centrale examens 2014. In de digitale versie van de Maartmededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) is het tijdschema door doorklikken te raadplegen.

Wijziging datum bekendmaking normering vmbo

Voor de onderstaande activiteiten in het 'Tijdschema van werkzaamheden voor de eindexamens vwo, havo, vmbo, schooljaar 2013/2014' is de datum gewijzigd van donderdag 12 naar woensdag 11 juni 2014:

 • Bekendmaking definitieve normering beroepsgerichte programma's vmbo om 08.00 uur op www.examenblad.nl en www.cito.nl
 • Bekendmaking normering eerste tijdvak algemene vakken vmbo, om 08.00 uur op www.examenblad.nl en www.cito.nl
 • Begin van het tweede tijdvak voor de cspe's GL

Deze wijziging is ook per e-mail vanuit Examenblad.nl aan de scholen bekend gemaakt op 28 november 2013.

3 Ontvangst examenbescheiden

Ontvangst examenopgaven

De examenopgaven worden gereproduceerd door Speciaaldrukkerij Lijnco en afgeleverd onder verantwoordelijkheid van distributeur G4S (Group 4 Securicor) en diens onderaannemer Rutgers.

U ontvangt op het opgegeven e-mailadres (zie 1.14) in week 15, voor het eerste tijdvak en in week 21 voor het tweede tijdvak, bericht op welk van onderstaande dagen u de opgaven ontvangt:

 • eerste tijdvak: 6, 7 of 8 mei 2014
 • tweede tijdvak: 2, 3 of 4 juni 2014

G4S (Group 4 Securicor) overhandigt tussen 8.30 uur en 17.00 uur de dozen met examenpakketten aan de functionarissen die vooraf aangemeld zijn bij DUO.

Zie ook hoofdstuk 1.1 Distributie Examens.

(Na)Bestellingen (papieren opgaven, daisy-cd's en spraaksynthese-cd's), die voor 3 maart 2014 (1e tv) en voor 23 april 2014 (2e tv) zijn doorgegeven via de beveiligde site van DUO worden op één van bovenstaande data afgeleverd.

Bestellingen na deze data worden als "spoedbestelling" door koerier Mikropakket apart geleverd op één van bovenstaande dagen.

Vanaf 6 mei 2014 wordt u verzocht nabestellingen via examens@duo.nl aan DUO/Examendiensten door te geven. Hiervoor zijn dan de volgende gegevens nodig: naam, afleveradres, BRINnummer + brinvolgnummer, telefoonnummer, naam van de examensecretaris van de school, schoolsoort, vakcodes, vakomschrijving en de extra te ontvangen aantallen per vak.

In overleg met u wordt bepaald op welke dag de "spoedbestelling" wordt afgeleverd.

Verzoek: controleer tijdig of u de juiste aantallen opgaven hebt besteld. Nabestellingen zo spoedig mogelijk doch vóór 26 april 2014 (begin meivakantie) doorgeven, zodat u zeker bent dat ze tijdig worden geleverd!

Ontbreekt een doos of examenpakket, mailt u dan direct naar DUO/Examendiensten, e-mailadres: examens@duo.nl. Vermeld dan altijd het brin-nummer en de doosnummers (per schoolsoort) of examenpakketten (per schoolsoort/per vak) die ontbreken.

Bij (ver)late bestellingwijzigingen (verkeerd vak besteld) ontvangt de school in de reguliere bestelling eveneens het verkeerd bestelde vak. De examenpakketten staan namelijk al gereed voor verzending. Betreffende pakketten moeten ongeopend opgeborgen worden op een absoluut veilige plaats tot na afloop van de betreffende examens.

Als dozen of examenpakketten beschadigd zijn, neemt u direct contact op met DUO/Examendiensten, telefoon 050-5998933. Dit moet tevens onmiddellijk worden gemeld aan de accountmedewerker van het inspectiekantoor of aan de contactinspecteur van uw school.

Een examenpakket mag niet eerder geopend worden dan het op het voorblad aangegeven moment. Indien er in het tweede tijdvak voor een vak geen kandidaat is, mag het desbetreffende examenpakket niet eerder geopend worden dan na afloop van de examenzitting van het tweede tijdvak.

Correctievoorschriften

De correctievoorschriften van de schriftelijke examens worden uitsluitend digitaal ter beschikking gesteld (zie onderdeel 1.5 van deze Maartmededeling).

Voor de cspe's bevat de tweede zending (medio maart vanuit Cito) per praktijkexamen twee (papieren) exemplaren van het correctievoorschrift (zie Septembermededeling III.4.2, onder C).

Materiaal van Cito

Ten behoeve van het inzenden van deelscores naar Cito ontvangen de scholen in de week van 11 tot 16 maart 2014 nadere informatie over het programma WOLF en het instrueren van de docenten.

Kenmerken van de centrale examens, zoals het aantal vragen en het maximale aantal scorepunten per vraag, werden voorheen voor de docent toegankelijk vooraf in WOLF gepubliceerd. Sinds 2011 worden deze gegevens voor iedereen toegankelijk gemaakt op cito.nl. Dit gebeurt gelijktijdig met de publicatie van de examengegevens t.b.v. WOLF en de model-antwoordbladen voor de moderne vreemde talen havo en vwo. Voor het eerste tijdvak worden deze gegevens gepubliceerd op 11 april 2014 en voor het tweede tijdvak op 4 juni 2014.

Aan de hand van deze gegevens kan o.a. het LAKS de digitale formulieren maken waarop kandidaten hun commentaar kunnen leveren.

De schaallengte per examen wordt definitief gepubliceerd samen met de normeringsterm (zie 7.3 en 7.5). Daarbij kan een incidentele aanpassing ten opzichte van deze eerder door Cito gepubliceerde gegevens nooit helemaal worden uitgesloten. Voor de voorbereiding van de kandidaten heeft deze informatie overigens geen waarde.

Errata schriftelijke examens

De op dat moment bekende errata op de opgaven voor het eerste tijdvak worden uiterlijk woensdag 7 mei 2014 via de beveiligde site van DUO verspreid. Erratumbladen op de opgaven waarbij een of meer bladzijden met examenopgaven in kandidaataantallen moeten worden verstrekt, worden uiterlijk 9 mei per koerier afgeleverd.

Voor het tweede tijdvak worden errata op de opgaven uiterlijk woensdag 4 juni 2014 via de beveiligde site van DUO verspreid. Erratumbladen op de opgaven waarbij een of meer bladzijden met examenopgaven in kandidaataantallen moeten worden verstrekt, worden uiterlijk 6 juni 2014 per koerier afgeleverd. Een erratum op een opgave moet aan het begin van de examenzitting aan de kandidaten worden bekendgemaakt.

Op Examenblad.nl wordt uiterlijk op 24 april 2014 bekend gemaakt bij welke examens errata op de opgaven zijn vastgesteld (zie ook 2.1).

Errata op de correctievoorschriften en aanvullingen op het correctievoorschrift na afname van het examen worden alleen digitaal verzonden; zie ook 1.14 van deze mededeling. Na afloop van de examenzitting worden ze ook geplaatst op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) en www.cito.nl.

4 Nadere mededelingen over examenopgaven

Aantallen examenopgaven tweede tijdvak

Voor het tweede tijdvak worden de aantallen examenopgaven volgens volgend overzicht bepaald. Dit geldt voor alle vormen van onderwijs: (zie ook N.B. 1 en 2)

 

Aantal kandidaten eerste tijdvak

Aantal opgaven tweede tijdvak

1-25

5

26-60

10

61-120

15

121-200

20

Meer dan 200

25

N.B. 1 Als het aantal voor het tweede tijdvak te verwachten kandidaten groter is dan het op grond van deze tabel te leveren aantal, dan kunnen de extra opgaven per e-mail via examens@duo.nl worden besteld bij DUO, afdeling Examendiensten. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig: naam, afleveradres, BRIN-nummer+brinvolgnummer, telefoonnummer, naam van de examensecretaris van de school, schoolsoort, vakcodes, vakomschrijving en de extra te ontvangen aantallen per vak. Hierover dus niet de inspectie benaderen!

N.B. 2 De opgaven voor het tweede tijdvak bij de aangewezen vakken (zie 5.1), afgenomen door het College voor Examens, worden niet toegezonden, ook niet na afloop van het examen.

5 Aangewezen vakken tweede tijdvak

De aangewezen vakken

Het College voor Examens kan vakken aanwijzen waarvan het centraal examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het College voor Examens. In 2014 zijn de volgende vakken aangewezen:

 • a. 
  in vmbo BB de vakken: Frans*, Spaans, Turks, Arabisch;
 • b. 
  in vmbo BB de vakken*: Nederlands, Engels, Duits, maatschappijleer II, nask 1, wiskunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en economie;
 • c. 
  in vmbo KB de vakken: Frans*, Turks en Arabisch;
 • d. 
  in vmbo GL: beroepsgerichte vakken (alleen met c.s.e.): transport en logistiek en voertuigentechniek;
 • e. 
  in vmbo GL/TL de vakken: Turks, Arabisch, Fries, muziek, dans en drama;
 • f. 
  in havo de vakken: Fries, Russisch, Turks, Arabisch en muziek;
 • g. 
  in vwo de vakken: Fries, Russisch, Turks, Arabisch, muziek, economie (bezemexamen oud programma) en tehatex.
 • Alleen voor scholen die niet meedoen met de flexibele en digitale c.e.'s.

Tijd en plaats aangewezen vakken

Het examen is op vrijdag 20 juni 2014 en wordt afgenomen op één van de staatsexamenlocaties verspreid over het land.

Aanvangstijdstippen:

 • ochtendzittingen 09:30 uur
 • middagzittingen 14:00 uur

De kandidaten dienen een half uur voor de aanvang aanwezig te zijn.

Frans-BB (zie 5.1*), Frans-KB (zie 5.1*), dans (GL/TL), drama (GL/TL), muziek (havo) en muziek (GL/TL) worden afgenomen met behulp van de computer, aanvang: 14:00 uur.

Muziek (vwo) wordt afgenomen met behulp van de computer, aanvang 09:30 uur.

Aanmelding aangewezen vakken

Kandidaten moeten uiterlijk op maandag 16 juni 2014, 17:00 uur door de school zijn aangemeld. Nadere informatie over de aanmeldingsprocedure ontvangt de school in de maand mei van DUO, afdeling Examendiensten.

Gang van zaken aangewezen vakken

Kandidaten dienen een half uur voor aanvang van het examen aanwezig te zijn. Zij dienen zich te kunnen legitimeren. Als de kandidaat niet over een geldig legitimatiebewijs beschikt, kan de legitimatie ook plaatsvinden door een functionaris van de school die de kandidaat vergezelt. Indien de kandidaat een toegestaan hulpmiddel wenst te gebruiken, bijvoorbeeld een woordenboek, moet hij het zelf meenemen.

Reis- en eventuele verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Na vaststelling van de uitslag is, anders dan bij op school gemaakte examens, inzage in het gemaakte werk niet mogelijk. Wel kan de kandidaat schriftelijk verzoeken om een mondelinge toelichting door het College voor Examens.

Toezending resultaten aangewezen vakken

De vastgestelde cijfers staan uiterlijk woensdag 25 juni 2014 om 10.00 uur op de beveiligde site van DUO. Deze site wordt ook gebruikt voor de communicatie met BRON. De gegevens op de beveiligde site kunnen geraadpleegd worden door de contactpersonen van uw instelling, met de rol examensecretaris, die in het bezit zijn van een 'token' (+ inlognaam en wachtwoord).

Nadere instructie ontvangt de school in mei van DUO, afdeling Examendiensten.

De scholen ontvangen de cijfers van hun kandidaten tevens per post in week 26.

De directeur en secretaris van het eindexamen stellen -waar van toepassing- de uitslag vast en reiken bijbehorende waardepapieren uit (diploma, cijferlijst, certificaat).

6 De tweede correctie

De koppeling van de scholen voor de uitvoering van de tweede correctie wordt verricht door DUO. Nadat de koppeling per brief bekend is gemaakt aan de scholen in maart, wijst het bevoegd gezag van de school de gecommitteerden zelf aan. Deze aanwijzing maakt het bevoegd gezag bekend aan die scholen waarvoor zij de tweede correctie verzorgen.

Bij problemen met de pooling van de tweede correctie contact opnemen met DUO/Examendiensten, e-mail: examens@duo.nl.

7 Normering en cijferbepaling

Inzending deelscores aan Cito, eerste tijdvak (WOLF)

De normering van de examens wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde scores. Scholen leveren hiervoor via het programma WOLF gegevens aan.

Via WOLF worden per examen de deelscores van een vastgesteld aantal kandidaten ingezonden. Het gevraagde aantal kandidaten per examen staat vermeld in het correctievoorschrift en wordt ook vermeld op de wolfsite wolf.cito.nl onder informatie 2014.

Heeft uw school voor een bepaald examen minder kandidaten dan het gevraagde aantal, zend dan de deelscores in van alle kandidaten die dat examen hebben afgelegd.

Zijn er meer kandidaten dan het gevraagde aantal, zend dan bij voorkeur de gegevens in van alle kandidaten, maar in elk geval van de alfabetisch eerste kandidaten tot het gevraagde aantal bereikt is.

De uiterste inzenddata staan per examen vermeld in het correctievoorschrift en worden ook vermeld op de wolfsite wolf.cito.nl en in het tijdschema van werkzaamheden voor de eindexamens in hoofdstuk IV van de Septembermededeling.

Bevraging van docenten naar oordeel over examen

De afgelopen jaren is ervaring opgedaan met het aanbieden van een korte vragenlijst bij de eerste tijdvak examens via WOLF. Gebleken is dat dat bruikbare informatie oplevert voor de evaluatie van de examens.

De resultaten uit de korte vragenlijst geven een eerste globaal beeld van hoe het examen door docenten beoordeeld is. Dit beeld is nog te globaal om meteen te concluderen dat aanpassingen in toekomstige centrale examens nodig zijn. De resultaten van de korte vragenlijst worden opgenomen in het jaarlijkse examenverslag van Cito en kunnen aanleiding zijn om een bepaald examen een volgend jaar uitgebreid te bevragen.

Uitgebreide bevraging vindt dit jaar plaats voor de volgende examens:

 • Duits vmbo GL/TL
 • Nederlands vmbo GL/TL
 • Filosofie havo
 • Wiskunde B vwo
 • Engels vwo
 • Latijn vwo

De tweede vragenlijst heeft een invultijd van ongeveer tien minuten. De resultaten van deze vragenlijst worden met het oog op de verdere ontwikkeling van het examen met de vakvereniging besproken en docenten ontvangen een samenvatting van de resultaten.

Inzending deelscores tweede tijdvak

Via WOLF (zie ook 7.1) worden de deelscores ingezonden van de tweede tijdvak kandidaten vmbo algemene vakken, havo en vwo. De uiterste datum voor inzending in het tweede tijdvak is vrijdag 20 juni. De normering van de tweede tijdvak examens wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde scores. Daarom is het van belang dat u zoveel als mogelijk deelscores op de tweede tijdvakken instuurt met behulp van het programma WOLF.

Schaallengte

De lengtes van de scoreschalen centraal (schriftelijk) examen worden opgenomen in de mededelingen over de cijferbepaling die na de normering aan de scholen worden toegezonden (zie 7.5).

Onder- en bovengrenzen van N

Sinds 2006 heeft de normeringsterm N bij alle centrale examentoetsen een ondergrens van 0,0.

Van de bovengrens van 2,0 kan bij onvolkomenheden in het examen worden afgeweken.

Bekendmaking normering

Eerste tijdvak

Bekendmaking N-termen beroepsgericht: 4 juni 2014 voorlopig, 11 juni 2014 definitief

In 2012 en in 2013 is gebleken dat de kandidaten beter gepresteerd hebben dan in 2011. Een voor de hand liggende verklaring hiervoor is de aanscherping van de regels voor de uitslagbepaling.

Of de examenkandidaten in 2014 ook weer vaardiger zullen blijken te zijn dan de kandidaten van vóór 2012 is op voorhand niet te voorspellen. Net als afgelopen jaar wil het CvE ook dit jaar de resultaten van alle centrale examens (vwo, havo, algemene vakken vmbo en beroepsgerichte vakken vmbo) in samenhang kunnen bezien. Dit is niet eerder mogelijk dan op 6 juni 2014. Daarom maakt het CvE op 4 juni 2014 uitsluitend voorlopige N-termen bekend voor de centrale examens beroepsgericht. Op basis van de voorlopige N-term kan het voorlopige CE-cijfer worden vastgesteld.

De definitieve N-termen zullen niet lager zijn dan de voorlopige N-termen, zodat het definitieve CE-cijfer niet lager kan zijn dan het voorlopige.

Scholen kunnen vanaf 4 juni dan wel alvast beginnen met de herkansingen van het cspe BB en het cspe KB. Herkansing van het cspe GL kan pas vanaf 11 juni 2014 plaatsvinden (zie het document 'Herkansen van het cspe' bij III4.3 van de Septembermededeling).

De definitieve N-termen beroepsgericht worden, gelijktijdig met de N-termen voor de algemene vakken vmbo, op 11 juni 2014 gepubliceerd.

Bekendmaking N-termen algemene vakken

Op woensdag 11 juni 2014 worden de N-termen voor de algemene vakken vmbo bekend gemaakt en op donderdag 12 juni 2014 die voor de examens havo en vwo. Het tijdstip van bekendmaking is telkens 08.00 uur. De officiële bekendmaking is op Examenblad.nl (www.examenblad.nl); tegelijkertijd worden dezelfde gegevens ook op www.cito.nl gepubliceerd.

Per vak wordt de normeringsterm 'N' gepubliceerd en de bijbehorende tabel voor de omzetting van score naar cijfer. In de gepubliceerde tabellen staat bij iedere score het juiste c.e.-cijfer.

Tevens wordt aan de scholen op de genoemde tijdstippen een e-mailbericht verstuurd met het internetadres vanwaar de mededeling over de normering en de omzettingstabellen kan worden gedownload. Met deze gegevens zijn alle c.e.-cijfers en uitslagen te bepalen. Bij de digitale centrale examens algemene vakken BB en KB vraagt de omzetting van score naar cijfer om bijzondere aandacht van de examensecretaris.

Zie paragraaf 8.7 van de brochure 'kaders flexibele en digitale centrale examens 2014 BB en KB'.

Tweede tijdvak

De definitieve normering wordt op dezelfde manier bekend gemaakt als die in het eerste tijdvak, en wel voor alle schooltypen op woensdag 25 juni 2014 om 08.00 uur.

Vaststelling van het c.e.-cijfer

Scholen stellen zelf het c.e.-cijfer vast volgens de daarvoor geldende regels voor omzetting van score naar cijfer.

Bij de 'aangewezen vakken' krijgen de scholen het resultaat als cijfer toegezonden. Er hoeft daarbij geen omzetting van score naar cijfer meer plaats te vinden.

8 Mededelingen per vak voor 2014 havo/vwo

Inhoudelijke mededelingen zijn gegeven in de Septembermededeling over het examen 2014. Deze mededelingen per vak staan, met de syllabi, in de digitale versie van de Septembermededeling (paragrafen III.1.3 en III.2) en Maartmededeling (paragrafen 8.1 en 8.2) op www.examenblad.nl.

Sinds 2009 wordt de examenstof voor havo/vwo gespecificeerd in syllabi. Het verdient aanbeveling deze syllabi onder de aandacht van de docenten/examinatoren te brengen.

Pilots havo/vwo

Voor de vakken wiskunde A, wiskunde B, wiskunde C (alleen vwo), natuurkunde, scheikunde, biologie, geschiedenis en maatschappijwetenschappen nemen enkele scholen deel aan een pilot met een experimenteel examenprogramma. Alleen scholen die van het ministerie van OCW toestemming hebben aan de pilot deel te nemen, ontvangen de pilotexamens.

vwo

vwo

vakspecifieke informatie *

wijzigingen

in

vakspecifieke

info t.o.v.

September-

mededeling?

syllabi* 2014

Nederlands

info Ne vwo ce 2014

Nee

syllabus

moderne vreemde talen

info mvt vwo ce 2014 vs2

Ja

syllabus

Grieks

info Grieks vwo ce 2014

Nee

syllabus

Latijn

info Latijn vwo ce 2014

Nee

syllabus

Fries

info Fries vwo ce 2014

Nee

syllabus

wiskunde A

info wiA vwo ce 2014 vs2

Ja

syllabus

wiskunde B

info wiB vwo ce 2014 vs2

Ja

syllabus

wiskunde C

info wiC vwo ce 2014 vs2

Ja

syllabus

natuurkunde

info na vwo ce 2014

Nee

syllabus

scheikunde

info sk vwo ce 2014

Nee

syllabus

biologie

info bi vwo ce 2014

Nee

syllabus

aardrijkskunde

info ak vwo ce 2014

Nee

syllabus

geschiedenis

info gs vwo ce 2014

Nee

syllabus

economie

info ec vwo ce 2014

Nee

syllabus

m&o

info m&o vwo ce 2014 vs2

Ja

syllabus

maatschappijwetenschappen

info maw vwo ce 2014 vs2

Ja

syllabus

filosofie

info fi vwo ce 2014

Nee

syllabus

kunst #

info kunst vwo ce 2014 vs2

Ja

syllabus

muziek

info muziek vwo ce 2014 vs2

Ja

syllabus

tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving

info tehatex vwo ce 2014

Nee

syllabus

 • In de digitale versie van de September- en Maartmededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) kunt u de vakspecifieke informatie en de syllabus openen door op de link te klikken.

# kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

havo

havo

vakspecifieke informatie *

wijzigingen

in

vakspecifieke

info t.o.v.

September-

mededeling?

syllabi* 2014

Nederlands info

info Ne havo ce 2014

Nee

syllabus

moderne vreemde talen

info mvt havo ce 2014

Ja

syllabus

Fries

info Fr havo ce 2014

Nee

syllabus

wiskunde A

info wiA havo ce 2014 vs2

Ja

syllabus

wiskunde B

info wiB havo ce 2014 vs2

Ja

syllabus

natuurkunde

info na havo ce 2014

Nee

syllabus

scheikunde

info sk havo ce 2014

Nee

syllabus

biologie

info bi havo ce 2014

Nee

syllabus

aardrijkskunde

info ak havo ce 2014

Nee

syllabus

geschiedenis

info gs havo ce 2014

Nee

syllabus

economie

info ec havo ce 2014

Nee

syllabus

m&o

info m&o havo ce 2014

Nee

syllabus

maatschappijwetenschappen

info maw havo ce 2014 vs2

Ja

syllabus

filosofie

info fi havo ce 2014

Nee

syllabus

kunst #

info kunst havo ce 2014 vs2

Ja

syllabus

muziek

info muziek havo ce 2014 vs2

Ja

syllabus

tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving

info tehatex havo ce 2014

Nee

syllabus

 • In de digitale versie van de September- en Maartmededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) kunt u de vakspecifieke informatie en de syllabus openen door op de link te klikken.

# kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

9 Mededelingen per vak voor 2014 vmbo

Inhoudelijke mededelingen zijn gegeven in de Septembermededeling over het examen 2014. Deze mededelingen per vak staan, met de syllabi, in de digitale versie van de Septembermededeling (paragrafen III.3.3 en III.5) en Maartmededeling (paragrafen 9.1 en 9.2) op www.examenblad.nl.

Sinds 2009 wordt de examenstof voor vmbo gespecificeerd in syllabi. Het verdient aanbeveling deze syllabi onder de aandacht van de docenten/examinatoren te brengen.

Leeswijzer globale examenprogramma's

Eventuele onduidelijkheid naar aanleiding van de lay-out van de globale examenprogramma's over wat wel en niet tot de centraal examenstof behoort, wordt hier uitgelegd. Zie voor de uitleg de leeswijzer globale examenprogramma's in de Maartmededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl).

Algemene vakken vmbo

algemene vakken vmbo

vakspecifieke informatie *

wijzigingen

in

vakspecifieke

info t.o.v.

September-

mededeling?

syllabi* 2014

Nederlands

info Ne vmbo ce 2014

Nee

syllabus

Frans

info Fa ce 2014

Nee

syllabus

Duits

info Du ce 2014

Nee

syllabus

Engels

info En ce 2014

Nee

syllabus

Spaans, Turks, Arabisch

info Sp Tu Ar ce 2014

Nee

syllabus

Fries

info Fr ce 2014

Nee

syllabus

maatschappijleer II

info ma2 ce 2014

Nee

syllabus

wiskunde

info wi ce 2014

Nee

syllabus

natuur- en scheikunde I

info nask1 ce 2014 vs2

Ja

syllabus

natuur- en scheikunde II

info nask2 ce 2014

Nee

syllabus

biologie

info bi ce 2014

Nee

syllabus

aardrijkskunde

info ak ce 2014

Nee

syllabus

geschiedenis

info gs ce 2014

Nee

syllabus

economie

info ec ce 2014

Nee

syllabus

beeldende vorming

info beeldend ce 2014

Nee

syllabus

muziek **

info muziek ce 2014

Nee

syllabus

dans **

info dans ce 2014

Nee

syllabus

drama **

info drama ce 2014

Nee

syllabus

 • In de digitale versie van de September- en Maartmededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) kunt u de vakspecifieke informatie en de syllabus openen door op de link te klikken.

Beroepsgerichte vakken vmbo

Bij zending 1 vanuit Cito van het cspe (verzonden 11 februari 2014) is een 'grijze vlekken exemplaar' van het examenboekje naar de scholen toegestuurd. In een grijze vlekken exemplaar is alleen de informatie zichtbaar die noodzakelijk is voor de voorbereiding op de afname van het cspe. De informatie die bij de voorbereiding niet nodig is, is onleesbaar gemaakt door deze met een grijze vlek te bedekken.

Het is van belang dat de examinator alle opgaven uit het leerlingenboekje zelf maakt voordat hij start met de afname van het cspe. Daarom mag de examinator maximaal vijf werkdagen voorafgaand aan de daadwerkelijke start van de afname van het cspe een leerlingenboekje inzien en zelf de opgaven maken.

 

sector techniek

vakspecifieke informatie *

wijzigingen

in

vakspecifieke

info t.o.v.

September-

mededeling?

syllabi * 2014

bouwtechniek-timmeren

info BTt ce 2014

Nee

syllabus

bouwtechniek-metselen

info BTm ce 2014

Nee

syllabus

bouwtechniek-schilderen

info BTs ce 2014

Nee

syllabus

bouwtechniek-fijnhoutbewerken

info BTf ce 2014

Nee

syllabus

bouw-breed

info Bbr ce 2014

Nee

syllabus

elektrotechniek

info ET ce 2014

Nee

syllabus

installatietechniek

info IT ce 2014

Nee

syllabus

metaaltechniek

info MT ce 2014

Nee

syllabus

metalektro

info ME ce 2014

Nee

syllabus

instalektro

info IE ce 2014

Nee

syllabus

grafimedia

info GM ce 2014

Nee

syllabus

transport en logistiek

info T&L ce 2014

Nee

syllabus

voertuigentechniek

info VT ce 2014

Nee

syllabus

 

sector zorg en welzijn

vakspecifieke informatie *

wijzigingen

in

vakspecifieke

info t.o.v.

September-

mededeling?

syllabi *

uiterlijke verzorging

info UV ce 2014

Nee

syllabus

verzorging

info VZ ce 2014

Nee

syllabus

zorg-en-welzijn-breed

info ZWbr ce 2014

Nee

syllabus

 

sector economie

vakspecifieke informatie *

wijzigingen

in

vakspecifieke

info t.o.v.

September-

mededeling?

syllabi *

administratie

info AD ce 2014

Nee

syllabus

handel en verkoop

info HV ce 2014

Nee

syllabus

mode en commercie

info MC ce 2014

Nee

syllabus

handel en administratie

info HA ce 2014

Nee

syllabus

consumptief-horeca

info COhor ce 2014

Nee

syllabus

consumptief-bakken

info CObak ce 2014

Nee

syllabus

consumptief-breed

info CObr ce 2014

Nee

syllabus

 

sector landbouw

vakspecifieke informatie *

wijzigingen

in

vakspecifieke

info t.o.v.

September-

mededeling?

landbouw-breed

info LB ce 2014

Nee

plantenteelt

info LNplant ce 2014

Nee

groene ruimte

info LNgroen ce 2014

Nee

bloembinden en -schikken

info LNbloem ce 2014

Nee

dierhouderij en -verzorging

info LNdier ce 2014

Nee

verwerking agrarische producten

info LNvap ce 2014

Nee

agrarische techniek

info LNat ce 2014

Nee

agrarische bedrijfseconomie

info LNab ce 2014

Nee

 

sector landbouw

syllabi * BB

syllabi * KB

syllabi * GL

landbouw-breed

syllabus

syllabus

syllabus

plantenteelt

syllabus

syllabus

syllabus

groene ruimte

syllabus

syllabus

syllabus

bloembinden en -schikken

syllabus

syllabus

syllabus

dierhouderij en -verzorging

syllabus

syllabus

syllabus

verwerking agrarische producten

syllabus

syllabus

syllabus

agrarische techniek

x

syllabus

x

agrarische bedrijfseconomie

x

syllabus

x

 

nieuwe beroepsgerichte vakken

vakspecifieke informatie *

wijzigingen

in

vakspecifieke

info t.o.v.

September-

mededeling?

syllabi *

ict-route

info ict-route ce 2014

Nee

syllabus

Intersectoraal

info intersectoraal ce 2014

Nee

syllabus

techniek-breed

info tn-breed ce 2014

Nee

syllabus

technologie in de GL

info technoGL ce 2014

Nee

syllabus

sport, dienstverlening en veiligheid

info sdv ce 2014

Nee

syllabus

 • In de digitale versie van de September- en de Maartmededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) kunt u de vakspecifieke informatie en de syllabus openen door op de link te klikken.

Contactadressen bij de examens

Examenloket

Vanaf begin maart 2014 kunt u met alle vragen over examens in principe op één plek terecht: het Examenloket. Het Examenloket is een samenwerking van het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, het College voor Examens en DUO met als doel de voorlichting over wet- en regelgeving rond het examen VO te optimaliseren. Scholen kunnen bij het Examenloket terecht voor alle inhoudelijke vragen die betrekking hebben op de examens voortgezet onderwijs. Het Examenloket zorgt dat de vraag wordt beantwoord, waarbij zij terug kan vallen op de samenwerkende partners. Zo kunnen de scholen rekenen op een snel, eenduidig en juist antwoord.

Dit laat onverlet dat voor hieronder specifiek aangeduide zaken ook direct contact opgenomen kan worden met de betreffende instantie. Bij twijfel: neem contact op het met Examenloket.

Vooralsnog gelden op het bovenstaande twee uitzonderingen:

 • Bij vragen over logistiek en over de levering van examengegevens wendt u zich nog tot DUO (zie 10.2 en 10.3).
 • Mocht zich tijdens de afname van een digitale toets een technisch probleem voordoen, dan mag geen kostbare tijd verloren gaan. Daarom kunt u zich met technische vragen over de examensoftware rechtstreeks wenden tot de helpdesk voor ExamenTester (10.4) dan wel Facet (10.5).

Waar voor wat in het kort:

 • wet- en regelgeving: Examenloket
 • onregelmatigheden bij centraal examens, beschadigde examenpakketten en geschillen rond vaststelling scores: Examenloket. U wordt vervolgens direct doorverbonden met de juiste persoon bij de Inspectie van het Onderwijs.
 • inhoudelijke vragen over centrale en/of de rekentoets VO: Examenloket. U wordt vervolgens direct doorverbonden met de juiste persoon bij het College voor Examens.
 • pooling tweede correctie en bestelling opgaven; opgave kandidaten aangewezen vakken tweede tijdvak (zie 5.3): DUO/Examendiensten (10.2)
 • vragen m.b.t. levering van de examengegevens aan BROn: DUO/IPO (10.3)
 • problemen met WOLF, installatie en/of werking software bij de afname van examens (Ict-examenhelpdesk Cito) (10.4)
 • vragen over Facet (Facet-helpdesk) (10.5)

Examenloket

Voor vragen over wet- en regelgeving met betrekking tot eindexamens

Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer

tel: 079-3232999

e-mail: examenloket@duo.nl

www.examenloket.nl

Het loket is sinds 3 maart 2014 telefonisch bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur.

Dienst Uitvoering Onderwijs/Examendiensten

Postbus 30158, 9700 LK Groningen: problemen met examenopgaven, pooling en waardepapieren: tel: 050-5998933 of email: examens@duo.nl.

Opgave kandidaten aangewezen vakken tweede tijdvak (zie 5.3), Informatie: 050-5998933

email: examens@duo.nl.

Dienst Uitvoering Onderwijs /Informatiepunt Onderwijs (IPO)

Vragen m.b.t. levering van de examengegevens: ipo@duo.nl

of telefoonnummer (050) 599 90 00.

Ict-examenhelpdesk Cito

Er is een ICT-examenhelpdesk ingericht voor vragen over WOLF en de installatie en de werking van ExamenTester, MiniTester, Autoplay en Telraam.

Informatie over de bereikbaarheid en openingstijden van deze helpdesk vindt u op:'http://centraalexamen.cito.nl', kies: ICT-examenhelpdesk.

Facet-helpdesk van DUO

Voor vragen over Facet kunt u contact opnemen met de Facet-helpdesk.

Informatie over de bereikbaarheid en openingstijden van deze helpdesk vindt u op:

http://www.duo.nl/zakelijk/VO/computerexamensysteem_facet/Contact.asp